Posts Tagged ‘Siłownie zewnętrzne’

Badania fizjognomiki nastreczaja nam jeszcze

Tuesday, July 12th, 2016

Badania fizjognomiki nastręczają nam jeszcze więcej trudności, gdy zważymy za- kłamanie wpojone ludziom od lat dziecięcych właśnie na tym odcinku życia. Swia- doma lub bezwiedna symulacja i dysymulacja ulegają z biegiem czasu takiej auto- matyzacji, że nawet w chorobie psychicznej nie ulegają tak łatwo rozprzężeniu. h. Zdolność panowania nad sobą. Jak z powyższego można się domy- śleć, hamowanie uczuć, ich opanowanie, ich poskramianie nie są w istocie niczym więcej jak hamowaniem zewnętrznych przejawów życia afektywnego. Wysiłkiem woli nie potrafimy opanować bez specjalnych ćwiczeń fizjologicznych przejawów życia uczuciowego, a więc tych wszystkich zjawisk, które zależą bezpośrednio od czynności układu neurowegetatywnego, Natomiast potrafimy opanować, oczywiście do pewnych granic, to wszystko, co zależy od naszej woli. Opanowywanie tych do- wolnych przejawów uczuciowości ma jednak wpływ pośrednio i na nią samą. Danie zewnętrznego upustu uczuciom ma mianowicie wpływ potęgujący te uczucia, po- dobnie jak pohamowanie ich przejawów hamuje je pośrednio, a przynajmniej nie dopuszcza do ich spotęgowania się. Przy długotrwałym, wieloletnim ćwiczeniu zdol- ności opanowywania zewnętrznych przejawów uczuciowości wywieramy trwalszy wpływ na nią samą, w czym właśnie leży sens oddziaływań wychowawczych. i. Siła pobudzająca uczuć może podlegać również iedywidualnym róż- nicom. Życie uczuciowe jest niewątpliwie siłą napędową w działaniach człowieka. Szczególnie uczucia o cechach głębi i trwałości odgrywają ogromną rolę jako silnik postępowania ludzkiego. Sama intensywność uczucia może doprowadzić do. gwałtDw- nych wyładowań energetycznych, ale nie ma na dłuższą metę właściwości twórczych. Raczej zwraca się uwagę na fakt, że uczucia, najwyższe miewają zazwyczaj napięcie energetyczne bardzo nikłe, a mimo to zdolne są wywierać dzięki swej głębi i trwa- łości doniosły wpływ na życie człowieka i życie społeczeństw ludzkich. Jest to możliwe głównie dzięki sprzężeniu uczuć najwyższych z czynnościami intelektual-: nymi, stąd ich nazwa: uczucia intelektualizowane. W warunkach patologicznych wszystko, co godzi w ucżuciowość wyższą, poraża równocześnie i podstawy działal- ności człowieka. Schorzenia płatów czołowych zwykły prowadzić do zespołu, którego istotnymi elementami jest nie tylko obniżenie uczuciowości wyższej, ale zarazem i zmniejszenie napędu psychoruchowego, inicjatywy, “spontaniczności”. [patrz też: , integracja sensoryczna, odzież bhp, Siłownie zewnętrzne ]