Posts Tagged ‘trener personalny’

Zaburzenia orientacji w otoczeniu i

Tuesday, July 12th, 2016

Zaburzenia orientacji w otoczeniu i sytuacji bywają przeważnie wynikiem urojeń, jednakże zdarza się często, że z powodu daleko posuniętych zaburzeń pamięciowych chory nie rozpoznaje osób otaczających go, bierze je za osoby inne, nie orientuje się też w ogóle w sytuacji, w której się znajduje. W otępieniu starczym może się wiele przyczyn na to złożyć, nawet przyczyny czysto fizyczne, jak osłabienie wzroku i słuchu. Wskutek upośledze- nia zdolności zapamiętywania w ciężkim zespole organicznym, np. w otępieniu starczym, chory może nie rozpoznać swoich własnych dzieci, o których istnie- niu w ogóle zapomniał. Jeżeli luka pamięciowa w ten sposób powstara rozciągnie się na wiele dziesiątków lat, chory może się czuć przeniesiony w czasy, w sy- tuacje i w otoczenie sprzed pór wieku. Nic więc dziwnego, że nie rozumie co się dookoła niego dzieje, kto są otaczające go osoby, myli te osoby z innymi albo konfabulacyj nie je przeinacza. Dezorientacja w otoczeniu i sytuacji spo- wodowanazaburzeniami świadomości bywa tylko czasowa; z chwilą gdy ustąpi stan zamroczenia albo zamącenia, orientacja powraca i chory przeważnie może nawiąza:ć poznawczo do okresu sprzed niepamięci. W stanie zamroczenia dezorientacja może posiadać pewną trwałość l kon- sekwencję dzięki ciągłości pamięciowej w okresie zmienionego sensorium. W zamroczeniach naprzemiennych ciągłość ta może się nawiązywać poprzez okresy remisji. Wówczas chory zapoznaje osoby otaczające go i przedmioty składające się na jego sytuację w ten sam sposób, jak to czynił w poprzednim zamroczeniu. Wiąże się to z naprzemiennym rozdwojeniem osobowości. Przy czystym sensorium, np. w psychozach schizofrenicznych, zapoznawanie oto- czenia i sytuacji może posiadać jeszcze większą trwałość, chociaż równo- cześnie stwierdza się z zasady zjawisko podwójnej orientacji, wynikające ze współistniejących ze sobą w dziwnej zgodzie wytworów rozszczepienia osobo- wości. [patrz też: , trener personalny, Balsam Johnson, odzież dla dzieci ]

LEK Lek jest jednym z

Tuesday, July 12th, 2016

LĘK Lęk jest jednym z najważniejszych objawów w psychopatologii, ma jednak duże znaczenie i poza kliniką psychiatryczną. W wielu chorobach serca i dróg oddechowych lęk jest bardzo istotnym składnikiem obrazu klinicznego. W dusz- nicy bolesnej osiąga on ogromne natężenie, występując albo jako lęk bezprzed- miotowy, albo pod postacią śmiertelnego strachu. Na przypadki te powołują się nie bez słuszności zwolennicy teorii głoszącej ścisły związek genetyczny lęku z zaburzeniami układu wegetatywnego. Lęk jest też bardzo częstym obja- wem psychonerwicowym; w tych przypadkach występuje on najczęściej pod postacią tzw. nerwicy lękowej, czyli fobii. W tych przypadkach lęk wiąże się z przedmiotem, który w oczach ludzi zdrowych żadną miarą nie może wzbudzać myśli o grożącym niebezpieczeństwie. Dzieje się to na skutek utajenia właściwego przedmiotu lęku i przesunięcia go na przedmiot zastępczy. Przegląd różnych odmian fobii znajdziemy w części szczegółowej. Wspominaliśmy powyżej o ścisłym związku depresji endogennej z lękiem. Lęk ten prawie zawsze posiada podmiotowe umiejscowienie w okolicy serca lub dołka sercowego, stąd nazwa timor seu pavor praecordialis. Chorzy uczucie lęku rozmaicie określają, np. jako ściskanie w piersiach (oppressio), tzw. “gniot”, niepokój i drżenie w członkach, tętnienie, ściskanie w gardle lub pchanie się wnętrzności do gardła, tak że nawet przełykanie staje się utrudnione lub nie- możliwe. Jest cała skala przeżyć lękowych od niepokoju aż po strach i trwogę. Skłonność do lęku na ogół wzrasta z biegiem lat. Zaburzenia krążenia również tę skłonność potęgują. Czasem chorzy nie zdają sobie sprawy, jeżeli się im na to nie zwróci uwagi, że na dnie ich objawów nerwicowych czai się właśnie lęk. Tak się rzecz ma w przypadkach tzw. nerwic oczekiwania, np. w jąkaniu, w przedwczesnym wytrysku nasienia itd. [patrz też: , Karmy dla psów, trener personalny, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]