Posts Tagged ‘olejek do włosów’

W depresji na tle zespolu

Tuesday, July 12th, 2016

W depresji na tle zespołu organicznego, np. w otępieniu starczym lub pora- żennym, urojenia poniżenia, prześladowcze i grzeszności mogą nabrać cech fan- tastycznej przesady. Chorzy skarżą się wówczas na przeżywane za życia męki piekielne, a towarzyszące każdej depresji nastawienie hipochondryczne może się wzmagać do nieprawdopodobnych rozmiarów. Chorzy skarżą się np., że robak szarpie im wnętrzności, że mózg ich uległ przepaleniu, że ciało ich skur- czyło się, pomniejszyło, a nawet w ogóle zanikło (nihiHsmus). Te urojenia ma- łości lub nicości w melancholii organicznej przebiegają z silnym cierpieniem podmiotowym, jak w ogóle depresja – z wyjątkiem przypadków powstałych na tle schizofrenii – z reguły przebiega z silnym poczuciem choroby psychicz- nej. Towarzyszący tym przeżyciom lęk popycha chcrych do zamiarów lub za- machów samobójczych, Niekiedy pod wpływem tych cierpień chorzy wpadają w stan pądniecenia psychoruchowego (raptus melancholicus). Dają wtedy wy- raz swojej rozpaczy jęcząc i zawodząc, szarpiąc i drąc odzienie, wyrywając sobie włosy, biegnąc na oślep przed siebie lub godząc na swoje życie najokrut- niejszymi sposobami samobójczymi. Nawet naj cięższy stan przygnębienia chorzy potrafią niekiedy, gdy się czują strzeżeni, ukryć przed otoczeniem, udając we- sołość (dissimulatio), aby zmyliwszy czujność nagle wykonać swój zamiar sa- mobójczy. Postacie melancholii z podnieceniem psychomotorycznym (melan- choiia agi tata) są rzadsze niż te, które przebiegają z zahamowaniem. Zahamo- wanie osiąga niekiedy rozmiary osłupienia (stupor melancholicus). Zaburzenia somatyczne, w szczególności wegetatywne, wchodzące w skład zespołu depre- syjnego, omówimy w części szczegółowej. [patrz też: , przydomowe oczyszczalnie, olejek do włosów, olejek kokosowy ]

PODSTAWY ROKOWANIA W GRUZLICY PLUC

Tuesday, July 12th, 2016

PODSTAWY ROKOWANIA W GRUŹLICY PŁUC Nagła śmierć w gruźlicy płuc zdarza się rzadko. Jej przyczyną w późnych okresach choroby bywa najczęściej obfity krwotok płucny, zwłaszcza w gruźlicy z dużymi jamami, bardzo rzadko zator na tle za- palenia zakrzepowego żyły w okresie charłactwa. W przypadkach, w których zgon nie następuje nagle, rokowanie w gru- źlicy płuc należy do trudnych zadań, ponieważ na jej przebieg wpływa wiele czynników, których działanie często nie da się przewidzieć w spo- strzeganyrn przypadku. Od początku zmian, dających się wykryć, do śmierci może przechodzić tylko kilka: miesięcy, jak to bywa. w galopują- cych suchotach pluc. W innych przypadkach gruźhca płuc przebiega jako choroba przewlekła z mniej więcej częstymi zaostrzeniami i zwolnię- niami. Mogą one nawet sprawić wrażenie wyleczenia klinicznego. Zatrzy- manie się sprawy na długo zdarza się nie tylko w przypadkach nieznacz- nyeh zmian w płucach, ale także chorych z jamami w płucach; i na od- wrót choroba może wieść do śmierci już w kilka miesięcy, pomimo że nie wywołała rozległego zniszczenia miąższu płucnego. Gruźlica płuc postę- puje czasami szybko, pomimo troskliwego, leczenia. Natomiast stan in- nych chorych przy takim samym leczeniu poprawia się nieraz już wkrótce, tak iż mogą. oni nadal pracować. Toteż rokowanie w gruźlicy płuc nigdy nie może być oparte na jednym tylko objawie, lecz wymaga bardzo do- kładnego uwzględnienia terenu, na. którym rozwija się choroba, postaci gruźlicy i jej tendencji, rozwojowej, oddziaływania chorego na metody .Iecznicze i możliwości ich stosowania. Co się tyczy terenu, to w każdym przypadku należy rozważyć wpływ na, losy chorego płci, wieku, tempe- ramentu, zawodu, trybu życia, warunków społecznych, przebytych i ist- niejących chorób, zwłaszcza narządu oddechowego, nawyknień, szczegól- nie alkoholizmu, stanu odżywienia, budowy klatki piersiowej i stanu in- nych narządów. [więcej w: , olejek do włosów, pierścionek zaręczynowy, ból pleców ]