Uczuciowosc wyzsza posiada w psychopatologii

Uczuciowość wyższa posiada w psychopatologii ogromne znaczenie. Właśnie ta sfera łącznie z najwyższymi procesami myślowymi zdaje się być najwrażliwsza na działanie czynników chorobotwórczych. Stoi to w związku z faktem, iż płaty czołowe są nabytkiem ewolucyjnym naj świeższym, a tym samym i naj precyzyj niej szyrn, naj- subtelniejszym, Delikatna jest struktura anatemofizjologiczna i delikatna jest ich sprawność czynnościowa. W niektórych chorobach psychicznych zespół czołowy bywa też pierwszym zwiastunem cierpienia, a później też naj trwalszym, naj trudniejszym do naprawienia ubytkiem zejściowym. Na temat pojęcia uczuciowości wyższej powstają często nieporozumienia między klinicystami i moralistami. Zdarzają. się zresztą i klinicyści, którzy jeszcze się nie otrząsnęli z moralistycznego ładunku obciążającego od wieków pojęcie uczuć wyż- szych. O zbrodniarzu, który z premedytacją mordowal ludzi, który więc zdawałoby się wyzuty jest z poczucia moralnego, klinicysta orzeka, że miał nienaruszoną uczu- ciowość wyższą; i na odwrót, o łagodnym, spokojnym człowieku niezdolnym do za- bicia muchy, który nie wadzi nikomu, klinicysta orzeka, że wykazuje on wybitne obniżenie uczuciowości wyższej. Pojęcie to ma więc inną treść w ustach moralisty, a inną w ustach klinicysty. Dla tego ostatniego decydujące znaczenie ma poczucie norm etycznych, obowiązujących w środowisku chorego; to samo dotyczy norm regu- lujących przejawy innych uczuć wyższych. Natomiast powszechnie obowiązujące normy ogólnoludzkie są bez znaczenia, jeżeli wychowanie środowiskowe nie zdołało osobnikowi wpoić ich poczucia. Najohydniejsze czyny przestępcze moga wypływać nie z braku uczuć wyższych, lecz przeciwnie z ich nadmiaru: wybitnej ambicji, aspi- racji władczych, umiłowania nadwartości owych celów, . przekonań polityczno-społecz- nych, religijnych, doktrynalnych, sekciarskich itd. Idee ludobójcze, które ze stano- wiska ogólnoludzkich norm etycznych są złe, z punktu widzenia norm obowiązujących w środowisku szowinistycznym są zgodne z poczuciem etycznym sfanatyzowanych jednostek i grup. Wypływają one tym samym z prawidłowej uczuciowości wyższej, z poczucia dyscypliny, obowiązku, wyższej konieczności życiowej, z wiary w wyż- szość jednej rasy nad drugą, z umiłowania własnego narodu i pogardy dla szkod- ników stojących na zawadzie urzeczywistnieniu celów imperialistycznych itd. Z dru- giej strony schizofrenik, który utracił napięcie dążeń, chociaż nie robi nic złego, nie grzeszy, nie jest “zły”, w oczach klinicysty przejawia doszczętny zanik uczucio- wości wyższej. [przypisy: , olejek cbd, salon fryzjerski mokotów, medycyna estetyczna ]

Tags: , ,

Comments are closed.