Posts Tagged ‘klimatyzacja precyzyjna’

Piltz zbudowal specjalny aparat pozwalajacy

Tuesday, July 12th, 2016

Piltz zbudował specjalny aparat pozwalający na dokładną obserwację źrenic. Ciekawe było spostrze- żenie, iż wyobrażenie bólu daje podobny odczyn źrenic jak sam ból, mianowicie ich rozszerzenie. W praktyce daleko więcej korzyści daje nam fizjognomika. A więc przyjemność przejawia się wygładzeniem czoła, rozszerzeniem szpar powiekowych – wskutek czego oczy błyszczą – rumieńcem i charakterystyczną grą mięśni mimicz- nych. Natomiast przykre uczucia poznajemy po opuszczeniu głowy, po zmarszczeniu środkowej części czoła, które unosi się ku górze, przy równoczesnym opadnięciu zewnętrznych części brwi – co gasi blask rogówek (fałda Veragutha jako objaw melancholii) – wreszcie po obniżeniu kącików ust i bladości twarzy. Fizjognomika nie jest nauką, jednakże posiada dużą popularność jako umiejętność praktyczna, nawet jeśli jest stosowana bezwiednie. Daleko większe znaczenie naukowe posiadają badania eksperymentalne przepro- wadzone nad zachowaniem się układu neurowegetatywnego i wewnątrzwydzielni- czego u zwierząt pod wpływem silnych afektów, np. strachu i wściekłości. Na drodze współczulnej dochodzi mianowicie do wzmożonego wydzielania adrenaliny, co prowadzi do zwiększonego przetwarzania glikogenu wątrobowego w cukier. Pod- wyższenie poziomu cukru we krwi oznacza biologiczny stan ustroju .żywego, w któ- rym ten-gotowy jest do nadzwyczajnego nakładu energii. Pobudzenie układu współ- czulnego powoduje odpływ krwi z narządów wewnętrznych do mięśni i mózgu kosz- tem ukrwienia narządów trawienia. Przemieśzczenia te stwarzają dobre warunki dla pracy mięśni, potrzebnej, czy to do walki, czy do ucieczki. Te same zjawiska można zaobserwować i u ludzi przeżywających silne wzburzenia afektywne. W kli- nice z zasady stwierdza się np. podniesienie ciśnienia krwi u ludzi poddawanych przykrym zabiegom, których się boją. Tak np. regularne pomiary ciśnienia krwi u chorych przed i między zabiegami wstrząsowymi nie pozostawiają wątpliwości, że lęk wpływa wybitnie na podniesienie ciśnienia krwi. To samo dotyczy osób hipo- chondrycznych, które żyją w przekonaniu, wpojonym im częstokroć przez nieostroż- nych lekarzy, że grozi im wskutek nadciśnienia. tętniczego udar mózgowy. [hasła pokrewne: , surówki bawełniane, klimatyzacja precyzyjna, oczyszczalnie przydomowe ]

Niemowleta w ogóle nie po-

Tuesday, July 12th, 2016

Niemowlęta w ogóle nie po- winny się znajdować w takim mieszkaniu. Ściany pokoju najlepiej wy- bielić. W pokoju nie powinno być żadnych przedmiotów łatwo zatrzy- mujących kurz (firanki, portiery, obrazy i in.). Pokój trzeba często prze- wietrzać i porządkować przy otwartym oknie, a podłogę i meble wycie- rać wilgotną ścierką, by nie podnosić kurzu, Łóżko swoje musi słać, w miarę możności sam chory. Razem z nim w łóżku nie powinien nikt spać, zwła- szcza dzieci. Chory nie powinien spluwać na podłogę, na ziemię ani do chusteczki, lecz do kieszonkowej spluwaczki z lizolem. Plwocinę ze splu- waczką trzeba co dzień odkażać przez gotowanie. By nie rozpylać plwo- ciny, należy podczas kaszlu zasłaniać usta dłonią, często płukać usta, myć ręce i twarz kilka razy dziennie. Chory musi mieć osobne naczynie stpłowe, które po każdym użyciu należy dobrze wygotować. Bieliznę osobistą i pościelową powinien chory mieć osobną, bieliznę zbrudzoną należy wygotować. Ubranie powinno być z materiału ciepłego, będą- cego złym przewodnikiem ciepła, np. z. wełny. Pod koszulą można nosić koszulę flanelową. Chory nie powinien całować, zwłaszcza dzieci. Chorego i otoczenie należy pouczyć, że gruźlica płuc jest chorobą uleczalną, jeżeli jej nie lekceważy się oraz jeżeli leczenie rozpoczyna się w jak najwcześniejszym okresie. Osobnego omówienia wymaga zagadnienie, czy poradnia przeciw- gruźlicza poprzestawać ma tylko na wykrywaniu chorych na gruźlicę, na opiece społecznej nad tymi chorymi i na uświadomieniu chorych i otoczenia co do zapobiegania gruźlicy; czy też w zakres jej zadań wchodzi także leczenie chorych na gruźlicę. Przeciwnicy leczenia chorych na gruźlicę w poradni wysuwają zastrzeżenie, że wykrywanie chorych na gruźlicę, opieka nad nimi i uświadamianie chorych i otoczenia w za- pobieganiu i zwalczaniu gruźlicy – są to zadania tak poważne i po- chłaniające tyle czasu, że nie należy poradni obciążać jeszcze dodatkową pracą. Pomimo tego zastrzeżenia dobro ogólne wy-maga, by poradnia prze- ciwgruźlicza leczyła chorych na gruźlicę. To jest konieczne dla wytwo- rzenia atmosfery zupełnego zaufania do poradni ze strony ludności przydzielonego do niej okręgu. Ułatwia to spełnianie przez poradnię -jej zadania wykrywania chorych na gruźlicę i uświadamiania ludności. Ludność bowiem, jak dotychczas, nie rozumie jeszcze ważności porady lekarskiej, ograniczającej się do podania przepisów higienicznych bez równoczesnego zarządzenia leczenia. [więcej w: , poradnia psychologiczna kielce, klimatyzacja precyzyjna, odzież dla dzieci ]