Posts Tagged ‘poradnia psychologiczna kielce’

Afekty i nastroje.

Saturday, February 24th, 2018

Przez afekty rozumie się czasem uczucia rozpoczynające się ostro, burzliwie, i trwające stosunkowo krótko, jak gniew, strach, rozpacz itd. Natomiast przez nastroje rozumie się bezprzedmiotowe, ogólne stany uczuciowe, zabarwiające w ciągu pewnego czasu ludzkie przeżycia. Mówimy więc o nastroju pogodnym, wesołym, radosnym, smutnym, rozdrażnionym, gniewnym, podniosłym, rzewnym, posępnym itd. Opieranie na tego rodzaju rozróżnieniach klasyfikacji uczuć nie prowadzi do celu. Określenia w rodzaju “krótkotrwały” uderzają swoją względnością. Życie uczuciowe człowieka, wykazuje tak dużo odcieni barw, wzajemnych przejść i subtelnych przemian, że ich czysto psychologiczna schematyzacja nie daje zadowalających wyników. Dla celów naukowo-przyrodniczych i klinicznych daleko większe znaczenie ma podział ewolucyjny uczuć na trzy kategorie, z których dwie skrajne są najlepiej opracowane. I tak: uczucia protopatyczne, czyli pierwotne (affectus pimordialis), nazywane też popędami (appetitus), związane są czynnościowo z jądrami podkorowymi. Pojawiają się one pod wpływem podniet ustrojowych, określonych mianem potrzeb fizjologicznych. Są to: głód, pragnienie, popęd płciowy, potrzeba oddania moczu i stolca, potrzeba wyładowania ruchowego, dążność ku ciepłu i światłu, pragnienie snu i odpoczynku, popęd samozachowawczy itd. Na dnie tych popędów można odnaleźć podstawowe uczucia przyjemności i przykrości, udzielające pierwotnych wskazówek orientacyjnych w znaczeniu poznawczym (pierwotna gnozja). Na tych popędach protopatycznych osnute jest życie instynktowe, tkwiące korzeniami w pamięci dziedzicznej. Uczuciowość archaiczna, czyli prelogiczna, związana czynnościowo – o ile wiadomo – z korą pozaczołową. I w uczuciowości protopatycznej i w archaicznej podstawową rolę odgrywa według wszelkiego prawdopodobieństwa układ neurowegetatywny. Tu już nie tylko pamięć dziedziczna, ale i osobnicze nabytki pamięciowe pod postacią odruchowości warunkowej stanowią tajemnicę “rozsądnych” działań osobnika. Na tym poziomie wszystkie powyżej wyszczególnione popędy protopatyczne odgrywają rolę, lecz w postaci przekształconej, przeistoczonej, przesianej przez hamulce psychiki prelogicznej. Znamiennymi dla tego poziomu rozwojowego uczuciami zdają się być popędy władcze, zazdrość, pożądanie płciowe, nienawiść, pragnienie zemsty, chciwość, gniew, lęk, popęd stadny i rodzinny, uczucia magiczne (wiara w zabobon i działanie sił nadprzyrodzonych) itd. Uczucia archaiczne, chociaż genetycznie wywodzą się z popędów protopatycznych, stanowią wyższe, chociaż nie najwyższe, formy życia afektywnego. [patrz też: olej do włosów, poradnia psychologiczna kielce, olej kokosowy na włosy]

Uczuciowość wyższa.

Friday, February 23rd, 2018

Uczuciowość wyższa (intelektualizowana, intencjonalna, determinująca) wiąże się czynnościowo z rozwojem płatów czołowych i jest nabytkiem filogenetycznym najmłodszym, mianowicie par excellence człowieczym. Obok najwyższych form myślenia, za które uważa się myślenie przyczynowo-logiczne i abstrakcyjne uczuciowość wyższa (poprawnie: najwyższa) stała się podstawą twórczości kulturalnej, możliwej tylko u człowieka. Zaciekawienie teoretyczno-naukowe, przyjaźń, miłość uwznioślona (sublimowana), uczucia patriotyczne, społeczne, estetyczno-artystyczne, wstydliwość, zamiłowanie do czystości i ładu, obrzydzenie w zetknięciu z brudem fizycznym lub moralnym, uczucia moralne, religijne, poczucie wzniosłości, radość twórcza, poczucie obowiązku i sprawiedliwości, przekonania światopoglądowe, uczucia humanitarne, uczucia jedności międzynarodowej i ogólnoludzkiej, uczucie krzywdy moralnej, zadowolenie z prawdy i cierpienie z powodu nieprawdy, poczucie komizmu, współczucie – oto przykłady uczuć najwyższych. Niektóre z nich pojęciowo zachodzą na siebie. Na próżno szukalibyśmy ich poważnych odpowiedników w świecie zwierzęcym, chociaż istnieją archaiczne prototypy poszczególnych uczuć. Nie można też zaprzeczyć ciągłości rozwojowej homologicznych uczuć archaicznych i wyższych, tak jak nie można zaprzeczyć ciągłości ewolucyjnej płatów czołowych i pozaczołowych mózgu. Fakt ich pokrewieństwa genetycznego nie przeczy zresztą zasadzie, że chodzi tu o nowe, czysto człowiecze jakości psychiczne, powstałe dialektycznie z warunków ilościowych. Aby poprzestać tylko na jednym przykładzie, wystarczy przytoczyć tutaj miłość uwzniośloną, a więc oderwaną od popędu płciowego. Aczkolwiek poeci i powieścio-pisarze przeważnie dostarczają zupełnie błędnych, przesadnych, dowolnych lub zmyślonych opisów tego zjawiska, to jednak nie ulega wątpliwości, że u ludzi normalnych istnieje tego rodzaju miłość. Jej genetyczny związek z popędem płciowym nie ulega najmniejszej wątpliwości, choć nie są tego zdania poeci i idealistyczni moralizatorzy. Dowodów na związek genetyczny miłości z popędem płciowym przytoczyć można bez liku. Wystarczy powołać się na fakt, że właściwość wzbudzania miłości posiadają osobniki młode i kształtne, podczas gdy stare, brzydkie i ułomne właściwości tej nie posiadają. [patrz też: olej do włosów, poradnia psychologiczna kielce, olej kokosowy na włosy]