Posts Tagged ‘wózki dziecięce’

Jamy nieme oraz malo mówiace

Tuesday, July 12th, 2016

Jamy nieme oraz mało mówiące wykrywa się badaniem radiologicznym. Potwierdza ono także rozpoznanie jam jawnych. Dzięki badaniom radiologicznym dziś wiemy, że jamy w płucach zdarzają się w gruźlicy płuc bez porównania częściej niż sądzono dawniej, i często tworzą się już bardzo wcześnie, gdy dawniej zaliczano je do późnych okresów suchot płucnych. Na ekranie objawia się jama w płucu najczęściej w postaci wy- jaśnienia, otoczonego pierścieniastym zacienieniem różnego stopnia. Wy- jaśnienie jest wyrazem ubytku tkanki płucnej. Kształt jego bywa roz- maity: okrągły, jajowaty lub nieregularny. Zacienienie zależy od nacieku dookoła jamy lub od włóknienia otaczającej tkanki płucnej. Naokoło jam powstających z nacieku wczesnego nie ma zazwyczaj wyraźnych zmian włóknistych i dlatego w obrazie radiologicznym granice ich nie są talk wyraźne jak granice jam późnych. Rzadziej jama rysuje się jako cień pierścieniasty,. ograniczony cienką, dobrze zarysowaną linią, leżący wśród tkanki płucnej zupełnie prawidłowej lub prawie niezmienionej. Rozpoznanie radiologiczne jamy płucnej znajduje poparcie, jeżeli stwier- dza się w niej płyn w postaci poziomego cienia na jej dnie zlewającego się z dolną częścią cienia pierścieniastego. Rozpoznaniu jam niepewnych może znacznie dopomóc badanie tomograficzne klatki piersiowej. Aczkolwiek jamy w płucach wykrywa się bardzo często tylko bada- niem radiologicżnym, to jednak i ta metoda może zawodzić, gdyż np. jama może być niewidoczna wskutek cieni, zależnych od wysięku opłucnego, zgrubień oplucnej lub rozległego, -gęstego zwłóknienia tkanki płucnej. Cienie żeber lub obojczyka mogą także przykrywać jamę leżącą w ich płaszczyźnie. Niekiedy stwierdza się jamę w płucu dopiero po – wytworzeniu odmy opłucnej leczniczej. W ogóle dla wykrycia jamy nieraz trzeba dokonać wielokrotnych badań radio- logicznych, przy tym w różnych płaszczyznach. I wtedy wszakże nie każdy obraz sprawiający wrażenie jamy przy badaniu radio- logicznym jest obrazem istotnej jamy w płucu. Obraz podobny do jamy może być wywołany przez skrzyżowanie się prawidłowych oraz patologicznych cieni przez ograniczoną rozedmę, ograniczoną odmę opłucną, pasma zdrowej tkanki płucnej wtłoczone do tkanki za- gęszczonej włóknistej itd. Również obrazy radiologiczne pozornych roz- ległych jam płucnych, wyłaniających się dopiero w przebiegu odmy. opłucnej leczniczej, mogą być w istocie obrazami jam rzekomych, za- leżnymi od rozciągnięcia przez zrosty zdrowego powietrznego miąższu płucnego. Takie jamy rzekome cechuje to, że one znajdują się zawsze w przedłużeniu osi zrostu. Błędów tych nieraz unikniemy dokonując zdjęć radiologicznych nie tylko w kierunku strzałkowym, – ale także w kierunkach bocznych i skośnych. [hasła pokrewne: , wózki dziecięce, masło shea, badania psychologiczne ]

Leczac chorego na gruzlice powinna

Tuesday, July 12th, 2016

Lecząc chorego na gruźlicę powinna poradnia dokładnie zapisywać przebieg choroby i w razie zmiany przez chorego, miejsca zamieszkania przesłać zapiski te poradni. pod opiekę której chory przechodzi. Takie samo postępowanie obowiązuje poradnię, jeżeli chorego kieruje do dal- szego leczenia do sanatorium lub innego zakładu leczniczego, Ze swej strony także zakład leczniczy, gdy chory na gruźlicę go opuszcza, po- winien informować tę poradnię, która skierowała chorego do zakładu, o przebiegu choroby podczas jego pobytu w zakładzie. Należycie zorganizowana i wyposażona poradnia przeciwgruźlicza stosuje z metod leczniczych .przede wszystkim dalsze leczenie odmą opłucną po jej wytworzeniu w zakładzie przystosowanym do tego za- biegu. Na wytwarzanie odmy leczniczej w poradni można się godzić tylko wtedy, g<;ly poradnia ma u siebie łóżka, które umożliwiają pobyt w poradni po wytworzeniu odmy co najmniej przez dobę. Przepalanie zrostów opłucnych i inne zabiegi chirurgiczne nie wchodzą w zakres metod leczniczych w poradni. Poradnie stosują nadto leczenie wzmacnia- jące przetworami arsenowymi, fosforowymi, tranem itd. i leczenie obja- wowe. Ze środków farmaceutycznych należy stosować w razie potrzeby jedynie leki najniezbędniejsze, naczelne bowiem zadanie poradni sta- nowi wykrywanie ognisk gruźliczych, ich unieszkodliwianie i uświada- mianie chorego i otoczenia w zakresie zapobiegania i zwalczania gruźlicy. Szerokie stosowanie leczenia za pomocą środków farmaceutycznych nie przynosząc istotnej korzyści choremu mogłoby obniżyć w oczach cho- rego i otoczenia doniosłość leczenia higieniczno-dietE.tycznego (dożywia- -rlla, werandowania itd.) i przez to okazać się szkodliwe. Należycie zorganizowana poradnia przeciwgruźlicza ma stałą stycz- ność nie tylko z instytucjami opieki społecznej, ale także z zakładami leczniczymi, mianowicie z oddziałami gruźliczymi w szpitalach, ze szpitalami-sanatoriami i sanatoriami dla chorych na gruźlicę oraz z in- nymi zakładami leczniczymi i zapobiegawczymi przeznaczonymi do walki społecznej z gruźlicą. Między tymi zakładami leczniczymi a po- radnią musi być zachowana pewna równowaga. Jest bardzo pożądane, by nie tylko kierownik poradni był równocześnie kierownikiem oddziału gruźliczego w szpitalu, ale by i personel lekarski, zatrudniony w poradm i na gruźliczym oddziale szpitala, był ten sam. Taka organizacja za- pewma ciągłość opieki lekarskiej i społecznej nad chorym i jego otocze- niem. Należy dążyć do tego, by większe ośrodki miały nie tylko osobne oddziały dla chorych na gruźhcę przy szpitaiach ogólnych, ale także w pobliżu szpitale-sanatoria. Ze względów praktycznych dla usunięcia obawy przed takimi oddziałami i szpitalami-sanatoriami powinny nosić nazwę “Oddziały i szpitale – sanatoria dla chorób narządu oddechowego” lub „dla chorób płucnych”. [hasła pokrewne: , wózki dziecięce, proktolog, foteliki dla dzieci ]