Posts Tagged ‘Studnie głębinowe’

Zaburzenia orientacji we wlasnej osobowosci

Tuesday, July 12th, 2016

Zaburzenia orientacji we własnej osobowości wystę- pują wszędzie tam, gdzie dochodzi do rozpadu lub patologicznej przemiany osobowości. O dezorientacji co do własnej osobowości w ściślejszym znaczeniu mówimy jednak właściwie w przypadkach organicznych takich jak opisany po- wyżej przykład daleko posuniętego otępienia starczego. Chory, który zapomniał kilka dziesiątków ostatnich lat, czuje się dzieckiem, młodzieńcem, staruszka panienką. Żyje też konsekwentnie ówczesną swoją osobowością. W Kliriice Cho- rób Psychicznych w Gdańsku widzieliśmy staruszkę, która czuła się 15-1etnią panienką, podawała swe imię panieńskie, o mężu swoim mówiła jako o stara- jącym się o jej rękę, czuła się otoczona swoją ówczesną rodziną, żyła ówczesnymi kłopotami i radościami, w osobach otaczających rozpoznawała rodziców, rodzeń- stwo, krewnych. Zjawiska te poza otępieniem starczym widuje się nader rzadko, zwłaszcza w tak konsekwentnej postaci (presbiofrenia). Powrócimy do tych zagadnień przy omawianiu zaburzeń osobowości. 5. Trudno jest zaklasyfikować tzw. zaburzenia zmysłu czasu, opi- sane przez Pótzla, a później (1954) przez Hafnera. Nie chodzi tu o dezorientację w czasie ani o zaburzenia spostrzegania, lecz o napadowo występujące zakłóce- nia wewnętrznego poczucia trwania przeżyć. Hafner opisał chorobliwe te zja- wiska jako objaw przy organicznym uszkodzeniu międzymózgowia, np. na tle urazowym, zapalnym i intoksykacyjnym. Chorzy doznają wówczas uczucia, że czas – mierzony tempem wewnętrznych przeżyć – albo bardzo szybko prze- biega, albo przeciwnie, wlecze się nadmiernie. W tym ostatnim przypadku se- kunda jakby trwała wiele minut. Natomiast w przypadku przyśpieszenia czasu trwania przeżyć wszystko przebiega błyskawicznie, jednakże chory zachowuje świadomość faktu, że czas zewnętrzny właściwie nie ulega przyśpieszeniu; mimo to ocena wydarzeń zewnętrznych bywa mylna co do czasu ich trwania. Dziwne te zjawiska wymagają jeszcze dalszych badań. [podobne: , dieta i odchudzanie, ból pleców, Studnie głębinowe ]

Milosc duchowa rozwija sie wiec

Tuesday, July 12th, 2016

Miłość duchowa rozwija się więc na podłożu archaicznego popędu płciowego, chociaż jest nową, człowieczą jakością psychiczną. Tylko więc w tym sensie nowej jakości mówimy o oderwaniu się jej od popędu płciowego. Przykład ten nadaje się dobrze dla prześledzenia różnic zachodzących między uczuciem archaicznym a wyższym w skali ontogenezy i filogenezy. Okres godowy u zwierząt odpowiada archaicznemu popędowi płciowemu człowieka, a nie stanom zakochania, które zaliczyć trzeba do uczuciowości wyższej. Stan zakochania, rodzaj fizjologicznej ostrej psychozy, albo miłość, która jest podostrym lub przewlekłym odpowiednikiem zespołu zakochania, zdają się być zjawiskami czysto ludzkimi. Cho- ciaż seksualna geneza tych fizjologicznych zespołów nie ulega wątpliwości, to jednak można się w nich dopatrzeć nowych jakości. Stany te powstają mianowicie bez tej konieczności, będącej wyrazem fizjologicznej potrzeby organizmu, konieczności zna- mionującej ruję u zwierząt lub popęd płciowy mniej więcej trwały u człowieka. Stan zakochania zdaje się występować bez względu na aktualny stan fizjologiczny ustroju. Wystąpienie tego zespołu zależy mianowicie od szeregu warunków środowiskowych, pobudzających u danego osobnika wiele na raz rozmaitych uczuć wyższych, np. zain- teresowań intelektualnych, uczuć estetycznych, wspólnoty uczuciowej natury spo- łecznej, przekonaniowej, moralnej, twórczej itd. Rozmaite więc elementy z zakresu uczuciowości wyższej stwarzają warunki dla powstania zespołu zakochania lub trwal- szego zespołu miłości duchowej. Na ich dnie tkwi oczywiście podstawowa warstwa archaiczna, lecz na niej proces się nie wyczerpuje. Mimo tych zastrzeżeń zachodzi pewne-podobieństwo między ostrym zespołem, za- kochania u człowieka (syndroma amorosum) a zjawiskami psychicznymi u zwierzę- cia w okresie godowym. Wzmożony lub obudzony w tym okresie popęd płciowy staje się czymś tak potężnym, że przytłumia w wysokim stopniu uczucia protopa- tyczne głodu, pragnienia, dążności do ciepła, a nawet instynkt samozachowawczy, Zwierzę przechodzi ten stan tak jakby to była choroba: chudnie, staje się drażliwe i wybuchowe, cierpi na bezsenność. [przypisy: , olej kokosowy, Studnie głębinowe, oczyszczalnie przydomowe ]