Zdolnosc modulacji. Przy rozpatrywaniu prawidlowej

Zdolność modulacji. Przy rozpatrywaniu prawidłowej dynamiki życia uczuciowego można zauważyć jego zmienność w czasie, zależną od treści myślowej, jaką zaprzątnięty jest umysł, od oddziaływań uczuciowych ze strony otoczenia, od psychofizjologicznego stanu organizmu i od wielu innych warunków. Zależnie 00 tych warunków wewnętrznych i zewnętrznych człowiek w prawidłowych warunkach moduluje swoją uczuciowość, tak że harmonizuje ona z tymi warunkami, zmieniając się stosownie do zmian tych warunków. Równoległość ta nie jest absolutna. Przejście z jednego afektu w drugi wymaga pewnego czasu dostosowania się do nowych wa- runków z tym, że pobudki nowego afektu muszą odnieść zwycięstwo nad pobudkami poprzedniego afektu. Nie da się np. rozweselić tak łatwo matki po stracie dziecka. Nie jest też łatwo obudzić sympatię człowieka, który nas nienawidzi. Z gniewu trzeba mieć czas ochłonąć, aby móc się np. uśmiać z komizmu sytuacji. Ogromna jest skala osobistych zdolności modulowania uczuciowości. Zdolności te zmieniają się z wiekiem i z postępem wprawy. Dziecko odznacza się uderzającą chwieinośclą afektu, t.ak że przejście od rozpaczy. do radości i na odwrót dokonuje się z nadzwyczajną łatwością. Jeżeli taka sama chwiejność afektywna występuje u człowieka dorosłego, albo nawet miarę tę przekracza, to widzimy w tym zjawisko patologiczne, określone mianem chwiejności (labilności) afektywnej (labilitas aiiec- tiva). Odwrotnością tej właściwości bywa utrudniona modulacja uczuć. Już w pra- widłowych warunkach używamy czasem porównania z cięciwą luku, która ulega napięciu aż do granic wytrzymałości grożąc pęknięciem. W tym porównawczym zna- czeniu mówimy o afekcie napiętym (afjectus tensus), gdy np. gniew trwa nadmiernie długo grożąc wybuchem. W patologicznych warunkach napięcie, afektywne może trwać bardzo długo, np. w przypadkach obłędu. Wskutek zalegania afektów gniewu, zawiści, zazdr.ości, żądzy, fanatycznej żarliwości religijnej itd. zmodulowanie afektu bywa trudne, jednakże nie dlatego by afekt utracił swoją zdolność modulacji, lecz tylko wskutek górowania jednego afektu nad wszystkimi innymi. Jeżeli afekt straci zdolność modulacyjną, to mówimy o sztywności afektywnej, znamionującej np. uczu- ciowość przy schizofrenii. [patrz też: , artykuły fryzjerskie, gabinet kosmetyczny, olejek kokosowy na włosy ]

Tags: , ,

Comments are closed.