Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

Przez irradiacje (promieniowanie) uczucrozumiemy zjawisko

Tuesday, July 12th, 2016

Przez irradiację (promieniowanie) uczućrozumiemy zjawisko udzielania się zabarwienia uczuciowego przedmiotom, które czasowo lub przestrzennie wiążą SIę z doznawanym przez nas w danym czasie lub miejscu zasadniczym uczuciem. Dzięki irradiacji uczucie ulega przeniesieniu na inny przedmiot, sam w sobie uczu- ciowo obojętny. Ludzie chowają pamiątki po ukochanych osobach, a pamiątki te są przedmiotami byle jakimi. Przykre nam jest miejsce, w którym doznaliśmy wielkiej przykrości. U podstaw tego zjawiska leży kojarzenie. Sprawy tego typu odgrywają dużą rolę w strukturze marzeń sennych, a także w patogenezie niektórych psycho- nerwic, np. lękowych (fobie). Przy wielkiej różnorodności cech i odmian uczuć, podnieść trzeba jedną ich wła- ściwość, którą określamy mianem biegunowości. Uczucia da się mianowicie ułożyć w przeciwstawne pary, np: przyjemność – przykrość, milość – nienawiść, radość – smutek, pobudzenie – uspokojenie itd. Wśród tych rozmaitych biegunowo sprzecz- nych uczuć niektóre podstawowe cechy uczuciowe można zawsze odnaleźć, Są to np. uczucia przyjemności (zadowolenia) i przykrości (niezadowolenia) albo uczucia czyn- nego napięcia i biernego uspokojenia. Ta druga para biegunowo przeciwstawnych uczuć posłużyła niektórym psychologom za podstawę do podzielenia wszystkich uczuć na steniczne (gr. stenos = sila), tj. wzmagające energię życiową, i na asteniczne, czyli obniżające tę tężyznę. Podział ten nie przyjął się powszechnie. gdyż jedno i to samo ucżucie może czasem porażać tężyznę życiową, a w innych warunkach ją potęgować. Na przykład strach u jednych ludzi wyraża się zanikiem sil, upadkiem ducha i astenią, a u innych może być źródłem nawet bohaterskiego porywu. Nawet ten sam człowiek, zależnie od warunków, wśród których działa, może przejawiać strach w rozmaity sposób. To samo dotyczy przygnębienia i wielu innych afektów. Niektórzy dlatego asteniczność uczuć oceniają według tkwiącego w nich pierwiastka przykrości i na odwrót, steniczne uczucia wiążą z przyjemnością. Nieistotny jest też podział uczuć na afekty (wzruszenia) i na nastroje. [więcej w: , przydomowe oczyszczalnie, prawo medyczne, odżywka do rzęs ]

W depresji na tle zespolu

Tuesday, July 12th, 2016

W depresji na tle zespołu organicznego, np. w otępieniu starczym lub pora- żennym, urojenia poniżenia, prześladowcze i grzeszności mogą nabrać cech fan- tastycznej przesady. Chorzy skarżą się wówczas na przeżywane za życia męki piekielne, a towarzyszące każdej depresji nastawienie hipochondryczne może się wzmagać do nieprawdopodobnych rozmiarów. Chorzy skarżą się np., że robak szarpie im wnętrzności, że mózg ich uległ przepaleniu, że ciało ich skur- czyło się, pomniejszyło, a nawet w ogóle zanikło (nihiHsmus). Te urojenia ma- łości lub nicości w melancholii organicznej przebiegają z silnym cierpieniem podmiotowym, jak w ogóle depresja – z wyjątkiem przypadków powstałych na tle schizofrenii – z reguły przebiega z silnym poczuciem choroby psychicz- nej. Towarzyszący tym przeżyciom lęk popycha chcrych do zamiarów lub za- machów samobójczych, Niekiedy pod wpływem tych cierpień chorzy wpadają w stan pądniecenia psychoruchowego (raptus melancholicus). Dają wtedy wy- raz swojej rozpaczy jęcząc i zawodząc, szarpiąc i drąc odzienie, wyrywając sobie włosy, biegnąc na oślep przed siebie lub godząc na swoje życie najokrut- niejszymi sposobami samobójczymi. Nawet naj cięższy stan przygnębienia chorzy potrafią niekiedy, gdy się czują strzeżeni, ukryć przed otoczeniem, udając we- sołość (dissimulatio), aby zmyliwszy czujność nagle wykonać swój zamiar sa- mobójczy. Postacie melancholii z podnieceniem psychomotorycznym (melan- choiia agi tata) są rzadsze niż te, które przebiegają z zahamowaniem. Zahamo- wanie osiąga niekiedy rozmiary osłupienia (stupor melancholicus). Zaburzenia somatyczne, w szczególności wegetatywne, wchodzące w skład zespołu depre- syjnego, omówimy w części szczegółowej. [patrz też: , przydomowe oczyszczalnie, olejek do włosów, olejek kokosowy ]