Posts Tagged ‘medycyna estetyczna’

Uczuciowosc wyzsza posiada w psychopatologii

Tuesday, July 12th, 2016

Uczuciowość wyższa posiada w psychopatologii ogromne znaczenie. Właśnie ta sfera łącznie z najwyższymi procesami myślowymi zdaje się być najwrażliwsza na działanie czynników chorobotwórczych. Stoi to w związku z faktem, iż płaty czołowe są nabytkiem ewolucyjnym naj świeższym, a tym samym i naj precyzyj niej szyrn, naj- subtelniejszym, Delikatna jest struktura anatemofizjologiczna i delikatna jest ich sprawność czynnościowa. W niektórych chorobach psychicznych zespół czołowy bywa też pierwszym zwiastunem cierpienia, a później też naj trwalszym, naj trudniejszym do naprawienia ubytkiem zejściowym. Na temat pojęcia uczuciowości wyższej powstają często nieporozumienia między klinicystami i moralistami. Zdarzają. się zresztą i klinicyści, którzy jeszcze się nie otrząsnęli z moralistycznego ładunku obciążającego od wieków pojęcie uczuć wyż- szych. O zbrodniarzu, który z premedytacją mordowal ludzi, który więc zdawałoby się wyzuty jest z poczucia moralnego, klinicysta orzeka, że miał nienaruszoną uczu- ciowość wyższą; i na odwrót, o łagodnym, spokojnym człowieku niezdolnym do za- bicia muchy, który nie wadzi nikomu, klinicysta orzeka, że wykazuje on wybitne obniżenie uczuciowości wyższej. Pojęcie to ma więc inną treść w ustach moralisty, a inną w ustach klinicysty. Dla tego ostatniego decydujące znaczenie ma poczucie norm etycznych, obowiązujących w środowisku chorego; to samo dotyczy norm regu- lujących przejawy innych uczuć wyższych. Natomiast powszechnie obowiązujące normy ogólnoludzkie są bez znaczenia, jeżeli wychowanie środowiskowe nie zdołało osobnikowi wpoić ich poczucia. Najohydniejsze czyny przestępcze moga wypływać nie z braku uczuć wyższych, lecz przeciwnie z ich nadmiaru: wybitnej ambicji, aspi- racji władczych, umiłowania nadwartości owych celów, . przekonań polityczno-społecz- nych, religijnych, doktrynalnych, sekciarskich itd. Idee ludobójcze, które ze stano- wiska ogólnoludzkich norm etycznych są złe, z punktu widzenia norm obowiązujących w środowisku szowinistycznym są zgodne z poczuciem etycznym sfanatyzowanych jednostek i grup. Wypływają one tym samym z prawidłowej uczuciowości wyższej, z poczucia dyscypliny, obowiązku, wyższej konieczności życiowej, z wiary w wyż- szość jednej rasy nad drugą, z umiłowania własnego narodu i pogardy dla szkod- ników stojących na zawadzie urzeczywistnieniu celów imperialistycznych itd. Z dru- giej strony schizofrenik, który utracił napięcie dążeń, chociaż nie robi nic złego, nie grzeszy, nie jest “zły”, w oczach klinicysty przejawia doszczętny zanik uczucio- wości wyższej. [przypisy: , olejek cbd, salon fryzjerski mokotów, medycyna estetyczna ]

Zjawisko katatymii dotyczy stosunku uczuc

Tuesday, July 12th, 2016

Zjawisko katatymii dotyczy stosunku uczuć do sądów. Sądy wydają się nam prawdziwe, jeżeli odpowiadają uczuciom, które nas ożywiają. W nastroju przygnę- bienia wszystko wydaje się nam beznadziejne, podczas gdy w nastroju pogodnym stajemy się optymistami. Odkrywcy tak są rozmiłowani w przedmiocie swoich ba- dań, że nie widzą kontrargumentów, widzą tylko to wszystko, co za ich tezą prze- mawia. Quod esse volumus, id facile credimus. Także i odwrotnie: np. strach ma wielkie oczy. Zjawiska katatymii odgrywają ogromną rolę w psychice archaicznej w psychopatologii, mianowicie w patogenezie urojeń.
ZABURZENIA ŻYCIA UCZUCIOWEGO Właściwości życia uczuciowego wykazują już w warunkach prawidłowych ogromne różnice osobnicze. Nawet największe odchylenia od stanu prawidło- wego mogą się czasem mieścić jeszcze w zakresie pojęcia normy, które w psy- chiatrii jest wyjątkowo trudno określić. Zaburzenia afektywne odgrywają w praktyce kliniczej ogromną rolę, zwłaszcza w diagnostyce psychiatrycznej. Mazurkiewicz za podłoże anatomicznofizjologiczne życia uczuciowego w pra- widłowych i chorobliwych warunkach uważał – w nawiązaniu do poglądów Orbeliego – układ wegetatywny; który przenika wszystkie części żywego ustroju i znajduje się również w korze mózgowej. Pomijając zagadnienia teoretyczne zwrócić trzeba uwagę na praktyczne znaczenie odczynów afektywnych, które zwykły wikłać podstawową sprawę chorobową. Tak np. paranoik ze swymi urojeniami mógłby nie przedstawiać większego niebezpieczeństwa, gdyby nie odczyn afektywny na treść urojeń, prowadzący do, gwałtownych czynów. Za- burzenia afektu uważa się w takim przypadku za wtórne. Kiedy indziej bywa jednakże odwrotnie. W niektórych chorobach psychicznych zaburzenia afek- tywne zdają się być pierwotne. Ten schorzały afekt dopiero wtórnie wywiera wpływ na czynności myślowe, na sferę woli, działań, dążeń i na inne czynności psychiczne. W praktyce trudno jest zresztą w dalszym przypadku rozstrzygnąć, czy scho- rzenie afektu jest wtórne, czy pierwotne. Zycie psychiczne jest zwartą całością i nie da się wywieść zaburzeń jednych funkcji psychicznych z zaburzeń innych funkcji. Wszystkie czynności wywodzą się bowiem ze wspólnego podłoża pato- fizj ologicznego. [patrz też: , przedłużanie rzęs, medycyna estetyczna, protetyka ]