Posts Tagged ‘salon fryzjerski mokotów’

W poradni przeciwgruzliczej 2 Kliniki

Tuesday, July 12th, 2016

W poradni przeciwgruźliczej 2 Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu w Warszawie na 1753 zbadanych w r. 1930 i 1931 było chorych na gruźlicę 713 (40,7%), a na inne choroby – 584 (33,3%), zdrowych 435 (24,8%); w 21 przypadkach (1,2%-) dokładnego rozpoznania nie określono z przyczyn niezależnych. Niezbędny warunek objęcia stanowiska lekarza-kierownika poradni powinna stanowić dokładna znajomość gruźlicy, zwłaszcza wieku dzie- cięcego i młodzieńczego, ponieważ wczesne rozpoznanie choroby w tym wieku ma ogromne znaczenie nie tylko dla chorego, ale sprzyjając wy- tropieniu ognisk gruźliczych, także społeczne. Obowiązkiem poradni jest zbadanie każdej osoby, która się zgłasza W obawie gruźlicy. Jeżeli lekarz nie może rozstrzygnąć sprawy przy pierwszym badaniu, to osoba zgłaszająca się pozostaje w obserwacji pa- radni do czasu dostatecznego do określenia, czy jest chora na gruźlicę. jeżeli tego nie można rozstrzygnąć w ciągu najwyżej 2 miesięcy, to na- leży chorego skierować do szpitala, z którym poradnia jest w styczności. Zatem jest celowe, by poradnia była przy szpitalu aby kierownik Od- działu chorób płucnych szpitala był jednocześnie kierownikiem poradni. W ten sposób zapewnia się możność nieprzerwanej obserwacji chorego i opieki społecznej nad jego otoczeniem .. W razie rozpoznania gruźlicy. badany zostaje zarejestrowany w poradni i jest już pod stałą jej opieką i dozorem. Prócz lekarza, w skład personelu poradni wchodzi higienistka społeczna. Powinna Ona mieć przygotowanie ogólne, nie być na- tomiast wyspecjalizowana tylko w walce z gruźlicą, zwłaszcza w porad- niach wiejskich i w małych ośrodkach zdrowia. Rola higienistki w walce z gruźlicą jest bardzo ważna i odpowiedzialna. Jej zadaniem jest badać na miejscu warunki życia chorego – jego mieszkania, żywienia się, za- robków, stosunków rodzinnych (tzw. wywiady społeczne) itd. oraz odpowiednio pouczać chorego i jego otoczenie. Należyte spełnianie tych obowiązków wymaga, by higienistka była nie tylko uspołeczniona, ale także wyrobiona życiowo. O jej kwalifikacjach świadczy nie tyle liczba dokonanych wywiadów, ile ich jakość higieniczno-społeczno-wy- chowawcza. [przypisy: , salon fryzjerski mokotów, pieczenie w miejscach intymnych, korekcja wzroku ]

Wrodzone nieod- czuwanie bólu (congenital

Tuesday, July 12th, 2016

Wrodzone nieod- czuwanie bólu (congenital indifference to pain) jest przedmiotem coraz większego zainteresowania neurologów i psychiatrów (Magee i in., 1961). Jeden przypadek obserwowano klinicznie w ciągu wielu •lat aż do zgonu; z wrażeń czuciowych tylko czucia bólu nie było, nawet po zastosowaniu naj boleśniejszych bodźców; przepro- wadzono biopsję skóry i mięśnia bez znieczulenia, tylko przecinanie mięśnia bylo dla I chorego lekko nieprzyjemne. Badanie makroskopowe i mikroskopowe mózgu i innych części układu nerwowego dało wyniki prawidłowe. vV innym przypadku chory od dziecka uważał siebie za normalnego, a rówieśników swych gdy krzyczeli z bólu za przeczulonych. U osobnika tego skóra była pozbawiona zupełnie czucia bólu, natomiast trzewne sensacje opisywał on jako przykre, lecz nie bolesne. Przeżywa- nie przyjemności wszelkiego gatunku było zachowane u obydwóch. chorych. Drugi z nich miał 6 synów, z których 5 było również pozbawionych czucia bólu. Podobnie przedstawiały się dzieje trzeciego chorego, który był nieczuły tylko na ból zewnętrzny, podczas gdy sensacje trzewne odczuwal jako pewną przykrość, jednakże w porów- naniu z ludźmi normalnymi cierpiał w bardzo nikłym stopniu. Z opisów tych wy- nika, Że chodzi tu o niedorozwój wrażeń bólowych, a nie uczuć, które w prawidło- wych warunkach sprawiają, że wrażenia bólowe są tak strasznym cierpieniem. Z drugiej strony, zdaje się nie jest możliwe przeżywanie uczuć “czystych”, tj. wol- nych od wszelkich innych elementów psychicznych. Dowodzi tego już choćby pod- miotowe umiejscawianie uczuć w tych okolicach ciała; z których płyną wrażenia zmysłowe powodujące odpowiednie uczucia lub im towarzyszące. Uczucia rozmaitej jakości na ogół umiejscawiają się w okolicy narządu zmysłowego, który jest ich źródłem. Silniejszym uczuciom przyjemnym lub przykrym towarzyszą rozmaite doz- nania odczuwane w piersi, w gardle, w twarzy, w brzuchu, w narząggch płciowych. [podobne: , olejek makadamia, salon fryzjerski mokotów, Bielizna nocna damska ]