Posts Tagged ‘kabiny toaletowe’

Irradiacja uczuć.

Saturday, February 24th, 2018

Przez irradiację (promieniowanie) uczuć rozumiemy zjawisko udzielania się zabarwienia uczuciowego przedmiotom, które czasowo lub przestrzennie wiążą się z doznawanym przez nas w danym czasie lub miejscu zasadniczym uczuciem. Dzięki irradiacji uczucie ulega przeniesieniu na inny przedmiot, sam w sobie uczuciowo obojętny. Ludzie chowają pamiątki po ukochanych osobach, a pamiątki te są przedmiotami byle jakimi. Przykre nam jest miejsce, w którym doznaliśmy wielkiej przykrości. U podstaw tego zjawiska leży kojarzenie. Sprawy tego typu odgrywają dużą rolę w strukturze marzeń sennych, a także w patogenezie niektórych psycho-nerwic, np. lękowych (fobie). Przy wielkiej różnorodności cech i odmian uczuć, podnieść trzeba jedną ich właściwość, którą określamy mianem biegunowości. Uczucia da się mianowicie ułożyć w przeciwstawne pary, np.: przyjemność – przykrość, miłość – nienawiść, radość – smutek, pobudzenie – uspokojenie itd. Wśród tych rozmaitych biegunowo sprzecznych uczuć niektóre podstawowe cechy uczuciowe można zawsze odnaleźć. Są to np. uczucia przyjemności (zadowolenia) i przykrości (niezadowolenia) albo uczucia czynnego napięcia i biernego uspokojenia. Ta druga para biegunowo przeciwstawnych uczuć posłużyła niektórym psychologom za podstawę do podzielenia wszystkich uczuć na steniczne (gr. stenos = siła), tj. wzmagające energię życiową i na asteniczne, czyli obniżające tę tężyznę. Podział ten nie przyjął się powszechnie gdyż jedno i to samo uczucie może czasem porażać tężyznę życiową, a w innych warunkach ją potęgować. Na przykład strach u jednych ludzi wyraża się zanikiem sił, upadkiem ducha i astenią, a u innych może być źródłem nawet bohaterskiego porywu. Nawet ten sam człowiek, zależnie od warunków, wśród których działa, może przejawiać strach w rozmaity sposób. To samo dotyczy przygnębienia i wielu innych afektów. Niektórzy dlatego asteniczność uczuć oceniają według tkwiącego w nich pierwiastka przykrości i na odwrót, steniczne uczucia wiążą z przyjemnością. Nieistotny jest też podział uczuć na afekty (wzruszenia) i na nastroje. [więcej w: olejek kokosowy do włosów, olejek kokosowy na włosy, kabiny toaletowe ]

Natężenie uczuć.

Saturday, February 24th, 2018

Uczucia posiadają rozmaite natężenie (intensywność), jednakże nie da się dla stopnia tego natężenia znaleźć obiektywnego miernika. Trudność leży w tym, że uczucia są stanami podmiotowymi, przeżywanymi przez każdego człowieka z osobna. Niepodobna więc stany te zestawiać i porównywać dla znalezienia przedmiotowego wzorca czy miary. I tutaj psychologia doświadczalna próbowała, tak jak co do wrażeń, znaleźć liczbowy wyraz natężenia uczuć. Kosztując np. najsłabsze rozcieńczenia roztworu cukru dochodzimy do tego stężenia, które zaczyna być przyjemne. Stopniując tak dalej, dojdziemy do stężenia wywołującego przykrość. Mówimy tu o progu przyjemności i przykrości. Podobne doświadczenia można robić z zimną i gorącą wodą, ze słabym i silnym światłem, z muzyką cichą i hałaśliwą itd. Można w ten sposób oznaczać dolny i górny próg przyjemności i przykrości. Wzrastająca ponad miarę rozkosz zamienia się w pewnym momencie w ból. Ból zbyt silny przestaje w końcu narastać. Narastanie przyjemności i jej stopniowe przechodzenie w przykrość coraz bardziej się pogłębiającą aż do osiągnięcia górnego progu można przedstawić graficznie. Jest to tzw. krzywa Lehmanna. Wzdłuż prostej O, przedstawiającej rosnącą siłę wrażenia, przebiega powyżej tej linii krzywa, której najwyższy punkt wyobraża górny próg przyjemności (+). Krzywa ta opadając, niemal przecina punkt zerowy w miejscu X, aby przejść poniżej linii O w krzywą przykrości (-). Krzywa wrażenia pierwotnie przykrego ma ten sam przebieg co krzywa stanowiąca dalszy ciąg wrażenia pierwotnie przyjemnego, osiągając w najniższym punkcie górny próg przykrości. Schemat ten dla każdego rodzaju wrażeń ma inny wygląd, że nie wspominamy już o indywidualnych różnicach. Ma on znaczenie tylko ilustratywne i nie oddaje dokładnie wszystkich właściwości. Tak np. przecięcie się krzywej z prostą zerową w punkcie X musiałoby oznaczać, że w pewnym momencie, zanim się skończy przyjemność a zacznie przykrość, jest stan obojętności uczuci0wej. W rzeczywistości tak nie jest, gdyż możliwe jest przeżywanie równocześnie i przyjemności i przykrości, i to w danym przypadku właśnie zachodzi. Nawet uczucia wyższe zasadniczo sprzeczne mogą w ten sposób współistnieć. Zjawiska te w psychopatologii odgrywają jeszcze większą rolę niż w psychologii prawidłowej (ambiwalencja). [patrz też: olejek kokosowy do włosów, olejek kokosowy na włosy, kabiny toaletowe ]