Posts Tagged ‘rozstanie’

Czlowiek kul- turalny wyszedl w

Tuesday, July 12th, 2016

Człowiek kul- turalny wyszedł w swym rozwoju daleko poza te sposoby przejawiania uczuć i stwo- rzyl sobie środki ekspresji zdolne uzewnętrznić nawet naj subtelniejsze drgnienia uczuciowe. Sposoby te dochodzą do głosu w mowie, w sztuce, w gestach, w mimice. Im wyższy stopień kultury, tym większe opanowanie zewnętrznych oznak życia afektywnego, i to tych właśnie, które są właściwe i zwierzętom. Zdaniem Mazurkiewicza narządem życia uczuciowego jest układ neurowegeta- tywny. Wyliczone powyżej sumarycznie przejawy uczuć wykazują jasno, że towa- rzyszące uczuciom zjawiska fizjologiczne zależą właśnie od czynności tego układu. Psychologia eksperymentalna wypracowała wiele metod dla liczbowego uchwy- cenia fizjologicznych objawów uczuć. I tak np. pneumograf jest to aparat służący do mierzenia głębokości oddechów. Balonik gumowy przylegający do klatki piersio- wej lub brzucha ulega przy każdym oddechu zgnieceniu, a wypierane z balonika powietrze, przeniesione na bębenek, pozwala nam śledzić rytmikę wdechów i wy- dechów na krzywej (pneumogramie), Podobnie zbudowany jest sfigrnograf, służący do pomiarów właściwości tętna. Pletysmografem mierzy się zmiany objętości przedramienia zanurzonego w letniej wodzie. Osoba badana, obwiązana takimi aparatami, poddawana jest rozmaitym pod- nietom, wywołującym przyjemne i przykre uczucia, przy czym fizjologiczne prze- jawy tych uczuć rejestrowane są pod postacią szeregu krzywych. Do metod tych przywiązywano kiedyś wielkie znaczenie, spodziewając się po nich zbyt dużo. Oka- zało się, że nadzieje te były złudne. Nie udało się ustalić znamiennych krzywych czy to tętna, czy oddechu, czy też zmian objętości kończyn pod wpływem poszczególnych uczuć przyjemnych lub przykrych. Krzywe te przeważnie są do siebie podobne. Podobnie wątpliwe wyniki dało badanie tzw. odczynu psychegalwanicznego (Vera- guth). Polega ono na zjawisku odchylania się igiełki galwanometrycznej z chwilą, gdy w obwód prądu włączy się osobę przeżywającą uczucie przyjemne lub przykre. Odchylenie galwanometru następuje jednak nie tylko pod wpływem czynników psy- chicznych, również czysto fizykalne przyczyny, np. spocone ręce, mają na te zja- wiska wpływ. Tak samo malo mówiące wyniki dały badania nad odruchami źre- nicznymi, które są zależne w wysokiej mierze od życia psychicznego. [podobne: , olejek kokosowy na włosy, ból pleców, rozstanie ]

Najwazniejsze zaburzenia zycia uczuciowego przedstawiaja

Tuesday, July 12th, 2016

Najważniejsze zaburzenia życia uczuciowego przedstawiają się jak następuje: POSĘPNICA (MELANCHOLIA, DEPRESSIO) Miano depresja jest o tyle dwuznaczne, że oznaczamy nim w życiu co- dziennym zarówno prawidłowy odczyn uczuciowy na przykre bodźce, jak i na- strój chorobliwy. Przygnębienie jest fizjologicznym stanem, Miana tego uży- wamy jednak również przy opisywaniu, stanów psychopatologicznych. Jest to więc miano opisowe, które nie zobowiązuje nas jeszcze do rozstrzygania, czy w danym przypadku chodzi o nastrój prawidłowy, czy chorobliwy. Nie powinno się natomiast używać miana depresji na oznaczenie prawidłowego przygnębi e- nia, chociaż błąd ten jest powszechny nawet w ustach psychologów i psychiat- rów. Walka z tego rodzaju nawykami bywa trudna, mimo to jednak dążyć należy do tego, aby nazwą depresji określać tylko nastroje patologiczne, a na- wet jeszcze więcej, tylko tzw. zespół depresyjny. Jeżeli nie znamy przyczyny, która wywołała u danego osobnika jego przy- gnębiony nastrój, niełatwo jest nam orzec, czy chodzi tu o uczucia prawidłowe, czy chorobliwe. Matka po stracie dziecka może być w wyższym nawet stopniu przygnębiona niż melancholik. Różnice ilościowe nie są więc istotne dla odróż- nienia prawidłowego stanu przygnębienia od chorobliwego: Istotny moment w rozpoznaniu różnicowym leży w tym, że przygnębieniu chorobliwemu towa- rzyszy szereg innych objawów, które razem składają się na kliniczny zespół, jak lęk, zanik napędu psychgruchowego, skłonności samobójcze, zwolniony aż do zahamowania tok procesów myślowych, przygaszenie uczuciowości wyższej, pewne zaburzenia wegetatywne itd. Same właściwości chorobliwego przygnę- bienia bierzemy więc pod uwagę w ramach całego zespołu klinicznego, o którym w części szczegółowej będzie jeszcze obszerniej mowa. [więcej w: , psycholog Kraków, rozstanie, gabinet ginekologiczny ]