Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

Uczucia posiadaja rozmaite natezenie (intensywnosc),

Tuesday, July 12th, 2016

Uczucia posiadają rozmaite natężenie (intensywność), jednakże nie da się dla stopnia tego natężenia znaleźć obiektywnego miernika. Trudność leży w tym, że uczucia są stanami podmiotowymi, przeżywanymi przez każdego człowieka z osobna. Niepodobna więc stany te zestawiać i porównywać dla znalezienia przedmiotowego wzorca czy miary. I tutaj psychologia doświadczalna próbowała, tak jak co do wrażeń, znaleźć liczbowy wyraz natężenia uczuć. Kosztując np. naj słabsze rozcieńcze- nia roztworu cukru dochodzimy do tego stężenia, które zaczyna być przyjemne. Stopniując tak dalej, dojdziemy do stężenia wywołującego przykrość .. Mówimy tu o progu przyjemności i przykrości. Podobne doświadczenia można robić z zimną i gorącą wodą, ze słabym i silnym światłem, z muzyką cichą i hałaśliwą itd. Można w ten sposób oznaczać dolny i górny próg przyjemności i przykrości. Wzrastająca ponad miarę rozkosz zamienia się w pewnym momencie w ból. Ból zbyt silny prze- staje w końcu narastać. Narastanie przyjemności i jej stopniowe przechodzenie w przykrość coraz bardziej się pogłębiającą aż do osiągnięcia górnego progu można przedstawić graficznie. Jest to tzw. krzywa Lehmanna. Wzdłuż prostej O, przedstawiającej rosnącą silę wrażenia, przebiega powyżej tej linii krzywa, której najwyższy punkt wyobraża górny próg przyjemności +. Krzywa ta opadając, niemal przecina punkt zerowy w miejscu X, aby przejść poniżej linii O w krzywą przy- krości (-). Krzywa wrażenia pierwotnie przykrego ma ten sam przebieg co krzywa stanowiąca dalszy ciąg wrażenia pierwotnie przyjemnego, osiągając w naj niższym punkcie górny próg przykrości. Schemat ten dla każdego rodzaju wrażeń ma inny- wygląd, że nie wspominamy już o indywidualnych różnicach. Ma on znaczenie tylko y ilustratywne i nie oddaje dokładnie wszystkich właściwości. Tak np. przecięcie się- krzywej z prostą zerową w punkcie X musiałoby oznaczać, że w pewnym momencie,. zanim się skończy przyjemność a zacznie przykrość, jest stan obojętności uczuci 0-• wej. W rzeczywistości tak nie jest, gdyż możliwe jest przeżywanie równocześnie i przyjemności i przykrości, i to w danym przypadku właśnie zachodzi. Nawet uczu-• cia wyższe zasadniczo sprzeczne mogą w ten sposób współistnieć. Zjawiska te w psy– chopatologii odgrywają jeszcze większą rolę niż w psychologii prawidłowej (ambiwa-• lencja). [patrz też: , bielizna nocna, Kabiny Sanitarne, Prywatne przedszkole Kraków ]

Czynnosci intelektualne zdaja sie nie

Tuesday, July 12th, 2016

Czynności intelektualne zdają się nie ulegać obniżeniu, zwierzę zachowuje swoje zdolności gnostyczne, a jednak tajemna siła instynktu płciowego (sex appeal) góruje ponad wszystkim. Zmieniają się wówczas również trwałe cechy charakterologiczne, zwierzę nabiera nowych właściwości: staje się nieposłuszne, opuszcza mieszkanie, do którego jest przywiązane, ucieka od swego pana. Jeżeli wyjątkowy ten stan porównamy behawiorystycznię z wynikami w sposób nieuprzedzony prowadzonych spostrzeżeń nad ludźmi zakochanymi, to znajdziemy pewne rysy wspólne: ta sama nagła przemiana osobowości, ten sam monoideizm, ten sam zwrot ku nowym zainteresowaniom, to samo górowanie jednego uczucia nad innymi uczuciami zarówno wyższymi, jak i niższymi, to samo oderwanie się od na- wyków środowiskowych. Zespół zakochania w porównaniu z rują jest nieporównanie bogatszy o składniki czysto ludzkie. Nawet jeżeli człowiek w pełni nie uświadamia sobie, że jest zakochany, to jednak przeżywa podmiotowo stan szczególny, stojący na pograniczu między bezkrytycznym błogostanem i tajemniczym poczuciem czaru, który spływa z przedmiotu zakochania. Przedmiot ten nabiera cech uroku, wobec którego cichnie głos rozsądku i krytycznej rozwagi. U pewnych osobników, zwłaszcza młodocianych, przewlekający się stan uniesienia może stwarzać coś w rodzaju po- czucia posłannictwa, pragnienia uczynienia z siebie ofiary, poświęcenia się, zatrace- nia, Wyjątkowy ten stan żyje we wspomnieniach jako okres szcześlrwego odurzenia. rozkosznego upojenia. W stanie tym może się nawet zacierać spostrzegawczość: przykre dla osób postronnych wonie stają się upajającą podnietą, braki urody mogą na przekór trzeźwemu osądowi podniecać, to co brzydkie i kłótliwe może się właśnie podobać. W stanie tym kierunek dążeń może ulec skrzywieniu, lub przeciwnie, pod wpływem wzniosłych uczuć niezrównoważone dotąd dążenia mogą się ześrodkować w szlachetnym kierunku. Wzrasta więc sugestywność zakochanego osobnika, co z ko- lei ułatwia powzięcie decyzji nawet w naj żywotniej szych zagadnieniach bytu. Zanim pryśnie czar, pod wpływem nastroju mogą nastąpić najlekkomyślniejsze posunięcia życiowe. Podobnie jak ruja stan ten jest przemijający, a nawet u osobników prymi- tywnych może nawracać okresowo. W sprzyjających warunkach ostry ten zespół quasi-psychotyczny przechodzi w przewlekły stan miłości, gdy do pierwotnego na- stroju. zakochania dołączą się trwalsze uczucia przyjaźni, wspólnych zainteresowań i przyzwyczajenia. [hasła pokrewne: , foteliki dla dzieci, Kabiny Sanitarne, rehabilitacja ]