Posts Tagged ‘surówki bawełniane’

Piltz zbudowal specjalny aparat pozwalajacy

Tuesday, July 12th, 2016

Piltz zbudował specjalny aparat pozwalający na dokładną obserwację źrenic. Ciekawe było spostrze- żenie, iż wyobrażenie bólu daje podobny odczyn źrenic jak sam ból, mianowicie ich rozszerzenie. W praktyce daleko więcej korzyści daje nam fizjognomika. A więc przyjemność przejawia się wygładzeniem czoła, rozszerzeniem szpar powiekowych – wskutek czego oczy błyszczą – rumieńcem i charakterystyczną grą mięśni mimicz- nych. Natomiast przykre uczucia poznajemy po opuszczeniu głowy, po zmarszczeniu środkowej części czoła, które unosi się ku górze, przy równoczesnym opadnięciu zewnętrznych części brwi – co gasi blask rogówek (fałda Veragutha jako objaw melancholii) – wreszcie po obniżeniu kącików ust i bladości twarzy. Fizjognomika nie jest nauką, jednakże posiada dużą popularność jako umiejętność praktyczna, nawet jeśli jest stosowana bezwiednie. Daleko większe znaczenie naukowe posiadają badania eksperymentalne przepro- wadzone nad zachowaniem się układu neurowegetatywnego i wewnątrzwydzielni- czego u zwierząt pod wpływem silnych afektów, np. strachu i wściekłości. Na drodze współczulnej dochodzi mianowicie do wzmożonego wydzielania adrenaliny, co prowadzi do zwiększonego przetwarzania glikogenu wątrobowego w cukier. Pod- wyższenie poziomu cukru we krwi oznacza biologiczny stan ustroju .żywego, w któ- rym ten-gotowy jest do nadzwyczajnego nakładu energii. Pobudzenie układu współ- czulnego powoduje odpływ krwi z narządów wewnętrznych do mięśni i mózgu kosz- tem ukrwienia narządów trawienia. Przemieśzczenia te stwarzają dobre warunki dla pracy mięśni, potrzebnej, czy to do walki, czy do ucieczki. Te same zjawiska można zaobserwować i u ludzi przeżywających silne wzburzenia afektywne. W kli- nice z zasady stwierdza się np. podniesienie ciśnienia krwi u ludzi poddawanych przykrym zabiegom, których się boją. Tak np. regularne pomiary ciśnienia krwi u chorych przed i między zabiegami wstrząsowymi nie pozostawiają wątpliwości, że lęk wpływa wybitnie na podniesienie ciśnienia krwi. To samo dotyczy osób hipo- chondrycznych, które żyją w przekonaniu, wpojonym im częstokroć przez nieostroż- nych lekarzy, że grozi im wskutek nadciśnienia. tętniczego udar mózgowy. [hasła pokrewne: , surówki bawełniane, klimatyzacja precyzyjna, oczyszczalnie przydomowe ]

Razacy przyklad niebezpieczenstwa zakazenia gruzliczego,

Tuesday, July 12th, 2016

Rażący przykład niebezpieczeństwa zakażenia gruźliczego, zależnie od obecności w otoczeniu niemowlęcia osoby chorej na gruźlicę, przytaczają Kirchmer i Brunn. Mianowicie w jednej z wiosek w Niemczech stwier- dzono dodatni odczyn tuberkulinowy wśród dzieci, urodzonych w r. 1928, w 66%, w r. 1929 – 20%, w r. 1930 – w 40%, w 1931 – 40,7%, w r. 1932 – 52,6%, w r. 1933 – w 14,3%, dopiero w r. 1934 odsetek dodat- nich odczynów spadł do zera. Okazało się, że źródłem zakażenia gruźli- czego niemowląt, z których znaczna część zmarła na gruźlicę, była położ- na, dotknięta otwartą gruźlicą płuc. Z usunięciem. jej od pracy zawodo- wej w połowie 1933 roku odsetek niemowląt, zakażonych gruźlicą, spadł w ciągu jednego roku stopniowo do zera.. Nie tylko dorośli mogą być przyczyną zakażenia gruźlicą niemowląt i dzieci w ogóle. Stwierdzono w ostatnich czasach, że także dzieci we wczesnym dzieciństwie, u których wykryto nacieki gruźlicze w płucach i dodatni odczyn tuberkulinowy, nawet pomimo że nie kaszlą, mogą mieć w oplu czynach żołądkowych zjadliwe prątki gruźlicy i rozsiewać je do- okoła siebie. Wobec tego należy dzieci z wyraźnym dodatnim odczynem tuberkulinowym bardzo dokładne badać promieniami rentgenowskimi a ich opłuczyny żołądkowe badać co do prątków gruźlicy. W razie stwier- dzenia czynnego charakteru sprawy gruźliczej powinno się takie dzieci odosabniać w żłobkach i przytułkach i w ogóle w zbiorowiskach dzieci. Nie należy zezwalać im również na uczęszczanie do ogródków dziecięcych dopóty, dopóki sprawa gruźlicza nie zacichnie. Brak odporności niemowląt na zakażenie gruźlicze nasuwał na myśl sztuczne ich uodparnianie dla uzyskania odporności swoistej. [podobne: , surówki bawełniane, artykuły fryzjerskie, rozstanie ]