Wrodzone nieod- czuwanie bólu (congenital

Wrodzone nieod- czuwanie bólu (congenital indifference to pain) jest przedmiotem coraz większego zainteresowania neurologów i psychiatrów (Magee i in., 1961). Jeden przypadek obserwowano klinicznie w ciągu wielu •lat aż do zgonu; z wrażeń czuciowych tylko czucia bólu nie było, nawet po zastosowaniu naj boleśniejszych bodźców; przepro- wadzono biopsję skóry i mięśnia bez znieczulenia, tylko przecinanie mięśnia bylo dla I chorego lekko nieprzyjemne. Badanie makroskopowe i mikroskopowe mózgu i innych części układu nerwowego dało wyniki prawidłowe. vV innym przypadku chory od dziecka uważał siebie za normalnego, a rówieśników swych gdy krzyczeli z bólu za przeczulonych. U osobnika tego skóra była pozbawiona zupełnie czucia bólu, natomiast trzewne sensacje opisywał on jako przykre, lecz nie bolesne. Przeżywa- nie przyjemności wszelkiego gatunku było zachowane u obydwóch. chorych. Drugi z nich miał 6 synów, z których 5 było również pozbawionych czucia bólu. Podobnie przedstawiały się dzieje trzeciego chorego, który był nieczuły tylko na ból zewnętrzny, podczas gdy sensacje trzewne odczuwal jako pewną przykrość, jednakże w porów- naniu z ludźmi normalnymi cierpiał w bardzo nikłym stopniu. Z opisów tych wy- nika, Że chodzi tu o niedorozwój wrażeń bólowych, a nie uczuć, które w prawidło- wych warunkach sprawiają, że wrażenia bólowe są tak strasznym cierpieniem. Z drugiej strony, zdaje się nie jest możliwe przeżywanie uczuć “czystych”, tj. wol- nych od wszelkich innych elementów psychicznych. Dowodzi tego już choćby pod- miotowe umiejscawianie uczuć w tych okolicach ciała; z których płyną wrażenia zmysłowe powodujące odpowiednie uczucia lub im towarzyszące. Uczucia rozmaitej jakości na ogół umiejscawiają się w okolicy narządu zmysłowego, który jest ich źródłem. Silniejszym uczuciom przyjemnym lub przykrym towarzyszą rozmaite doz- nania odczuwane w piersi, w gardle, w twarzy, w brzuchu, w narząggch płciowych. [podobne: , olejek makadamia, salon fryzjerski mokotów, Bielizna nocna damska ]

Tags: , ,

Comments are closed.