Posts Tagged ‘Prywatne przedszkole Kraków’

Uczucia posiadaja rozmaite natezenie (intensywnosc),

Tuesday, July 12th, 2016

Uczucia posiadają rozmaite natężenie (intensywność), jednakże nie da się dla stopnia tego natężenia znaleźć obiektywnego miernika. Trudność leży w tym, że uczucia są stanami podmiotowymi, przeżywanymi przez każdego człowieka z osobna. Niepodobna więc stany te zestawiać i porównywać dla znalezienia przedmiotowego wzorca czy miary. I tutaj psychologia doświadczalna próbowała, tak jak co do wrażeń, znaleźć liczbowy wyraz natężenia uczuć. Kosztując np. naj słabsze rozcieńcze- nia roztworu cukru dochodzimy do tego stężenia, które zaczyna być przyjemne. Stopniując tak dalej, dojdziemy do stężenia wywołującego przykrość .. Mówimy tu o progu przyjemności i przykrości. Podobne doświadczenia można robić z zimną i gorącą wodą, ze słabym i silnym światłem, z muzyką cichą i hałaśliwą itd. Można w ten sposób oznaczać dolny i górny próg przyjemności i przykrości. Wzrastająca ponad miarę rozkosz zamienia się w pewnym momencie w ból. Ból zbyt silny prze- staje w końcu narastać. Narastanie przyjemności i jej stopniowe przechodzenie w przykrość coraz bardziej się pogłębiającą aż do osiągnięcia górnego progu można przedstawić graficznie. Jest to tzw. krzywa Lehmanna. Wzdłuż prostej O, przedstawiającej rosnącą silę wrażenia, przebiega powyżej tej linii krzywa, której najwyższy punkt wyobraża górny próg przyjemności +. Krzywa ta opadając, niemal przecina punkt zerowy w miejscu X, aby przejść poniżej linii O w krzywą przy- krości (-). Krzywa wrażenia pierwotnie przykrego ma ten sam przebieg co krzywa stanowiąca dalszy ciąg wrażenia pierwotnie przyjemnego, osiągając w naj niższym punkcie górny próg przykrości. Schemat ten dla każdego rodzaju wrażeń ma inny- wygląd, że nie wspominamy już o indywidualnych różnicach. Ma on znaczenie tylko y ilustratywne i nie oddaje dokładnie wszystkich właściwości. Tak np. przecięcie się- krzywej z prostą zerową w punkcie X musiałoby oznaczać, że w pewnym momencie,. zanim się skończy przyjemność a zacznie przykrość, jest stan obojętności uczuci 0-• wej. W rzeczywistości tak nie jest, gdyż możliwe jest przeżywanie równocześnie i przyjemności i przykrości, i to w danym przypadku właśnie zachodzi. Nawet uczu-• cia wyższe zasadniczo sprzeczne mogą w ten sposób współistnieć. Zjawiska te w psy– chopatologii odgrywają jeszcze większą rolę niż w psychologii prawidłowej (ambiwa-• lencja). [patrz też: , bielizna nocna, Kabiny Sanitarne, Prywatne przedszkole Kraków ]

Szybkosc opadania krwinek mierzy sie

Tuesday, July 12th, 2016

Szybkość opadania krwinek mierzy się drogą przebytą przez opadające krwinki w jednostce czasu, albo czasem (w minutach) niezbędnym dla przebycia przez nie pewnej odległości. Na pierwszej zasadzie opiera się metoda Westergrena. na drugiej – Lenzenmeyera oraz Starligera. Wy- konanie powinno być bardzo dokładne, gdyż liczne czynniki wywiera- ją wpływ na szybkość opadania. Badania Danneela, wykonane w liczbie 3.600, prawie w 700 przypad- kach dowodzą, że naj częstszymi źródłami pomyłek przy wykonaniu od- czynu Biernackiego są: 1. ślady alkoholu lub eteru w strzykawce; 2. niedokładne skalibrowanie strzykawki oraz pipety; 3. niedokładne wciąganie krwi oraz roztworu cytrynianu sodowego; 4. niska ciepłota; 5. kilkogodzinne pozostawienie mieszaniny krwi z roztworem cytry- nianu przed wciąganiem do pipety; 6. przechowywanie mieszaniny z krwi i cytrynianu sodu w lodówce; przy takim postępowaniu opadanie krwinek prawie całkiem nie na- stępuje. Natomiast prawie nie wywierają wpływu na wynik odczynu: 1. wykonywanie odczynu po spożyciu pokarmu przez. badanego; 2. praca fizyczna; 3. badanie w ciemni o-raz w świetle; 4. wilgotność strzykawki i pipety. W większości pracowni, szpitali i klinik stosuje się metodę Wester- grena, który pierwszy zwrócił uwagę na doniosłe znaczenie szybkości opadanie krwinek w gruźlicy płuc. Postępowanie w metodzie Westergrena. Do strzykawki objętości 2 ml, zaopatrzo- nej w krótko skośnie .ściętą igłę, wciąga się bardzo dokładnie 0,4 ml izotonicznego (3,8%) wodnego roztworu krystalicznego cytrynianu sodowego, a następnie nakłuwszy igłą żyłę zgięcia łokciowego, wciąga się także bardzo dokładnie 1,6 rnl krwi i miesza się przez 3-4-krotne nachylenie (nie wstrząsanie) strzykawki. Często stosuje się 2-5% roztwór cytrynianu sodowego jako środek, który zapobiega krzepnięciu krwi. Wyniki, otrzymywane z tymi roztworami, są prawie takie same jak z roztworem izotonicznym. Po dokładnym zmieszaniu krwi z roztworem cytrynianu sodowego przenosi się mieszaninę do rurki Westergrena długości 30 cm, średnicy 2;5 mm, na- pełniając ją do podziałki o i wstawia się rurkę zupełnie pionowo do odpowiedniej podstawki. Wyniki odczytuje się po jednej, dwóch i 24 godzinach. Szybkość opa- dania krwinek określa się wysokością słupka osocza, które się zbiera nad krwin- kami, wyrażając ją w mm. [patrz też: , Prywatne przedszkole Kraków, ból pleców, dentysta Kraków ]