Posts Tagged ‘rehabiliacja’

Uczuciowosc wyzsza (intelektualizowana, intencjonalna, determinu-

Tuesday, July 12th, 2016

Uczuciowość wyższa (intelektualizowana, intencjonalna, determinu- jąca) wiąże się czynnościowo z rozwojem płatów czołowych i jest nabytkiem filoge- netycznym naj młodszym, mianowicie par excellence człowieczym, Obok najwyższych form myślenia, za które uważa się myślenie przyczynowo-logiczne i abstrakcyjne. uczuciowość wyższa (poprawnie: naj wyższa) stała się podstawą twórczości kultural- nej, możliwej tylko u człowieka. Zaciekawienie teoretyczno-naukowe, przyjaźń, mi- łość uwznioślona (sublimowana), uczucia patriotyczne, społeczne, estetyczno-arty- styczne, wstydliwość, zamiłowanie do czystości i ładu, obrzydzenie w zetknięciu z brudem fizycznym lub moralnym, uczucia .moralne, religijne, poczucie wzniosłości, radość twórcza, poczucie obowiązku i sprawiedliwości, przekonania światopoglądowe, uczucia humanitarne, uczucia jedności międzynarodowej i ogólnoludzkiej, uczucie krzywdy moralnej, zadowolenie z prawdy i cierpienie z powodu nieprawdy, poczucie komizmu, współczucie – oto przykłady uczuć najwyższych. Niektóre z nich pojęciowo zachodzą na siebie. Na próżno szukalibyśmy ich poważnych odpowiedników w świecie zwierzęcym, chociaż istnieją archaiczne prototypy poszczególnych uczuć. Nie można też zaprzeczyć ciągłości rozwojowej homologicznych uczuć archaicznych i wyższych, tak jak nie można zaprzeczyć ciągłości ewolucyjnej płatów czołowych i pozaczoło- wych mózgu. Fakt ich pokrewieństwa genetycznego nie przeczy zresztą zasadzie, że chodzi tu o nowe, czysto człowiecze jakości psychiczne, powstałe dialektycznie z wa- runków ilościowych. Aby poprzestać tylko na jednym przykładzie, wystarczy przytoczyć tutaj miłość uwzniośloną, a więc oderwaną od popędu płciowego. Aczkoiwiek poeci i powieścio- pisarze przeważnie dostarczają zupełnie błędnych, przesadnych, dowolnych lub zmyś- lonych opisów tego zjawiska, to jednak nie ulega wątpliwości, że u ludzi normal- nych istnieje tego rodzaju miłość. Jej genetyczny związek z popędem płciowym nie ulega najmniejszej wątpliwości, choć nie są tego zdania poeci i idealistyczni mora- lizatorzy. Dowodów na związek genetyczny miłości z popędem płciowym przytoczyć można bez liku. Wystarczy powołać się na fakt, że właściwość wzbudzania miłości posiadają osobniki młode i kształtne, podczas gdy stare, btzydkie i ułomne właści- wości tej nie posiadają. [patrz też: , rehabiliacja, filtry do wody, oczyszczalnie przydomowe ]