Posts Tagged ‘wkładki sfp’

Po rozpoznaniu zmian, wykrytych w

Tuesday, February 20th, 2018

Po rozpoznaniu zmian, wykrytych w płucach, jako gruźliczych, po- wstaje pytanie, czy one są objawami czynnej sprawy gruźliczej (tubercuiosie pulmonum activa), czy tylko pozostałościami stałymi po przebytej gruźlicy. Za czynną sprawą gruźliczą przemawiają: l. wyraźne postępowanie zmian w płucach dające się stwierdzić podstawowymi metodami badania, a nieraz tylko metodą zdjęcr seryjnych promieniami rentgenowskimi; 2. prątki gruźlicy w plwocinie, w op łuczynach żołądkowych; 3. włókna sprężyste w plwocinie; 4. przyśpieszone opadanie krwinek przy braku innych spraw je wy- wołujących; oraz 5. toksemia gruźlicza, objawiająca się -stanami gorączkowymi, chu- dnięciem, niestrawnością gruźliczą (dyspepsia phthisica) itd. W okresie przycichnięcia sprawy, gdy te kryteria są niewyraźne, na- leży zarządzić systematyczne mierzenie ogólnej ciepłoty ciała przez pewien czas kilka razy na dobę w spoczynku i po wysiłkach fizycznych u kobiet zwłaszcza w okresie przedmiesiączkowym, miesiącz- kowym i zaraz po ukończeniu regularności. Stwierdzone w ten sposób utajone przedtem stany podgorączkowe przemawiają za czynnym okresem gruźlicy, pod warunkiem jednak, że dadzą się wyłączyć inne przyczyny stanów gorączkowych, W rozpoznaniu dopomagają także okresowe ba- dania szybkości opadania krwinek w krwi oraz odczyny tuberkulinowe, których ujemny wynik w pewnych warunkach wyłącza w ogóle istnienie zakażenia gruźliczego. Stwierdzenie, że chory miał w nie- dalekiej przeszłości świeżą zmianę gruźliczą w postaci np. zapalenia opłuc- .nej lub ogniska w płucu, nakazuje uznanie czynnego charakteru gruźlicy jeszcze przez kilka następnych lat, chociażby badanie nie wykrywało nowych ognisk. Anastazy Landau, Benedykt Glass i Aleksander Pruszczyński nadają duże zna- czenie dla określenia czynnego stanu zmian gruźliczych w płucu zmniejszeniu się pojemności życiowej płuc przy uwzględnieniu odczynu Biernackiego, a także czyn- ników wpływających w gruźlicy płuc na wynik badania spirometrycznego. Do takich czynników należą ograniczenie powierzchni oddechowej płuc wskutek zmian gruźli- czych w płucu, toksyczne ich oddziaływanie na zdrowy miąższ płucny, zrosty opłucne, bóle w klatce piersiowej, obawy przed krwiopluciem u osób skłonnych do tego i inne. Zmniejszenie pojemności życiowej płuc przy uwzględnieniu tych czynników ma przemawiać za sprawą czynną. Franciszek Gro er poleca dla określenia czynnego stanu gruźlicy badanie reaktyw. ności i wrażliwości ustroju. Jeżeli sprawa gruźlicza ma skłonność do cofania się, to przechodzi kolejno przez okres zatrzymania się sprawy (tuberculosis pulmonum stationaris), okres gruźlicy nieczynnej (tuberculosis pulmonum inactiva), gruźlicy utajonej (tuberculosis pul- -monum latens) i wreszcie gruźlicy wygojonej (tuberculosis pulmonum obsoleta). Wyraźnych granic między tymi okresami ustalić nie podobna. [patrz też: olejek arganowy, olejek arganowy do włosów, wkładki sfp ]

Jamy nieme oraz malo mówiace

Monday, February 19th, 2018

Jamy nieme oraz mało mówiące wykrywa się badaniem radiologicznym. Potwierdza ono także rozpoznanie jam jawnych. Dzięki badaniom radiologicznym dziś wiemy, że jamy w płucach zdarzają się w gruźlicy płuc bez porównania częściej niż sądzono dawniej, i często tworzą się już bardzo wcześnie, gdy dawniej zaliczano je do późnych okresów suchot płucnych. Na ekranie objawia się jama w płucu najczęściej w postaci wy- jaśnienia, otoczonego pierścieniastym zacienieniem różnego stopnia. Wy- jaśnienie jest wyrazem ubytku tkanki płucnej. Kształt jego bywa roz- maity: okrągły, jajowaty lub nieregularny. Zacienienie zależy od nacieku dookoła jamy lub od włóknienia otaczającej tkanki płucnej. Naokoło jam powstających z nacieku wczesnego nie ma zazwyczaj wyraźnych zmian włóknistych i dlatego w obrazie radiologicznym granice ich nie są talk wyraźne jak granice jam późnych. Rzadziej jama rysuje się jako cień pierścieniasty,. ograniczony cienką, dobrze zarysowaną linią, leżący wśród tkanki płucnej zupełnie prawidłowej lub prawie niezmienionej. Rozpoznanie radiologiczne jamy płucnej znajduje poparcie, jeżeli stwier- dza się w niej płyn w postaci poziomego cienia na jej dnie zlewającego się z dolną częścią cienia pierścieniastego. Rozpoznaniu jam niepewnych może znacznie dopomóc badanie tomograficzne klatki piersiowej. Aczkolwiek jamy w płucach wykrywa się bardzo często tylko bada- niem radiologicżnym, to jednak i ta metoda może zawodzić, gdyż np. jama może być niewidoczna wskutek cieni, zależnych od wysięku opłucnego, zgrubień oplucnej lub rozległego, -gęstego zwłóknienia tkanki płucnej. Cienie żeber lub obojczyka mogą także przykrywać jamę leżącą w ich płaszczyźnie. Niekiedy stwierdza się jamę w płucu dopiero po – wytworzeniu odmy opłucnej leczniczej. W ogóle dla wykrycia jamy nieraz trzeba dokonać wielokrotnych badań radio- logicznych, przy tym w różnych płaszczyznach. I wtedy wszakże nie każdy obraz sprawiający wrażenie jamy przy badaniu radio- logicznym jest obrazem istotnej jamy w płucu. Obraz podobny do jamy może być wywołany przez skrzyżowanie się prawidłowych oraz patologicznych cieni przez ograniczoną rozedmę, ograniczoną odmę opłucną, pasma zdrowej tkanki płucnej wtłoczone do tkanki za- gęszczonej włóknistej itd. Również obrazy radiologiczne pozornych roz- ległych jam płucnych, wyłaniających się dopiero w przebiegu odmy. opłucnej leczniczej, mogą być w istocie obrazami jam rzekomych, za- leżnymi od rozciągnięcia przez zrosty zdrowego powietrznego miąższu płucnego. Takie jamy rzekome cechuje to, że one znajdują się zawsze w przedłużeniu osi zrostu. Błędów tych nieraz unikniemy dokonując zdjęć radiologicznych nie tylko w kierunku strzałkowym, – ale także w kierunkach bocznych i skośnych. [hasła pokrewne: olejek arganowy, olejek arganowy do włosów, wkładki sfp]