Prócz odosobnienia chorego na otwarta

Prócz odosobnienia chorego na otwartą gruźlicę płuc i dokładnego zbadania przypadków podejrzanych o gruźlicę, zadanie szpitala polega na niezwłocznym rozpoczęciu właściwego leczenia. Dla sprostania temu szpital powinien być tak wyposażony, żeby mógł stosować wszystkie no- woczesne metody badania i leczenia z metodami leczenia chirurgicznego włącznie, i powinien być kierowany przez wytrawnego ftizjologa posia- dającego dostateczne doświadczenie przede wszystkim w chorobach. we- wnętrznych u dorosłych i dzieci. Zatem w szpitalu w odpowiednich przy- padkach rozpoczyna się leczenie odmą opłucną, którego dalszy ciąg po wyjściu chorego ze szpitala przekazuje się poradni. W szpitalu płucnym pozostaje chory aż do czasu przeniesienia go do sanatorium lub do chwili, gdy niebezpieczeństwo zakażenia przez niego otoczenia minie. Tak pojęta rola szpitali w walce z gruźlicą wymaga odpowiedniej ich rozbudowy. By akcja przeciwgruźlicza spełnić mogła należycie swe za- dania, liczba łóżek gruźliczych powinna odpowiadać liczbie zgonów z gruźlicy, a niektóre Towarzystwa Przeciwgruźlicze żądają nawet 2 łó- żek na każdy zgon w ciągu roku. Znaczenie sanatoriów w walce z gruźlicą polega przede wszyst- kim na tym, że umieszczenie chorego w sanatorium usuwa ognisko gru- źlicze, szerzące zarazę, oraz. że chorzy łatwiej przyswajają sobie tuta] zasady leczenia higieniczno-dietetycznego gruźlicy, a przez odosobnienie od rodziny oraz obowiązków i trosk codziennego życia stan chorych po- prawia się szybciej. Po opuszczeniu sanatorium chorzy, pouczeni w nim, zachowują nadal środki ostrożności, by nie zarazić otoczenia. Początkowo przez długi czas przeznaczano do sanatorium tylko chorych we wczesnym okresie choroby, zwłaszcza zaś chorych z postaciami krwiopochodnymi gruźlicy płuc oraz ozdrowieńców po zapaleniu opłucnej. Dość znaczną część chorych w sanatoriach stanowili także chorzy z mylnym rozpozna- niem gruźlicy szczytów płuc oraz węzłów wnękowych. Tym się tłu- maczą bardzo dobre wyniki statystyczne wielu sanatoriów. Z czasem za- patrywanie na rolę sanatoriów w walce z gruźlicą uległo zmianie. Współ- czesne sanatoria są już zakładami, w których pod kierunkiem doświad- czonych specjalistów stosuje się wszystkie metody leczenia łącznie z no- woczesnymi metodami chirurgicznymi. Toteż nowoczesne sanatoria ni- czym się nie roznią od należycie urządzonych szpitali płucnych lub od- działów płucnych i dlatego przyjmują chorych na wszelkie postaci gru- źlicy płuc, nie wyłączając przypadków cięźkich. Wyjątek stanowią cho- rzy, którym leczenie nie może już przynieść żadnej istotnej poprawy. Zatem nie należy kierować do sanatoriów chorych, dotkniętych ostrym serowatym zapaleniem płuc odoskrzelowych lub rzekomopłatowym, su- chotami płuc wyniszczającymi, gruźlicą płuc, powikłaną wrzodziejącą gruźlicą krtani lub jelit itd, Takich chorych należy kierować do szpitali. [podobne: narodowy fundusz zdrowia sanatorium oczekiwanie, poradnia psychologiczna ursynów, zsz nr 1 biała podlaska, odruch oksytocynowy ]

Tags: , , ,

No Responses to “Prócz odosobnienia chorego na otwarta”

  1. The Howling Swede says:

    przy biegunkach i ogolnie problemach z jelitami sprawdza sie intesta

  2. Mieszko says:

    [..] Odniesienie w tekscie do biegunka u noworodka[...]

  3. Mr. Spy says:

    Błagam, dokształćcie się trochę.

Powiązane tematy z artykułem: narodowy fundusz zdrowia sanatorium oczekiwanie odruch oksytocynowy poradnia psychologiczna ursynów zsz nr 1 biała podlaska