Posts Tagged ‘oczyszczalnie przydomowe’

Piltz zbudowal specjalny aparat pozwalajacy

Tuesday, July 12th, 2016

Piltz zbudował specjalny aparat pozwalający na dokładną obserwację źrenic. Ciekawe było spostrze- żenie, iż wyobrażenie bólu daje podobny odczyn źrenic jak sam ból, mianowicie ich rozszerzenie. W praktyce daleko więcej korzyści daje nam fizjognomika. A więc przyjemność przejawia się wygładzeniem czoła, rozszerzeniem szpar powiekowych – wskutek czego oczy błyszczą – rumieńcem i charakterystyczną grą mięśni mimicz- nych. Natomiast przykre uczucia poznajemy po opuszczeniu głowy, po zmarszczeniu środkowej części czoła, które unosi się ku górze, przy równoczesnym opadnięciu zewnętrznych części brwi – co gasi blask rogówek (fałda Veragutha jako objaw melancholii) – wreszcie po obniżeniu kącików ust i bladości twarzy. Fizjognomika nie jest nauką, jednakże posiada dużą popularność jako umiejętność praktyczna, nawet jeśli jest stosowana bezwiednie. Daleko większe znaczenie naukowe posiadają badania eksperymentalne przepro- wadzone nad zachowaniem się układu neurowegetatywnego i wewnątrzwydzielni- czego u zwierząt pod wpływem silnych afektów, np. strachu i wściekłości. Na drodze współczulnej dochodzi mianowicie do wzmożonego wydzielania adrenaliny, co prowadzi do zwiększonego przetwarzania glikogenu wątrobowego w cukier. Pod- wyższenie poziomu cukru we krwi oznacza biologiczny stan ustroju .żywego, w któ- rym ten-gotowy jest do nadzwyczajnego nakładu energii. Pobudzenie układu współ- czulnego powoduje odpływ krwi z narządów wewnętrznych do mięśni i mózgu kosz- tem ukrwienia narządów trawienia. Przemieśzczenia te stwarzają dobre warunki dla pracy mięśni, potrzebnej, czy to do walki, czy do ucieczki. Te same zjawiska można zaobserwować i u ludzi przeżywających silne wzburzenia afektywne. W kli- nice z zasady stwierdza się np. podniesienie ciśnienia krwi u ludzi poddawanych przykrym zabiegom, których się boją. Tak np. regularne pomiary ciśnienia krwi u chorych przed i między zabiegami wstrząsowymi nie pozostawiają wątpliwości, że lęk wpływa wybitnie na podniesienie ciśnienia krwi. To samo dotyczy osób hipo- chondrycznych, które żyją w przekonaniu, wpojonym im częstokroć przez nieostroż- nych lekarzy, że grozi im wskutek nadciśnienia. tętniczego udar mózgowy. [hasła pokrewne: , surówki bawełniane, klimatyzacja precyzyjna, oczyszczalnie przydomowe ]

Milosc duchowa rozwija sie wiec

Tuesday, July 12th, 2016

Miłość duchowa rozwija się więc na podłożu archaicznego popędu płciowego, chociaż jest nową, człowieczą jakością psychiczną. Tylko więc w tym sensie nowej jakości mówimy o oderwaniu się jej od popędu płciowego. Przykład ten nadaje się dobrze dla prześledzenia różnic zachodzących między uczuciem archaicznym a wyższym w skali ontogenezy i filogenezy. Okres godowy u zwierząt odpowiada archaicznemu popędowi płciowemu człowieka, a nie stanom zakochania, które zaliczyć trzeba do uczuciowości wyższej. Stan zakochania, rodzaj fizjologicznej ostrej psychozy, albo miłość, która jest podostrym lub przewlekłym odpowiednikiem zespołu zakochania, zdają się być zjawiskami czysto ludzkimi. Cho- ciaż seksualna geneza tych fizjologicznych zespołów nie ulega wątpliwości, to jednak można się w nich dopatrzeć nowych jakości. Stany te powstają mianowicie bez tej konieczności, będącej wyrazem fizjologicznej potrzeby organizmu, konieczności zna- mionującej ruję u zwierząt lub popęd płciowy mniej więcej trwały u człowieka. Stan zakochania zdaje się występować bez względu na aktualny stan fizjologiczny ustroju. Wystąpienie tego zespołu zależy mianowicie od szeregu warunków środowiskowych, pobudzających u danego osobnika wiele na raz rozmaitych uczuć wyższych, np. zain- teresowań intelektualnych, uczuć estetycznych, wspólnoty uczuciowej natury spo- łecznej, przekonaniowej, moralnej, twórczej itd. Rozmaite więc elementy z zakresu uczuciowości wyższej stwarzają warunki dla powstania zespołu zakochania lub trwal- szego zespołu miłości duchowej. Na ich dnie tkwi oczywiście podstawowa warstwa archaiczna, lecz na niej proces się nie wyczerpuje. Mimo tych zastrzeżeń zachodzi pewne-podobieństwo między ostrym zespołem, za- kochania u człowieka (syndroma amorosum) a zjawiskami psychicznymi u zwierzę- cia w okresie godowym. Wzmożony lub obudzony w tym okresie popęd płciowy staje się czymś tak potężnym, że przytłumia w wysokim stopniu uczucia protopa- tyczne głodu, pragnienia, dążności do ciepła, a nawet instynkt samozachowawczy, Zwierzę przechodzi ten stan tak jakby to była choroba: chudnie, staje się drażliwe i wybuchowe, cierpi na bezsenność. [przypisy: , olej kokosowy, Studnie głębinowe, oczyszczalnie przydomowe ]