Posts Tagged ‘odzież bhp’

Badania fizjognomiki nastreczaja nam jeszcze

Tuesday, July 12th, 2016

Badania fizjognomiki nastręczają nam jeszcze więcej trudności, gdy zważymy za- kłamanie wpojone ludziom od lat dziecięcych właśnie na tym odcinku życia. Swia- doma lub bezwiedna symulacja i dysymulacja ulegają z biegiem czasu takiej auto- matyzacji, że nawet w chorobie psychicznej nie ulegają tak łatwo rozprzężeniu. h. Zdolność panowania nad sobą. Jak z powyższego można się domy- śleć, hamowanie uczuć, ich opanowanie, ich poskramianie nie są w istocie niczym więcej jak hamowaniem zewnętrznych przejawów życia afektywnego. Wysiłkiem woli nie potrafimy opanować bez specjalnych ćwiczeń fizjologicznych przejawów życia uczuciowego, a więc tych wszystkich zjawisk, które zależą bezpośrednio od czynności układu neurowegetatywnego, Natomiast potrafimy opanować, oczywiście do pewnych granic, to wszystko, co zależy od naszej woli. Opanowywanie tych do- wolnych przejawów uczuciowości ma jednak wpływ pośrednio i na nią samą. Danie zewnętrznego upustu uczuciom ma mianowicie wpływ potęgujący te uczucia, po- dobnie jak pohamowanie ich przejawów hamuje je pośrednio, a przynajmniej nie dopuszcza do ich spotęgowania się. Przy długotrwałym, wieloletnim ćwiczeniu zdol- ności opanowywania zewnętrznych przejawów uczuciowości wywieramy trwalszy wpływ na nią samą, w czym właśnie leży sens oddziaływań wychowawczych. i. Siła pobudzająca uczuć może podlegać również iedywidualnym róż- nicom. Życie uczuciowe jest niewątpliwie siłą napędową w działaniach człowieka. Szczególnie uczucia o cechach głębi i trwałości odgrywają ogromną rolę jako silnik postępowania ludzkiego. Sama intensywność uczucia może doprowadzić do. gwałtDw- nych wyładowań energetycznych, ale nie ma na dłuższą metę właściwości twórczych. Raczej zwraca się uwagę na fakt, że uczucia, najwyższe miewają zazwyczaj napięcie energetyczne bardzo nikłe, a mimo to zdolne są wywierać dzięki swej głębi i trwa- łości doniosły wpływ na życie człowieka i życie społeczeństw ludzkich. Jest to możliwe głównie dzięki sprzężeniu uczuć najwyższych z czynnościami intelektual-: nymi, stąd ich nazwa: uczucia intelektualizowane. W warunkach patologicznych wszystko, co godzi w ucżuciowość wyższą, poraża równocześnie i podstawy działal- ności człowieka. Schorzenia płatów czołowych zwykły prowadzić do zespołu, którego istotnymi elementami jest nie tylko obniżenie uczuciowości wyższej, ale zarazem i zmniejszenie napędu psychoruchowego, inicjatywy, “spontaniczności”. [patrz też: , integracja sensoryczna, odzież bhp, Siłownie zewnętrzne ]

Po licznych próbach róznych badaczy

Tuesday, July 12th, 2016

Po licznych próbach różnych badaczy w tym kierunku myśl tę zreali- zował Calmette. Hodując na ziemniakach z żółcią; 5% glicerolem zjad- liwe prątki gruźlicy bydlęcej, otrzymał on wspólnie z Guerinem. po 230 przesiewach, wykonanych w ciągu 13 lat, prątki, które: 1. utraciły zdolność wywoływania gruźliczych zmian postępujących i udzielających się nawet wielkie dawki tych prątków nie wywo- łują gruźlicy postępującej u zwierząt wrażliwych na zarazki gru- źlicy, a zmiany powstające przy zakażeniu prawie wyłącznie w miej- scu wstrzyknięcia są Łagodne, mają wielką skłonność do otorbia- nia się i bliznowacenia i mogą cofać się zupełnie (Zeylandowie, Helena Schuster); 2. przy przeprowadzaniu przez zwierzęta nie odzyskują utraconej zjad- liwości (Zeylandowie, Schuster, Feliks Przesmycki i inni.); 3. zachowały zdolność wywoływania u szczepionych alergii i odpor- ności przeciwgruźliczej. Uzyskany przez siebie szczep Calmette nazwał prątkiem B.C.G. (bacille Caimetie-Gueriti). Nieszkodliwości jego dla ludzi potwierdziły liczne badania sekcyjne zaszczepionych dzieci, które zmarły z innej przyczyny (w naszym piś- miennictwie badania Marii Prokopowicz- Wierzbowskiej). Przytaczano wprawdzie na dowód możliwości odzyskania przez prątki B.C.G. zjad- liwości dla ludzi zgony z gruźlicy 72 noworodków spośród 180 za- szczepionych przez lekarzy niemieckich w Lubece w okresie od grudnia 1929 do kwietnia 1930 r. Okazało się jednak, że w tych przypadkach przez pomyłkę użyto do szczepienia zjadliwych prątków gruźlicy ludzkiej. Prątek B.C.G. jest to prątek kwasooporny. Barwi się on metodą Ziehl- Neelsena, morfologicznie prawie nie różni się od prątka Kocha, wytwa- rza także tuberkulinę. Szczep posiadający przytoczone własności upoważnił do próby szcze- pienia przeciwgruźliczego. Pierwszy zaszczepił prątkami B.C.G. (w lipcu 1921 roku) noworodka pochodzącego z matki chorej na gruźlicę, która zmarła wkrótce po porodzie. Dziecko nie zapadło na gru- źlicę, chociaż wychowywała je babka chora na gruźlicę. Spostrzeżenie to zachęciło do dalszych szczepień. Przewodnią ich Ideą jest zakażenie ustroju dziewiczego żywymi, lecz nie zjadliwymi prątkami. gruźlicy da- jącymi się dokładnie dawkować i wywołującymi odporność na później- sze zakażenie zjadliwymi prątkami gruźlicy. Szczepienia rozpoczęto na wielką skalę w r. 1926. Obecnie stosuje się je prawie we wszystkich pan- stwach, przy tym w niektórych na większą skalę, a w ZSRR szczepienia przeciwgruźlicze są obowiązkowe, przy czym szczepionka sucha radziecka okazała się najwartościowsza. [więcej w: , stomatologia Kraków, odzież bhp, gabinet kosmetyczny ]