Posts Tagged ‘Szkoła tańca Poznań’

Niedorzecz- nosc tkwiaca pozornie w

Tuesday, July 12th, 2016

Niedorzecz- ność tkwiąca pozornie w określeniu “niebolesny ból” rozwieje się, gdy rozbijemy przeżywane przez nas zjawisko bólu na: a) ból jako wrażenie zmysłowe obwodowego pochodzenia i b) ból jako przykre uczucie. Dzięki wspomnianym zabiegom psyche- chirurgicznym usuwamy wyłącznie ten drugi, ośrodkowy składnik złożonego zja- wiska psychicznego, pozostawiając nie tkniętym składnik pierwszy obwodowy. Trudno to zrozumieć normalnym ludziom, którzy zjawisko to przeżywają zawsze w postaci złożonej. Sam eksperymentalny fakt nie ulega jednak wątpliwości i wielokrotnie został potwierdzony. Jest on zresztą i naukowo zrozumiały. Powyżej niejednokrotnie podkreślaliśmy, że poszczególne elementy życia psy- chicznego wyodrębniamy tylko drogą analizy, w istocie bowiem dane nam są one zawsze jako integralne całości. Bezuczuciowe wrażenia zmysłowe nie są nam właś- ciwie znane, jak w ogóle elementarne wrażenia sprzęgają się w naszej świadomości zawsze w pewne układy spoiste, które są już raczej wyobrażeniami lub spostrzeże- niami. Można o tej złożoności życia psychicznego powiedzieć jeszcze więcej. Prawdo- podobnie w prawidłowych warunkach w ogóle nie znamy stanów bezuczuciowych. Uczucia zdają się zabarwiać wszystkie nasze przeżycia psychiczne, które nigdy nie są obojętne w absolutnym tego słowa znaczeniu. Przede wszystkim naj prostsze uczu- cia przyjemności i przykrości dadzą się wykryć jako element składowy wszystkich niemal faktów psychicznych. •Wyższym procesom psychicznym towarzyszą również, uczucia odpowiedniego rzędu. Chociaż uczucia występują przeważnie w ścisłym sprzę- żeniu z innymi faktami psychicznymi, to jednak dadzą się w analizie wyosobnić, opisać i naukowo sklasyfikować. Do rzadkości należą przypadki, na które zwrócono uwagę w ostatnich latach (Gay- ral 1958), zupełnego braku odczuwania bólowego włącznie z bólami porodowymi u ludzi poza tym zupełnie normalnych. Z analizy tych przypadków zdaje się wy- nikać, że ludzie ci pozbawieni są wrażeń bólowych, podczas gdy bólowe uczucia przykrości są chyba zachowane. Osobiście nie spotkałem dotąd takiego przypadku; trafiają one zresztą najczęściej do neurologów, którzy zazwyczaj tylko ubocznie wy- krywają ten szczęśliwy defekt. Szczęśliwy, ponieważ ból jest przecież przekleń- stwem ludzkości, chociaż biologicznie biorąc ma i dobre strony. [podobne: , odżywki do rzęs, Szkoła tańca Poznań, olejek makadamia ]

Wsród psychologów i psychopatologów dyskutuje

Tuesday, July 12th, 2016

Wśród psychologów i psychopatologów dyskutuje się ponadto zagadnienie, czy są możliwe stany uczuciowe bezprzedmiotowe, a więc takie, których podstawą nie by- łyb;y żadne przedstawienia lub przekonania, czyli stany uczuciowe nieokreślone co do tematu, samoistne. U zdrowych psychicznie przeważnie przedmiot bywa wyraźny, np. boli mnie ząb, boję się śmierci, nienawidzę wroga, tęsknię za krajem, cieszę się z jakiegoś powodu itd. Ale i u zdrowych ludzi zdarzają się nierzadko nastroje i wzru- szenia, których przedmiotu nie można sobie uświadomić, U ludzi chorych zjawiska te nie należą do rzadkości. Tak opisują swoje uczucia lęku chorzy w napadzie dusz- nicy bolesnej lub w melanchoIii. Chorzy ci nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, czego się boją. Takimi samymi cechami odznacza się uczucie błogości i zadowolenia w stanach maniakalnych i w organicznej euforii. W podobny sposób opisują dziew- częta w okresie pokwitania swoje nie określone tęsknoty i pragnienia. Pomijam tu wypowiedzi poetów, którzy upojeni pięknem słowa wyrażają zazwyczaj nieściśle lub nieszczerze swoje przeżycia. Uczucia nieokreślone, bezprzedmiotowe, beztematyczne, samoistne, wolne od odpowiednich przedstawień lub przekonań, mają zrozumiałą dążność do wtórnego dobierania sobie przedmiotu. Człowiekowi przygnębionemu świat wydaje się smutny, a wesołemu otoczenie mile. W stanach melancholii to wtórne dobieranie sobie przedmiotu prowadzi zazwyczaj do urojeń grzeszności, potępienia, upośledzenia, małowartościowości itd. Natomiast w stanach hipomaniakalnych bez- przedmiotowe uczucie zadowolenia wywołuje wzmożone samopoczucie, myśli wiel- kościowe, czasem urojenia zdrowia i siły. [patrz też: , Szkoła tańca Poznań, sklep kolagen, firma sprzątająca ]