Posts Tagged ‘przedłużanie rzęs’

Zjawisko katatymii dotyczy stosunku uczuc

Tuesday, July 12th, 2016

Zjawisko katatymii dotyczy stosunku uczuć do sądów. Sądy wydają się nam prawdziwe, jeżeli odpowiadają uczuciom, które nas ożywiają. W nastroju przygnę- bienia wszystko wydaje się nam beznadziejne, podczas gdy w nastroju pogodnym stajemy się optymistami. Odkrywcy tak są rozmiłowani w przedmiocie swoich ba- dań, że nie widzą kontrargumentów, widzą tylko to wszystko, co za ich tezą prze- mawia. Quod esse volumus, id facile credimus. Także i odwrotnie: np. strach ma wielkie oczy. Zjawiska katatymii odgrywają ogromną rolę w psychice archaicznej w psychopatologii, mianowicie w patogenezie urojeń.
ZABURZENIA ŻYCIA UCZUCIOWEGO Właściwości życia uczuciowego wykazują już w warunkach prawidłowych ogromne różnice osobnicze. Nawet największe odchylenia od stanu prawidło- wego mogą się czasem mieścić jeszcze w zakresie pojęcia normy, które w psy- chiatrii jest wyjątkowo trudno określić. Zaburzenia afektywne odgrywają w praktyce kliniczej ogromną rolę, zwłaszcza w diagnostyce psychiatrycznej. Mazurkiewicz za podłoże anatomicznofizjologiczne życia uczuciowego w pra- widłowych i chorobliwych warunkach uważał – w nawiązaniu do poglądów Orbeliego – układ wegetatywny; który przenika wszystkie części żywego ustroju i znajduje się również w korze mózgowej. Pomijając zagadnienia teoretyczne zwrócić trzeba uwagę na praktyczne znaczenie odczynów afektywnych, które zwykły wikłać podstawową sprawę chorobową. Tak np. paranoik ze swymi urojeniami mógłby nie przedstawiać większego niebezpieczeństwa, gdyby nie odczyn afektywny na treść urojeń, prowadzący do, gwałtownych czynów. Za- burzenia afektu uważa się w takim przypadku za wtórne. Kiedy indziej bywa jednakże odwrotnie. W niektórych chorobach psychicznych zaburzenia afek- tywne zdają się być pierwotne. Ten schorzały afekt dopiero wtórnie wywiera wpływ na czynności myślowe, na sferę woli, działań, dążeń i na inne czynności psychiczne. W praktyce trudno jest zresztą w dalszym przypadku rozstrzygnąć, czy scho- rzenie afektu jest wtórne, czy pierwotne. Zycie psychiczne jest zwartą całością i nie da się wywieść zaburzeń jednych funkcji psychicznych z zaburzeń innych funkcji. Wszystkie czynności wywodzą się bowiem ze wspólnego podłoża pato- fizj ologicznego. [patrz też: , przedłużanie rzęs, medycyna estetyczna, protetyka ]