Posts Tagged ‘olejek kokosowy na włosy’

Czlowiek kul- turalny wyszedl w

Tuesday, July 12th, 2016

Człowiek kul- turalny wyszedł w swym rozwoju daleko poza te sposoby przejawiania uczuć i stwo- rzyl sobie środki ekspresji zdolne uzewnętrznić nawet naj subtelniejsze drgnienia uczuciowe. Sposoby te dochodzą do głosu w mowie, w sztuce, w gestach, w mimice. Im wyższy stopień kultury, tym większe opanowanie zewnętrznych oznak życia afektywnego, i to tych właśnie, które są właściwe i zwierzętom. Zdaniem Mazurkiewicza narządem życia uczuciowego jest układ neurowegeta- tywny. Wyliczone powyżej sumarycznie przejawy uczuć wykazują jasno, że towa- rzyszące uczuciom zjawiska fizjologiczne zależą właśnie od czynności tego układu. Psychologia eksperymentalna wypracowała wiele metod dla liczbowego uchwy- cenia fizjologicznych objawów uczuć. I tak np. pneumograf jest to aparat służący do mierzenia głębokości oddechów. Balonik gumowy przylegający do klatki piersio- wej lub brzucha ulega przy każdym oddechu zgnieceniu, a wypierane z balonika powietrze, przeniesione na bębenek, pozwala nam śledzić rytmikę wdechów i wy- dechów na krzywej (pneumogramie), Podobnie zbudowany jest sfigrnograf, służący do pomiarów właściwości tętna. Pletysmografem mierzy się zmiany objętości przedramienia zanurzonego w letniej wodzie. Osoba badana, obwiązana takimi aparatami, poddawana jest rozmaitym pod- nietom, wywołującym przyjemne i przykre uczucia, przy czym fizjologiczne prze- jawy tych uczuć rejestrowane są pod postacią szeregu krzywych. Do metod tych przywiązywano kiedyś wielkie znaczenie, spodziewając się po nich zbyt dużo. Oka- zało się, że nadzieje te były złudne. Nie udało się ustalić znamiennych krzywych czy to tętna, czy oddechu, czy też zmian objętości kończyn pod wpływem poszczególnych uczuć przyjemnych lub przykrych. Krzywe te przeważnie są do siebie podobne. Podobnie wątpliwe wyniki dało badanie tzw. odczynu psychegalwanicznego (Vera- guth). Polega ono na zjawisku odchylania się igiełki galwanometrycznej z chwilą, gdy w obwód prądu włączy się osobę przeżywającą uczucie przyjemne lub przykre. Odchylenie galwanometru następuje jednak nie tylko pod wpływem czynników psy- chicznych, również czysto fizykalne przyczyny, np. spocone ręce, mają na te zja- wiska wpływ. Tak samo malo mówiące wyniki dały badania nad odruchami źre- nicznymi, które są zależne w wysokiej mierze od życia psychicznego. [podobne: , olejek kokosowy na włosy, ból pleców, rozstanie ]

Zdolnosc modulacji. Przy rozpatrywaniu prawidlowej

Tuesday, July 12th, 2016

Zdolność modulacji. Przy rozpatrywaniu prawidłowej dynamiki życia uczuciowego można zauważyć jego zmienność w czasie, zależną od treści myślowej, jaką zaprzątnięty jest umysł, od oddziaływań uczuciowych ze strony otoczenia, od psychofizjologicznego stanu organizmu i od wielu innych warunków. Zależnie 00 tych warunków wewnętrznych i zewnętrznych człowiek w prawidłowych warunkach moduluje swoją uczuciowość, tak że harmonizuje ona z tymi warunkami, zmieniając się stosownie do zmian tych warunków. Równoległość ta nie jest absolutna. Przejście z jednego afektu w drugi wymaga pewnego czasu dostosowania się do nowych wa- runków z tym, że pobudki nowego afektu muszą odnieść zwycięstwo nad pobudkami poprzedniego afektu. Nie da się np. rozweselić tak łatwo matki po stracie dziecka. Nie jest też łatwo obudzić sympatię człowieka, który nas nienawidzi. Z gniewu trzeba mieć czas ochłonąć, aby móc się np. uśmiać z komizmu sytuacji. Ogromna jest skala osobistych zdolności modulowania uczuciowości. Zdolności te zmieniają się z wiekiem i z postępem wprawy. Dziecko odznacza się uderzającą chwieinośclą afektu, t.ak że przejście od rozpaczy. do radości i na odwrót dokonuje się z nadzwyczajną łatwością. Jeżeli taka sama chwiejność afektywna występuje u człowieka dorosłego, albo nawet miarę tę przekracza, to widzimy w tym zjawisko patologiczne, określone mianem chwiejności (labilności) afektywnej (labilitas aiiec- tiva). Odwrotnością tej właściwości bywa utrudniona modulacja uczuć. Już w pra- widłowych warunkach używamy czasem porównania z cięciwą luku, która ulega napięciu aż do granic wytrzymałości grożąc pęknięciem. W tym porównawczym zna- czeniu mówimy o afekcie napiętym (afjectus tensus), gdy np. gniew trwa nadmiernie długo grożąc wybuchem. W patologicznych warunkach napięcie, afektywne może trwać bardzo długo, np. w przypadkach obłędu. Wskutek zalegania afektów gniewu, zawiści, zazdr.ości, żądzy, fanatycznej żarliwości religijnej itd. zmodulowanie afektu bywa trudne, jednakże nie dlatego by afekt utracił swoją zdolność modulacji, lecz tylko wskutek górowania jednego afektu nad wszystkimi innymi. Jeżeli afekt straci zdolność modulacyjną, to mówimy o sztywności afektywnej, znamionującej np. uczu- ciowość przy schizofrenii. [patrz też: , artykuły fryzjerskie, gabinet kosmetyczny, olejek kokosowy na włosy ]