Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Przez afekty rozumie sie czasem

Tuesday, July 12th, 2016

Przez afekty rozumie się czasem uczucia rozpoczynające się ostro, burzliwie, i trwa- jące stosunkowo krótko, jak gniew, strach, rozpacz itd. Natomiast przez nastroje rozumie się bezprzedmiotowe, ogólne stany uczuciowe, zabarwiające w ciągu pewnego czasu ludzkie przeżycia. Mówimy więc o nastroju pogodnym, wesołym, radosnym, smutnym, rozdrażnionym, gniewnym, podniosłym, rzewnym, posępnym itd. Opieranie na tego rodzaju rozróżnieniach klasyfikacji uczuć nie prowadzi do celu. Określenia w rodzaju “krótkotrwały” uderzają swoją względnością. Zycie uczuciowe człowieka, wykazuje tak dużo odcieni barw, wzajemnych przejść i subtelnych przemian, że ich czysto psychologiczna schematyzacja nie daje zadowalających wyników .. Dla celów naukowoprzyrodniczych i klinicznych daleko większe znaczenie ma Podział ewolucyjny uczuć na trzy kategorie, z których dwie skrajne są naj- lepiej opracowane. I tak: Uczucia protopatyczne, czyli pierwotne (affectus p”imordialis), nazywane też popędami (appetitus), związane są czynnościowo z jądrami podkoro- wymi. Pojawiają się one pod wpływem podniet ustrojowych, określonych mianem potrzeb fizjologicznych. Są to: głód, pragnienie, popęd płciowy, potrzeba oddania moczu i stolca, potrzeba wyładowania ruchowego, dążność ku ciepłu i światłu, prag- nienie snu i odpoczynku, popęd samozachowawczy itd. Na dnie tych popędów można odnaleźć podstawowe uczucia przyjemności i przykrości, udzielające pierwotnych wskazówek orientacyjnych w znaczeniu poznawczym (pierwotna gnozja). Na tych popędach protopatycznych osnute jest życie instynktowe, tkwiące korzeniami w pa- mięci dziedzicznej. b. Uczuciowość archaiczna, czyli prelogiczna, związana czynnoś- ciowo – o ile wiadomo – z korą pozaczołową. I w uczuciowości protopatycznej, i w archaicznej podstawową rolę odgrywa według wszelkiego prawdopodobieństwa układ neurowegetatywny. Tu już nie tylko pamięć dziedziczna, ale i osobnicze na- bytki pamięciowe pod postacią odruchowości warunkowej stanowią tajemnicę. “roz- sądnych” działań osobnika. Na tym poziomie wszystkie powyżej wyszczególnione popędy protopatyczne odgrywają rolę” lecz w postaci przekształconej, przeistoczonej, przesianej przez hamulce psychiki prelogicznej. Znamiennymi dla tego poziomu roz- wojowego uczuciami zdają się być popędy władcze, zazdrość, pożądanie płciowe, nienawiść, pragnienie zemsty, chciwość, gniew, lęk, popęd stadny i rodzinny, uczucia magiczne (wiara w zabobon i działanie sił nadprzyrodzonych) itd. Uczucia archaiczne, chociaż genetycznie wywodzą się z popędów protopatycznych, stanowią wyższe, cho- ciaż nie najwyższe, formy życia afektywnego. [patrz też: , dentysta Kraków, psycholog Kraków, fizjoterapia ]

Najwazniejsze zaburzenia zycia uczuciowego przedstawiaja

Tuesday, July 12th, 2016

Najważniejsze zaburzenia życia uczuciowego przedstawiają się jak następuje: POSĘPNICA (MELANCHOLIA, DEPRESSIO) Miano depresja jest o tyle dwuznaczne, że oznaczamy nim w życiu co- dziennym zarówno prawidłowy odczyn uczuciowy na przykre bodźce, jak i na- strój chorobliwy. Przygnębienie jest fizjologicznym stanem, Miana tego uży- wamy jednak również przy opisywaniu, stanów psychopatologicznych. Jest to więc miano opisowe, które nie zobowiązuje nas jeszcze do rozstrzygania, czy w danym przypadku chodzi o nastrój prawidłowy, czy chorobliwy. Nie powinno się natomiast używać miana depresji na oznaczenie prawidłowego przygnębi e- nia, chociaż błąd ten jest powszechny nawet w ustach psychologów i psychiat- rów. Walka z tego rodzaju nawykami bywa trudna, mimo to jednak dążyć należy do tego, aby nazwą depresji określać tylko nastroje patologiczne, a na- wet jeszcze więcej, tylko tzw. zespół depresyjny. Jeżeli nie znamy przyczyny, która wywołała u danego osobnika jego przy- gnębiony nastrój, niełatwo jest nam orzec, czy chodzi tu o uczucia prawidłowe, czy chorobliwe. Matka po stracie dziecka może być w wyższym nawet stopniu przygnębiona niż melancholik. Różnice ilościowe nie są więc istotne dla odróż- nienia prawidłowego stanu przygnębienia od chorobliwego: Istotny moment w rozpoznaniu różnicowym leży w tym, że przygnębieniu chorobliwemu towa- rzyszy szereg innych objawów, które razem składają się na kliniczny zespół, jak lęk, zanik napędu psychgruchowego, skłonności samobójcze, zwolniony aż do zahamowania tok procesów myślowych, przygaszenie uczuciowości wyższej, pewne zaburzenia wegetatywne itd. Same właściwości chorobliwego przygnę- bienia bierzemy więc pod uwagę w ramach całego zespołu klinicznego, o którym w części szczegółowej będzie jeszcze obszerniej mowa. [więcej w: , psycholog Kraków, rozstanie, gabinet ginekologiczny ]