Posts Tagged ‘masło shea’

Uczucia sa to wiec stany

Tuesday, July 12th, 2016

Uczucia są to więc stany podmiotowe przeżywane w strumieniu świadomości w sto- sunku do czegoś, do rzeczy i zjawisk zewnętrznych, do innych ludzi i ich działań, do siebie, do swoich własnych przeżyć lub czynów, Jest to stary problem w nauce, czy na stadium prymitywu można naprawdę odróż- niać wrażenie od uczucia. Prymitywne doznania. aby mogły spełnić swoją rolę bio- logiczną, już od swojego zarania musiały mieścić w sobie cechę pierwotnej przyjem- ności lub przykrości. Unikanie przykrości i dążenie ku przyjemności zdaje się być pierwszym motywem ruchów. Wrażenie na tak wczesnym stadium mogłoby być po prostu doznaniem przyjemności lub przykrości, a więc tych uczuć, które w nauce uważa się powszechnie za naj prostsze. W przebiegu dalszej ewolucji, gdy zaczął się tworzyć pierwotny układ nerwowy, który miał za zadanie nie tylko odbierać na mocy pobudliwości podnietę, ale i jej skutek przewodzić ku ośrodkowi, wtedy mu- siało nastąpić zróżnicowanie pierwotnego doznania na czucie obwodowe i uczucie ośrodkowe. Zróżnicowanie to nie jest wytworem spekulacji, lecz ma za sobą pewne dowody eksperymentalne, i to zaczerpnięte z psychologii człowieka, Mianowicie, na ogół biorąc, w psychologii rozróżnia się ściśle czucie i uczucie. To rozróżnienie ter- minologiczne i pojęciowe ma swoje uzasadnienie, o którym była mowa powyżej, gdy omawiano wrażenia. Od dawna ból uważano równocześnie i za wrażenie zmysłowe, uwarunkowane istnieniem osobnych nerwów obwodowych przewodzących ból, i za uczucie, nacechowane przykrością. Rozróżnienie to opierało się długi czas wyłącznie na danych introspekcji. Przypadkowo uzyskano tu potwierdzenie eksperymentalne. Mianowicie u chorych cierpiących na nieuleczalne bóle wykonuje się w straconych przypadkach pewne. operacje psychóchirurgrczne, np. tzw. leukotomię, polegającą na przecięciu istoty białej między korą czołową a wzgórzem, albo topektomię, zabieg polegający na usunięciu skrawków kory mózgowej części przedczolowej i szereg innych modyfikacji tych zabiegów. Otóż okazało się, że po zabiegu tym chorzy mo- mentalnie przestają się skarżyć na bóle. Z wypowiedzi ich jednakże nie ulegli wąt- pliwości, że ból nie znika. Chorzy ci czują nadal bóle, i to te same co przed zabie- giem. Bóle te jednakże – żeby się tak wyrazić – przestają być bolesne. [podobne: , masło shea, logopeda warszawa, Stomatolog Kraków ]

Nowoczesne poglady na stosunek uczuc

Tuesday, July 12th, 2016

Nowoczesne poglądy na stosunek uczuć do układu wegetatywnego przesunęły do historii polemikę, która toczyła się z końcem XIX w. na tle teorii Jamesa – Langego. Powszechnie sądzono, że objawy fizjologiczne są następstwem uczuć, np. że gniew powoduje uderzenie krwi do głowy, zaciskanie się zębów i pięści oraz mimikę wyrażąjącą złość. Wymienieni dwaj psychologowie odwrócili ten pogląd twierdząc, że wprost odwrotnie, dziecko nie dlatego płacze, że jest smutne, lecz że dlatego jest smutne, że płacze. Kołatanie serca nie Jest skutkiem, lecz przyczyną lęku. Gdy usunie się objawy gniewu, usunie się tym samym i gniew sam. Ich zda- niem afekt bez objawów afektu nie jest afektem, nie istnieje jako taki. Nieporównanie pewntcjsze i dokładniejsze wyniki dla wykazania współzależności między życiem uczuciowym a układem mimowolnym dały wyniki badań pobudli- wości nerwu przedsionkowego, mierzonej metodą chronaksji. Skrzypińska stwier- dziła w badaniach, wykonanych wśród dzieci, starców i dorosłych, że pobudliwość przedsionkowa wzrasta pod wpływem wzruszeń. Szczególnie zajmujące były badania tej autorki nad chronaksją medyków przychodzących na egzamin. Okazało się, że już na egzamin studenci przychodzą w wyraźnym stanie wzruszeniowym, który wzmaga się tuż przed egzaminem, aby po jego ukończeniu opaść szybko do poziomu, prawidłowego. Równolegle z tym potęguje się i słabnie pobudliwość przedsionkowa . . Jeżeli porównamy te fakty z wynikami doświadczeń Hessa nad czynnością ośrod- ków międzymózgowia, a ponadto z doświadczeniami szkoły Pawłowa, zwłaszcza Orbeliego, zmierzającymi do ujawnienia roli układu mimowolnego w urzeczywist- nieniu się odruchów na wszystkich poziomach układu nerwowego ośrodkowego, to będziemy mieli pewność, że życie uczuciowe i układ I mimowolny pozostają w sto- sunku funkcji i narządu. Układ mimowolny jest więc narzędziem uczuciowości. [przypisy: , indywidualne kalendarze trójdzielne, masło shea, odwrócona osmoza ]