Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

W depresji na tle zespolu

Tuesday, July 12th, 2016

W depresji na tle zespołu organicznego, np. w otępieniu starczym lub pora- żennym, urojenia poniżenia, prześladowcze i grzeszności mogą nabrać cech fan- tastycznej przesady. Chorzy skarżą się wówczas na przeżywane za życia męki piekielne, a towarzyszące każdej depresji nastawienie hipochondryczne może się wzmagać do nieprawdopodobnych rozmiarów. Chorzy skarżą się np., że robak szarpie im wnętrzności, że mózg ich uległ przepaleniu, że ciało ich skur- czyło się, pomniejszyło, a nawet w ogóle zanikło (nihiHsmus). Te urojenia ma- łości lub nicości w melancholii organicznej przebiegają z silnym cierpieniem podmiotowym, jak w ogóle depresja – z wyjątkiem przypadków powstałych na tle schizofrenii – z reguły przebiega z silnym poczuciem choroby psychicz- nej. Towarzyszący tym przeżyciom lęk popycha chcrych do zamiarów lub za- machów samobójczych, Niekiedy pod wpływem tych cierpień chorzy wpadają w stan pądniecenia psychoruchowego (raptus melancholicus). Dają wtedy wy- raz swojej rozpaczy jęcząc i zawodząc, szarpiąc i drąc odzienie, wyrywając sobie włosy, biegnąc na oślep przed siebie lub godząc na swoje życie najokrut- niejszymi sposobami samobójczymi. Nawet naj cięższy stan przygnębienia chorzy potrafią niekiedy, gdy się czują strzeżeni, ukryć przed otoczeniem, udając we- sołość (dissimulatio), aby zmyliwszy czujność nagle wykonać swój zamiar sa- mobójczy. Postacie melancholii z podnieceniem psychomotorycznym (melan- choiia agi tata) są rzadsze niż te, które przebiegają z zahamowaniem. Zahamo- wanie osiąga niekiedy rozmiary osłupienia (stupor melancholicus). Zaburzenia somatyczne, w szczególności wegetatywne, wchodzące w skład zespołu depre- syjnego, omówimy w części szczegółowej. [patrz też: , przydomowe oczyszczalnie, olejek do włosów, olejek kokosowy ]