Posts Tagged ‘odżywka do rzęs’

Przez irradiacje (promieniowanie) uczucrozumiemy zjawisko

Tuesday, July 12th, 2016

Przez irradiację (promieniowanie) uczućrozumiemy zjawisko udzielania się zabarwienia uczuciowego przedmiotom, które czasowo lub przestrzennie wiążą SIę z doznawanym przez nas w danym czasie lub miejscu zasadniczym uczuciem. Dzięki irradiacji uczucie ulega przeniesieniu na inny przedmiot, sam w sobie uczu- ciowo obojętny. Ludzie chowają pamiątki po ukochanych osobach, a pamiątki te są przedmiotami byle jakimi. Przykre nam jest miejsce, w którym doznaliśmy wielkiej przykrości. U podstaw tego zjawiska leży kojarzenie. Sprawy tego typu odgrywają dużą rolę w strukturze marzeń sennych, a także w patogenezie niektórych psycho- nerwic, np. lękowych (fobie). Przy wielkiej różnorodności cech i odmian uczuć, podnieść trzeba jedną ich wła- ściwość, którą określamy mianem biegunowości. Uczucia da się mianowicie ułożyć w przeciwstawne pary, np: przyjemność – przykrość, milość – nienawiść, radość – smutek, pobudzenie – uspokojenie itd. Wśród tych rozmaitych biegunowo sprzecz- nych uczuć niektóre podstawowe cechy uczuciowe można zawsze odnaleźć, Są to np. uczucia przyjemności (zadowolenia) i przykrości (niezadowolenia) albo uczucia czyn- nego napięcia i biernego uspokojenia. Ta druga para biegunowo przeciwstawnych uczuć posłużyła niektórym psychologom za podstawę do podzielenia wszystkich uczuć na steniczne (gr. stenos = sila), tj. wzmagające energię życiową, i na asteniczne, czyli obniżające tę tężyznę. Podział ten nie przyjął się powszechnie. gdyż jedno i to samo ucżucie może czasem porażać tężyznę życiową, a w innych warunkach ją potęgować. Na przykład strach u jednych ludzi wyraża się zanikiem sil, upadkiem ducha i astenią, a u innych może być źródłem nawet bohaterskiego porywu. Nawet ten sam człowiek, zależnie od warunków, wśród których działa, może przejawiać strach w rozmaity sposób. To samo dotyczy przygnębienia i wielu innych afektów. Niektórzy dlatego asteniczność uczuć oceniają według tkwiącego w nich pierwiastka przykrości i na odwrót, steniczne uczucia wiążą z przyjemnością. Nieistotny jest też podział uczuć na afekty (wzruszenia) i na nastroje. [więcej w: , przydomowe oczyszczalnie, prawo medyczne, odżywka do rzęs ]