Posts Tagged ‘Karmy dla psów’

LEK Lek jest jednym z

Tuesday, July 12th, 2016

LĘK Lęk jest jednym z najważniejszych objawów w psychopatologii, ma jednak duże znaczenie i poza kliniką psychiatryczną. W wielu chorobach serca i dróg oddechowych lęk jest bardzo istotnym składnikiem obrazu klinicznego. W dusz- nicy bolesnej osiąga on ogromne natężenie, występując albo jako lęk bezprzed- miotowy, albo pod postacią śmiertelnego strachu. Na przypadki te powołują się nie bez słuszności zwolennicy teorii głoszącej ścisły związek genetyczny lęku z zaburzeniami układu wegetatywnego. Lęk jest też bardzo częstym obja- wem psychonerwicowym; w tych przypadkach występuje on najczęściej pod postacią tzw. nerwicy lękowej, czyli fobii. W tych przypadkach lęk wiąże się z przedmiotem, który w oczach ludzi zdrowych żadną miarą nie może wzbudzać myśli o grożącym niebezpieczeństwie. Dzieje się to na skutek utajenia właściwego przedmiotu lęku i przesunięcia go na przedmiot zastępczy. Przegląd różnych odmian fobii znajdziemy w części szczegółowej. Wspominaliśmy powyżej o ścisłym związku depresji endogennej z lękiem. Lęk ten prawie zawsze posiada podmiotowe umiejscowienie w okolicy serca lub dołka sercowego, stąd nazwa timor seu pavor praecordialis. Chorzy uczucie lęku rozmaicie określają, np. jako ściskanie w piersiach (oppressio), tzw. “gniot”, niepokój i drżenie w członkach, tętnienie, ściskanie w gardle lub pchanie się wnętrzności do gardła, tak że nawet przełykanie staje się utrudnione lub nie- możliwe. Jest cała skala przeżyć lękowych od niepokoju aż po strach i trwogę. Skłonność do lęku na ogół wzrasta z biegiem lat. Zaburzenia krążenia również tę skłonność potęgują. Czasem chorzy nie zdają sobie sprawy, jeżeli się im na to nie zwróci uwagi, że na dnie ich objawów nerwicowych czai się właśnie lęk. Tak się rzecz ma w przypadkach tzw. nerwic oczekiwania, np. w jąkaniu, w przedwczesnym wytrysku nasienia itd. [patrz też: , Karmy dla psów, trener personalny, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Streszczajac zachowanie sie opadania krwinek

Tuesday, July 12th, 2016

Streszczając zachowanie się opadania krwinek w gruźlicy płuc, docho- dzę na podstawie piśmiennictwa i własnego doświadczenia do wniosków następujących: 1. Odczyn Biernackiego nie jest odczynem właściwym tylko gruźlicy, nie ma zatem znaczenia patognomomicznego w rozpoznaniu; w roz- poznaniu gruźlicy płuc nie może wyrugować badania radiologicz- nego. 2. Opadanie krwinek może być w gruźlicy płuc prawidłowe lub przyspieszone; w miarę poprawy choroby zwalnia się zbliżając się do stanu prawidłowego; na odwrót pogorszeniu sprawy gruźliczej towarzyszy przyśpieszenie opadania; odczyn Biernackiego pozwala zatem określić dynamikę sprawy gruźliczej. 3. Prawidłowe opadanie krwinek zdarza się bardzo często w .okresie przedzgonnym, nadto stwierdza się je w okresie nie czynnym gru- źlicy, w gruźlicy powikłanej niewydolnością krążenia, w zołzach, jak nieraz w okresie nacieku wczesnego; toteż przy ocenie odczynu Biernaokiego należy uwzględniać całokształt obrazu klinicznego. 4. Jednorazowe stwierdzenie prawidłowego opadania krwinek świadczy w gruźlicy poza okresem przedzgonnym i stanami przed chwilą wymienionymi, o tym, że gruźlica w okresie badania nie jest sprawą czynną, nie przesądza natomiast dalszego przebiegu choroby; dopiero prawidłowa krzywa sediometryczna, utrzymu- jąca się przez dłuższy czas, przemawia za ustaleniem się stanu nieczynnego. 5. Jednorazowe stwierdzenie przyśpieszonego opadania krwinek nie przesądza jeszcze dalszego przebiegu gruźlicy płuc; dopiero wy- soka: krzywa sediometryczna bez żadnej skłonności do obniżania się, pomimo należytego leczenia, rokuje fatalnie. 6. Krzywa sediometryczna, wykreślona na podstawie okresowych ba- dań, jest czulszym wykładnikiem natężenia sprawy gruźliczej niż inne objawy kliniczne i radiologiczne i dlatego ma niezaprzeczalną wartość w rokowaniu; wynik jednorazowego badania odczynu Biernaokiego może mieć znaczenie dla Tokowania tylko na bliższą metę. [patrz też: , odwrócona osmoza, Karmy dla psów, filtry do wody ]