Posts Tagged ‘ubranka dla niemowląt’

Podobnie zmienia sie intensywnosc oraz

Tuesday, July 12th, 2016

Podobnie zmienia się intensywność oraz jakość uczuć, gdy chodzi o różnice nie siły, lecz czasu trwania podniety. Co do przyjemności zachodzi znany każdemu dobrze- fakt przystosowania (adaptacji). Do przyjemności można się tak przyzwyczaić, że się- jej nie czuje. Dopiero zmiana podniety wywołuje na nowo przyjemność. Dłużej trwa- jąca przyjemność przy nieurozmaiconych bodźcach zanika. Dla jej odnowienia trzeba. krótszej lub dłuższej przerwy i powtórzenia podniety. Inaczej, niestety, wyglądają te rzeczy, gdy chodzi o przykrość. Mała przykrość zdaje się ulegać w pewnym stopniu adaptacji, natomiast ból, nawet naj silniej szy, niemal wcale, nawet gdy trwa bardzo- długo. Uczucia przyjemności i przykrości podlegają ponadto dwom prawom, które na– zwano prawem wprawy i prawem stępienia. Prawo wprawy polega na tym, że ta sama podnieta przyjemna i przykra, powtarzająca się w pewnych odstę- pach czasu, dotychczas nieznana, wywołuje największą przyjemność lub przykrość nie za pierwszym razem, lecz dopiero po pewnej liczbie kolejnych powtórzeń. Odpo- wiada to zjawisku sumowania się bodźców fizjologicznych. Prawo to dotyczy nie- tylko podniet złożonych, wymagających zorientowania się w zawilej treści przeżyć, . ale i podniet prostych. Zjawisko to określamy popularną nazwą rozsmakowania się. Prawo stępienia zachodzi, gdy jedna i ta sama niezmienna podnieta przyjemna -lub- przykra częściej się powtarza; wówczas z biegiem czasu podnieta ta wywołuje coraz- słabsze uczucie aż nawet do jego zaniknięcia. Ludzie nie przyzwyczajeni do wstrzy-• kiwań odczuwają je boleśnie. Z biegiem czasu zabiegi te stają się im obojętne .. Między stępieniem a adaptacją zachodzi ta różnica, że przy stępieniu działa pow- tarzająca się ta sama podnieta, a przy adaptacji chodzi o bodziec trwały. Prawo to.. na które zwrócił uwagę Witwicki, nie jest jeszcze opracowane ilościowo ani jakoś– ciowo, odgrywa jednak wielką rolę w życiu. Przestają nam sprawiać przv+emność obrazy, które zbyt często oglądamy, melodie które zbyt często słyszymy, widowiska” frazesy itd. W taki sam sposób tępiejemy na powtarzające się przykrości życia co- dziennego. [patrz też: , olejki do włosów, ubranka dla niemowląt, odżywki do rzęs ]

Niedostatecznosc odpowiedniego ustawodawstwa, niemoznosc jego

Tuesday, July 12th, 2016

Niedostateczność odpowiedniego ustawodawstwa, niemożność jego roz- budowy na szeroką skalę w krótkim czasie oraz dążenie 00 uzyskania w szybszym tempie widocznych dla każdego wyników spowodowały pow- stanie i rozwój akcji społecznej, skierowanej wprost przeciwko gruźlicy. Z czasem przekonano się, że i tą drogą można uzyskać pewne wyniki. By były one jednak trwałe i odpowiadały włożonym przez spo- łeczeństwo i Państwo wysiłkom, akcja musi być planowana i skoordynowana prowadzona równocześnie w całym państwie. (zarówno w miastach, jak i na wsi), z uwzględnieniem nie tylko gruźlicy płuc, ale także gruźlicy pozapłucnej (kostno-stawowej, skóry i innych narządów) oraz zwierzęcej. Dlatego też najlepszymi i naj- szybszymi wynikami w walce z gruźlicą poszczycic się może pierwsze Państwo socjalistyczne – ZSRR, gdzie ustawodawstwo i akcja przeciw- gruźlicza jest scentralizowana i obejmuje całą ludność kraju. Środki walki społecznej z gruźlicą muszą obejmować całą ludność i muszą być rozbudowane tak, by nie było przerostu jednych nad drugimi, lecz na odwrót, by panowała zupełna harmonia zapewniająca akcji należytą ciągłość. Byłoby zatem niesłuszne i niecelowe skierowanie całej energii na rozbudowę np. poradni przeciwgruźliczych bez równoczesnej rozbu- dowy oddziałów gruźliczych szpitalnych, ograniczenie zwalczania gruźlicy przeważnie do miast z upośledzeniem wsi itd. Naczelną zasadą akcji przeciwgruźliczej jest ochrona przed zaka- żeniem prątkami gruźlicy ludności zdrowej. Ta okoliczność, że zakażenia gruźlicą następuje przeważnie w niemowlęctwie i we wcze- snym dzieciństwie i odbywa się przez bezpośrednie codzienne stykanie się dzieci z chorym na gruźlicę otwartą, zwłaszcza z chorą matką, naka- zuje rozpoczynać akcję ochrony zdrowych przed zakażeniem i zachoro- waniem na gruźlicę już od chwili przyjścia niemowlęcia na świat, a nawet jeszcze wcześniej, mianowicie od chwili zajścia kobiety w ciążę. [więcej w: , trądzik, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, ubranka dla niemowląt ]