Posts Tagged ‘odwrócona osmoza’

Silna przyjemnosc opisuja ludzie rozmaitymi

Tuesday, July 12th, 2016

Silną przyjemność opisują ludzie rozmaitymi słowami, które mają na celu uzmysło- wić sensacje w rodzaju wzbierania w piersi jakby gorąca, jego rozlewania się i pro- mieniowania ku górze, ku gardłu, wśród pogłębienia oddechów, kołatania serca, bez- wiednych skurczów mięśni mimicznych i gry układu naczynioruchowego – wszystko to z trudnym do opanowania impulsem do wyrażenia wewnętrznych przeżyć ozna- kami zewnętrznymi, np. śmiechem, poruszaniem się, podskakiwaniem itd. Silna przykrość odczuwana bywa raczej jako chłodny skurcz w piersi, połączony z dławie- niem w piersi i mrowieniem skóry pleców lub dreszczykami, przy czym zaciskają się szczęki, marszczy się czoło, przyspiesza tętno, czasem na chwilę wstrzymuje się oddech. Uczucia przyjemności i przykrości, gdy są bardzo silne, noszą nazwy roz- koszy i cierpienia. Opisane dopiero co : podmiotowe sensacje mogą mieć rozmaity stopień nasilenia i rozmaite odmiany lokalizacyjne. Podmiotowe te przeżycia wyrażają się na zewnątrz. Nawet przy największej umiejętności opanowywania przedmiotowych oznak życia uczuciowego niektórych przejawów poskromić się nie da. Zmiany przedmiotowe towarzyszące uczuciom zna- leźć można w zakresie narządów oddychania i krążenia. Ucz-ucia podniecające po- wodują przyspieszenie tętna oraz przyspieszenie i pogłębienie oddechów. Strach zwłaszcza nagły, objawia się zblednięciem twarzy. Zmieszanie lub wstyd prowadzą do zarumienienia się. Gniew wywołuje u jednych zaczerwienienie twarzy, u innych zblednięcie z następnym zaczerwienieniem. Dalej uczucia przejawiają się w. mimice i pantomimice, tj. wyrazowych ruchach całego ciała. Następnie znajdują wyraz w intonacji i barwie głosu pod postacią drżenia głosu, zatchnięcia, wzmocnienia jego siły lub .przyciszenia oraz zmian modulacji. Silne uczucia przejawiają się czasem śmiechem lub płaczem. Darwin zwrócił uwagę na fakt, że u zwierząt uczucia również znajdują swój ze- wnętrzny wyraz, i to. podobny jak u człowieka. Zewnętrzne oznaki uczuć spełniają u zwierząt ważne zadania w walce o byt. Rozzłoszczony pies, który warczy, szczerzy zęby, zjeża sierść i błyska oczyma, wygląda groźnie i przeraża przeciwnika. Zaloty miłosne i ich zewnętrzne oznaki spełniają u zwierząt również ważne zadanie bio- logiczne. Te same zjawiska u człowieka mogą być w wielu wypadkach oceniane jako atawistyczne pozostałości wcześniejszych okresów ewolucyjnych . [patrz też: , stomatolog Warszawa, odwrócona osmoza, Balsam Johnson ]

Nowoczesne poglady na stosunek uczuc

Tuesday, July 12th, 2016

Nowoczesne poglądy na stosunek uczuć do układu wegetatywnego przesunęły do historii polemikę, która toczyła się z końcem XIX w. na tle teorii Jamesa – Langego. Powszechnie sądzono, że objawy fizjologiczne są następstwem uczuć, np. że gniew powoduje uderzenie krwi do głowy, zaciskanie się zębów i pięści oraz mimikę wyrażąjącą złość. Wymienieni dwaj psychologowie odwrócili ten pogląd twierdząc, że wprost odwrotnie, dziecko nie dlatego płacze, że jest smutne, lecz że dlatego jest smutne, że płacze. Kołatanie serca nie Jest skutkiem, lecz przyczyną lęku. Gdy usunie się objawy gniewu, usunie się tym samym i gniew sam. Ich zda- niem afekt bez objawów afektu nie jest afektem, nie istnieje jako taki. Nieporównanie pewntcjsze i dokładniejsze wyniki dla wykazania współzależności między życiem uczuciowym a układem mimowolnym dały wyniki badań pobudli- wości nerwu przedsionkowego, mierzonej metodą chronaksji. Skrzypińska stwier- dziła w badaniach, wykonanych wśród dzieci, starców i dorosłych, że pobudliwość przedsionkowa wzrasta pod wpływem wzruszeń. Szczególnie zajmujące były badania tej autorki nad chronaksją medyków przychodzących na egzamin. Okazało się, że już na egzamin studenci przychodzą w wyraźnym stanie wzruszeniowym, który wzmaga się tuż przed egzaminem, aby po jego ukończeniu opaść szybko do poziomu, prawidłowego. Równolegle z tym potęguje się i słabnie pobudliwość przedsionkowa . . Jeżeli porównamy te fakty z wynikami doświadczeń Hessa nad czynnością ośrod- ków międzymózgowia, a ponadto z doświadczeniami szkoły Pawłowa, zwłaszcza Orbeliego, zmierzającymi do ujawnienia roli układu mimowolnego w urzeczywist- nieniu się odruchów na wszystkich poziomach układu nerwowego ośrodkowego, to będziemy mieli pewność, że życie uczuciowe i układ I mimowolny pozostają w sto- sunku funkcji i narządu. Układ mimowolny jest więc narzędziem uczuciowości. [przypisy: , indywidualne kalendarze trójdzielne, masło shea, odwrócona osmoza ]