Posts Tagged ‘logopeda warszawa’

Uczucia sa to wiec stany

Tuesday, July 12th, 2016

Uczucia są to więc stany podmiotowe przeżywane w strumieniu świadomości w sto- sunku do czegoś, do rzeczy i zjawisk zewnętrznych, do innych ludzi i ich działań, do siebie, do swoich własnych przeżyć lub czynów, Jest to stary problem w nauce, czy na stadium prymitywu można naprawdę odróż- niać wrażenie od uczucia. Prymitywne doznania. aby mogły spełnić swoją rolę bio- logiczną, już od swojego zarania musiały mieścić w sobie cechę pierwotnej przyjem- ności lub przykrości. Unikanie przykrości i dążenie ku przyjemności zdaje się być pierwszym motywem ruchów. Wrażenie na tak wczesnym stadium mogłoby być po prostu doznaniem przyjemności lub przykrości, a więc tych uczuć, które w nauce uważa się powszechnie za naj prostsze. W przebiegu dalszej ewolucji, gdy zaczął się tworzyć pierwotny układ nerwowy, który miał za zadanie nie tylko odbierać na mocy pobudliwości podnietę, ale i jej skutek przewodzić ku ośrodkowi, wtedy mu- siało nastąpić zróżnicowanie pierwotnego doznania na czucie obwodowe i uczucie ośrodkowe. Zróżnicowanie to nie jest wytworem spekulacji, lecz ma za sobą pewne dowody eksperymentalne, i to zaczerpnięte z psychologii człowieka, Mianowicie, na ogół biorąc, w psychologii rozróżnia się ściśle czucie i uczucie. To rozróżnienie ter- minologiczne i pojęciowe ma swoje uzasadnienie, o którym była mowa powyżej, gdy omawiano wrażenia. Od dawna ból uważano równocześnie i za wrażenie zmysłowe, uwarunkowane istnieniem osobnych nerwów obwodowych przewodzących ból, i za uczucie, nacechowane przykrością. Rozróżnienie to opierało się długi czas wyłącznie na danych introspekcji. Przypadkowo uzyskano tu potwierdzenie eksperymentalne. Mianowicie u chorych cierpiących na nieuleczalne bóle wykonuje się w straconych przypadkach pewne. operacje psychóchirurgrczne, np. tzw. leukotomię, polegającą na przecięciu istoty białej między korą czołową a wzgórzem, albo topektomię, zabieg polegający na usunięciu skrawków kory mózgowej części przedczolowej i szereg innych modyfikacji tych zabiegów. Otóż okazało się, że po zabiegu tym chorzy mo- mentalnie przestają się skarżyć na bóle. Z wypowiedzi ich jednakże nie ulegli wąt- pliwości, że ból nie znika. Chorzy ci czują nadal bóle, i to te same co przed zabie- giem. Bóle te jednakże – żeby się tak wyrazić – przestają być bolesne. [podobne: , masło shea, logopeda warszawa, Stomatolog Kraków ]