Posts Tagged ‘olejek makadamia’

Niedorzecz- nosc tkwiaca pozornie w

Tuesday, July 12th, 2016

Niedorzecz- ność tkwiąca pozornie w określeniu “niebolesny ból” rozwieje się, gdy rozbijemy przeżywane przez nas zjawisko bólu na: a) ból jako wrażenie zmysłowe obwodowego pochodzenia i b) ból jako przykre uczucie. Dzięki wspomnianym zabiegom psyche- chirurgicznym usuwamy wyłącznie ten drugi, ośrodkowy składnik złożonego zja- wiska psychicznego, pozostawiając nie tkniętym składnik pierwszy obwodowy. Trudno to zrozumieć normalnym ludziom, którzy zjawisko to przeżywają zawsze w postaci złożonej. Sam eksperymentalny fakt nie ulega jednak wątpliwości i wielokrotnie został potwierdzony. Jest on zresztą i naukowo zrozumiały. Powyżej niejednokrotnie podkreślaliśmy, że poszczególne elementy życia psy- chicznego wyodrębniamy tylko drogą analizy, w istocie bowiem dane nam są one zawsze jako integralne całości. Bezuczuciowe wrażenia zmysłowe nie są nam właś- ciwie znane, jak w ogóle elementarne wrażenia sprzęgają się w naszej świadomości zawsze w pewne układy spoiste, które są już raczej wyobrażeniami lub spostrzeże- niami. Można o tej złożoności życia psychicznego powiedzieć jeszcze więcej. Prawdo- podobnie w prawidłowych warunkach w ogóle nie znamy stanów bezuczuciowych. Uczucia zdają się zabarwiać wszystkie nasze przeżycia psychiczne, które nigdy nie są obojętne w absolutnym tego słowa znaczeniu. Przede wszystkim naj prostsze uczu- cia przyjemności i przykrości dadzą się wykryć jako element składowy wszystkich niemal faktów psychicznych. •Wyższym procesom psychicznym towarzyszą również, uczucia odpowiedniego rzędu. Chociaż uczucia występują przeważnie w ścisłym sprzę- żeniu z innymi faktami psychicznymi, to jednak dadzą się w analizie wyosobnić, opisać i naukowo sklasyfikować. Do rzadkości należą przypadki, na które zwrócono uwagę w ostatnich latach (Gay- ral 1958), zupełnego braku odczuwania bólowego włącznie z bólami porodowymi u ludzi poza tym zupełnie normalnych. Z analizy tych przypadków zdaje się wy- nikać, że ludzie ci pozbawieni są wrażeń bólowych, podczas gdy bólowe uczucia przykrości są chyba zachowane. Osobiście nie spotkałem dotąd takiego przypadku; trafiają one zresztą najczęściej do neurologów, którzy zazwyczaj tylko ubocznie wy- krywają ten szczęśliwy defekt. Szczęśliwy, ponieważ ból jest przecież przekleń- stwem ludzkości, chociaż biologicznie biorąc ma i dobre strony. [podobne: , odżywki do rzęs, Szkoła tańca Poznań, olejek makadamia ]

Wrodzone nieod- czuwanie bólu (congenital

Tuesday, July 12th, 2016

Wrodzone nieod- czuwanie bólu (congenital indifference to pain) jest przedmiotem coraz większego zainteresowania neurologów i psychiatrów (Magee i in., 1961). Jeden przypadek obserwowano klinicznie w ciągu wielu •lat aż do zgonu; z wrażeń czuciowych tylko czucia bólu nie było, nawet po zastosowaniu naj boleśniejszych bodźców; przepro- wadzono biopsję skóry i mięśnia bez znieczulenia, tylko przecinanie mięśnia bylo dla I chorego lekko nieprzyjemne. Badanie makroskopowe i mikroskopowe mózgu i innych części układu nerwowego dało wyniki prawidłowe. vV innym przypadku chory od dziecka uważał siebie za normalnego, a rówieśników swych gdy krzyczeli z bólu za przeczulonych. U osobnika tego skóra była pozbawiona zupełnie czucia bólu, natomiast trzewne sensacje opisywał on jako przykre, lecz nie bolesne. Przeżywa- nie przyjemności wszelkiego gatunku było zachowane u obydwóch. chorych. Drugi z nich miał 6 synów, z których 5 było również pozbawionych czucia bólu. Podobnie przedstawiały się dzieje trzeciego chorego, który był nieczuły tylko na ból zewnętrzny, podczas gdy sensacje trzewne odczuwal jako pewną przykrość, jednakże w porów- naniu z ludźmi normalnymi cierpiał w bardzo nikłym stopniu. Z opisów tych wy- nika, Że chodzi tu o niedorozwój wrażeń bólowych, a nie uczuć, które w prawidło- wych warunkach sprawiają, że wrażenia bólowe są tak strasznym cierpieniem. Z drugiej strony, zdaje się nie jest możliwe przeżywanie uczuć “czystych”, tj. wol- nych od wszelkich innych elementów psychicznych. Dowodzi tego już choćby pod- miotowe umiejscawianie uczuć w tych okolicach ciała; z których płyną wrażenia zmysłowe powodujące odpowiednie uczucia lub im towarzyszące. Uczucia rozmaitej jakości na ogół umiejscawiają się w okolicy narządu zmysłowego, który jest ich źródłem. Silniejszym uczuciom przyjemnym lub przykrym towarzyszą rozmaite doz- nania odczuwane w piersi, w gardle, w twarzy, w brzuchu, w narząggch płciowych. [podobne: , olejek makadamia, salon fryzjerski mokotów, Bielizna nocna damska ]