Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

Niedorzecz- nosc tkwiaca pozornie w

Tuesday, July 12th, 2016

Niedorzecz- ność tkwiąca pozornie w określeniu “niebolesny ból” rozwieje się, gdy rozbijemy przeżywane przez nas zjawisko bólu na: a) ból jako wrażenie zmysłowe obwodowego pochodzenia i b) ból jako przykre uczucie. Dzięki wspomnianym zabiegom psyche- chirurgicznym usuwamy wyłącznie ten drugi, ośrodkowy składnik złożonego zja- wiska psychicznego, pozostawiając nie tkniętym składnik pierwszy obwodowy. Trudno to zrozumieć normalnym ludziom, którzy zjawisko to przeżywają zawsze w postaci złożonej. Sam eksperymentalny fakt nie ulega jednak wątpliwości i wielokrotnie został potwierdzony. Jest on zresztą i naukowo zrozumiały. Powyżej niejednokrotnie podkreślaliśmy, że poszczególne elementy życia psy- chicznego wyodrębniamy tylko drogą analizy, w istocie bowiem dane nam są one zawsze jako integralne całości. Bezuczuciowe wrażenia zmysłowe nie są nam właś- ciwie znane, jak w ogóle elementarne wrażenia sprzęgają się w naszej świadomości zawsze w pewne układy spoiste, które są już raczej wyobrażeniami lub spostrzeże- niami. Można o tej złożoności życia psychicznego powiedzieć jeszcze więcej. Prawdo- podobnie w prawidłowych warunkach w ogóle nie znamy stanów bezuczuciowych. Uczucia zdają się zabarwiać wszystkie nasze przeżycia psychiczne, które nigdy nie są obojętne w absolutnym tego słowa znaczeniu. Przede wszystkim naj prostsze uczu- cia przyjemności i przykrości dadzą się wykryć jako element składowy wszystkich niemal faktów psychicznych. •Wyższym procesom psychicznym towarzyszą również, uczucia odpowiedniego rzędu. Chociaż uczucia występują przeważnie w ścisłym sprzę- żeniu z innymi faktami psychicznymi, to jednak dadzą się w analizie wyosobnić, opisać i naukowo sklasyfikować. Do rzadkości należą przypadki, na które zwrócono uwagę w ostatnich latach (Gay- ral 1958), zupełnego braku odczuwania bólowego włącznie z bólami porodowymi u ludzi poza tym zupełnie normalnych. Z analizy tych przypadków zdaje się wy- nikać, że ludzie ci pozbawieni są wrażeń bólowych, podczas gdy bólowe uczucia przykrości są chyba zachowane. Osobiście nie spotkałem dotąd takiego przypadku; trafiają one zresztą najczęściej do neurologów, którzy zazwyczaj tylko ubocznie wy- krywają ten szczęśliwy defekt. Szczęśliwy, ponieważ ból jest przecież przekleń- stwem ludzkości, chociaż biologicznie biorąc ma i dobre strony. [podobne: , odżywki do rzęs, Szkoła tańca Poznań, olejek makadamia ]

Podobnie zmienia sie intensywnosc oraz

Tuesday, July 12th, 2016

Podobnie zmienia się intensywność oraz jakość uczuć, gdy chodzi o różnice nie siły, lecz czasu trwania podniety. Co do przyjemności zachodzi znany każdemu dobrze- fakt przystosowania (adaptacji). Do przyjemności można się tak przyzwyczaić, że się- jej nie czuje. Dopiero zmiana podniety wywołuje na nowo przyjemność. Dłużej trwa- jąca przyjemność przy nieurozmaiconych bodźcach zanika. Dla jej odnowienia trzeba. krótszej lub dłuższej przerwy i powtórzenia podniety. Inaczej, niestety, wyglądają te rzeczy, gdy chodzi o przykrość. Mała przykrość zdaje się ulegać w pewnym stopniu adaptacji, natomiast ból, nawet naj silniej szy, niemal wcale, nawet gdy trwa bardzo- długo. Uczucia przyjemności i przykrości podlegają ponadto dwom prawom, które na– zwano prawem wprawy i prawem stępienia. Prawo wprawy polega na tym, że ta sama podnieta przyjemna i przykra, powtarzająca się w pewnych odstę- pach czasu, dotychczas nieznana, wywołuje największą przyjemność lub przykrość nie za pierwszym razem, lecz dopiero po pewnej liczbie kolejnych powtórzeń. Odpo- wiada to zjawisku sumowania się bodźców fizjologicznych. Prawo to dotyczy nie- tylko podniet złożonych, wymagających zorientowania się w zawilej treści przeżyć, . ale i podniet prostych. Zjawisko to określamy popularną nazwą rozsmakowania się. Prawo stępienia zachodzi, gdy jedna i ta sama niezmienna podnieta przyjemna -lub- przykra częściej się powtarza; wówczas z biegiem czasu podnieta ta wywołuje coraz- słabsze uczucie aż nawet do jego zaniknięcia. Ludzie nie przyzwyczajeni do wstrzy-• kiwań odczuwają je boleśnie. Z biegiem czasu zabiegi te stają się im obojętne .. Między stępieniem a adaptacją zachodzi ta różnica, że przy stępieniu działa pow- tarzająca się ta sama podnieta, a przy adaptacji chodzi o bodziec trwały. Prawo to.. na które zwrócił uwagę Witwicki, nie jest jeszcze opracowane ilościowo ani jakoś– ciowo, odgrywa jednak wielką rolę w życiu. Przestają nam sprawiać przv+emność obrazy, które zbyt często oglądamy, melodie które zbyt często słyszymy, widowiska” frazesy itd. W taki sam sposób tępiejemy na powtarzające się przykrości życia co- dziennego. [patrz też: , olejki do włosów, ubranka dla niemowląt, odżywki do rzęs ]