Posts Tagged ‘salon fryzjerski mokotów’

Wrodzone nieod- czuwanie bólu (congenital

Tuesday, July 12th, 2016

Wrodzone nieod- czuwanie bólu (congenital indifference to pain) jest przedmiotem coraz większego zainteresowania neurologów i psychiatrów (Magee i in., 1961). Jeden przypadek obserwowano klinicznie w ciągu wielu •lat aż do zgonu; z wrażeń czuciowych tylko czucia bólu nie było, nawet po zastosowaniu naj boleśniejszych bodźców; przepro- wadzono biopsję skóry i mięśnia bez znieczulenia, tylko przecinanie mięśnia bylo dla I chorego lekko nieprzyjemne. Badanie makroskopowe i mikroskopowe mózgu i innych części układu nerwowego dało wyniki prawidłowe. vV innym przypadku chory od dziecka uważał siebie za normalnego, a rówieśników swych gdy krzyczeli z bólu za przeczulonych. U osobnika tego skóra była pozbawiona zupełnie czucia bólu, natomiast trzewne sensacje opisywał on jako przykre, lecz nie bolesne. Przeżywa- nie przyjemności wszelkiego gatunku było zachowane u obydwóch. chorych. Drugi z nich miał 6 synów, z których 5 było również pozbawionych czucia bólu. Podobnie przedstawiały się dzieje trzeciego chorego, który był nieczuły tylko na ból zewnętrzny, podczas gdy sensacje trzewne odczuwal jako pewną przykrość, jednakże w porów- naniu z ludźmi normalnymi cierpiał w bardzo nikłym stopniu. Z opisów tych wy- nika, Że chodzi tu o niedorozwój wrażeń bólowych, a nie uczuć, które w prawidło- wych warunkach sprawiają, że wrażenia bólowe są tak strasznym cierpieniem. Z drugiej strony, zdaje się nie jest możliwe przeżywanie uczuć “czystych”, tj. wol- nych od wszelkich innych elementów psychicznych. Dowodzi tego już choćby pod- miotowe umiejscawianie uczuć w tych okolicach ciała; z których płyną wrażenia zmysłowe powodujące odpowiednie uczucia lub im towarzyszące. Uczucia rozmaitej jakości na ogół umiejscawiają się w okolicy narządu zmysłowego, który jest ich źródłem. Silniejszym uczuciom przyjemnym lub przykrym towarzyszą rozmaite doz- nania odczuwane w piersi, w gardle, w twarzy, w brzuchu, w narząggch płciowych. [podobne: , olejek makadamia, salon fryzjerski mokotów, Bielizna nocna damska ]

Uczuciowosc wyzsza posiada w psychopatologii

Tuesday, July 12th, 2016

Uczuciowość wyższa posiada w psychopatologii ogromne znaczenie. Właśnie ta sfera łącznie z najwyższymi procesami myślowymi zdaje się być najwrażliwsza na działanie czynników chorobotwórczych. Stoi to w związku z faktem, iż płaty czołowe są nabytkiem ewolucyjnym naj świeższym, a tym samym i naj precyzyj niej szyrn, naj- subtelniejszym, Delikatna jest struktura anatemofizjologiczna i delikatna jest ich sprawność czynnościowa. W niektórych chorobach psychicznych zespół czołowy bywa też pierwszym zwiastunem cierpienia, a później też naj trwalszym, naj trudniejszym do naprawienia ubytkiem zejściowym. Na temat pojęcia uczuciowości wyższej powstają często nieporozumienia między klinicystami i moralistami. Zdarzają. się zresztą i klinicyści, którzy jeszcze się nie otrząsnęli z moralistycznego ładunku obciążającego od wieków pojęcie uczuć wyż- szych. O zbrodniarzu, który z premedytacją mordowal ludzi, który więc zdawałoby się wyzuty jest z poczucia moralnego, klinicysta orzeka, że miał nienaruszoną uczu- ciowość wyższą; i na odwrót, o łagodnym, spokojnym człowieku niezdolnym do za- bicia muchy, który nie wadzi nikomu, klinicysta orzeka, że wykazuje on wybitne obniżenie uczuciowości wyższej. Pojęcie to ma więc inną treść w ustach moralisty, a inną w ustach klinicysty. Dla tego ostatniego decydujące znaczenie ma poczucie norm etycznych, obowiązujących w środowisku chorego; to samo dotyczy norm regu- lujących przejawy innych uczuć wyższych. Natomiast powszechnie obowiązujące normy ogólnoludzkie są bez znaczenia, jeżeli wychowanie środowiskowe nie zdołało osobnikowi wpoić ich poczucia. Najohydniejsze czyny przestępcze moga wypływać nie z braku uczuć wyższych, lecz przeciwnie z ich nadmiaru: wybitnej ambicji, aspi- racji władczych, umiłowania nadwartości owych celów, . przekonań polityczno-społecz- nych, religijnych, doktrynalnych, sekciarskich itd. Idee ludobójcze, które ze stano- wiska ogólnoludzkich norm etycznych są złe, z punktu widzenia norm obowiązujących w środowisku szowinistycznym są zgodne z poczuciem etycznym sfanatyzowanych jednostek i grup. Wypływają one tym samym z prawidłowej uczuciowości wyższej, z poczucia dyscypliny, obowiązku, wyższej konieczności życiowej, z wiary w wyż- szość jednej rasy nad drugą, z umiłowania własnego narodu i pogardy dla szkod- ników stojących na zawadzie urzeczywistnieniu celów imperialistycznych itd. Z dru- giej strony schizofrenik, który utracił napięcie dążeń, chociaż nie robi nic złego, nie grzeszy, nie jest “zły”, w oczach klinicysty przejawia doszczętny zanik uczucio- wości wyższej. [przypisy: , olejek cbd, salon fryzjerski mokotów, medycyna estetyczna ]