Posts Tagged ‘indywidualne kalendarze trójdzielne’

Nowoczesne poglady na stosunek uczuc

Tuesday, July 12th, 2016

Nowoczesne poglądy na stosunek uczuć do układu wegetatywnego przesunęły do historii polemikę, która toczyła się z końcem XIX w. na tle teorii Jamesa – Langego. Powszechnie sądzono, że objawy fizjologiczne są następstwem uczuć, np. że gniew powoduje uderzenie krwi do głowy, zaciskanie się zębów i pięści oraz mimikę wyrażąjącą złość. Wymienieni dwaj psychologowie odwrócili ten pogląd twierdząc, że wprost odwrotnie, dziecko nie dlatego płacze, że jest smutne, lecz że dlatego jest smutne, że płacze. Kołatanie serca nie Jest skutkiem, lecz przyczyną lęku. Gdy usunie się objawy gniewu, usunie się tym samym i gniew sam. Ich zda- niem afekt bez objawów afektu nie jest afektem, nie istnieje jako taki. Nieporównanie pewntcjsze i dokładniejsze wyniki dla wykazania współzależności między życiem uczuciowym a układem mimowolnym dały wyniki badań pobudli- wości nerwu przedsionkowego, mierzonej metodą chronaksji. Skrzypińska stwier- dziła w badaniach, wykonanych wśród dzieci, starców i dorosłych, że pobudliwość przedsionkowa wzrasta pod wpływem wzruszeń. Szczególnie zajmujące były badania tej autorki nad chronaksją medyków przychodzących na egzamin. Okazało się, że już na egzamin studenci przychodzą w wyraźnym stanie wzruszeniowym, który wzmaga się tuż przed egzaminem, aby po jego ukończeniu opaść szybko do poziomu, prawidłowego. Równolegle z tym potęguje się i słabnie pobudliwość przedsionkowa . . Jeżeli porównamy te fakty z wynikami doświadczeń Hessa nad czynnością ośrod- ków międzymózgowia, a ponadto z doświadczeniami szkoły Pawłowa, zwłaszcza Orbeliego, zmierzającymi do ujawnienia roli układu mimowolnego w urzeczywist- nieniu się odruchów na wszystkich poziomach układu nerwowego ośrodkowego, to będziemy mieli pewność, że życie uczuciowe i układ I mimowolny pozostają w sto- sunku funkcji i narządu. Układ mimowolny jest więc narzędziem uczuciowości. [przypisy: , indywidualne kalendarze trójdzielne, masło shea, odwrócona osmoza ]

Szybkosc opadania krwinek w gruzlicy

Tuesday, July 12th, 2016

Szybkość opadania krwinek w gruźlicy płuc stoi w dużym związku ze stopniem aktywności sprawy gruźliczej. Ponieważ wyrazem czynnego stanu gruźlicy jest po części także poziom ogólnej ciepłoty ciała, przeto wysokiej gorączce u- chorego na gruźlicę towarzyszy przeważnie przy- spieszenia opadania krwinek. Bezwzględnej równoległości między WYS(J- kością gorączki a stopniem przyspieszenia opadania krwinek jednak nie ma. Dodatni odczyn Biernackiego (przyspieszenie opadania krwinek) nie- raz nawet wyprzedza skok ogólnej ciepłoty ciała. Można go niejedno- krotnie stwierdzać nawet w przypadkach gruźlicy przebiegającej bez go- rączki albo z niewielką gorączką. Zatem opadanie krwinek jest lepszym miernikiem aktywności sprawy gruźliczej niż stan ogólnej ciepłoty ciała. Tak samo często bywa rozbieżność między szybkością opadania krwinek a wagą ciała i ogólnym wyglądem chorego. Przyspieszenie opadania krwi- nek utrzymujące się pomimo przybywania wagi ciała, rokuje gorzej niż prawidłowy stan opadania krwinek lub nieco tylko przyspieszony. przy utracie wagi ciała. Rozległość zmian gruźliczych nie odgrywa zasadniczej roli dla szybkości opadania krwinek: zmiany rozległe, lecz nieczynne prze- biegają z prawidłowym opadaniem i na odwrót zmianie niewielkiej, lecz czynnej towarzyszy znaczne przyspieszenie opadania krwinek. Oceniać przypadek na podstawie zniknięcia prątków w plwocinie oraz poprawy objawów fizycznych w zakresie płuc przy badaniu podstawowymi me- todami oraz promieniami- rentgenowskimi trzeba ostrożnie, jeżeli rów- nocześnie nie zmniejsza się szybkość opadania krwinek. Prawidłowa szyb- kość opadania może ulec przyspieszeniu, zanim ponownie pojawią się prąt- ki w plwocinie oraz zanim nastąpi pogorszenie stanu płuc dające się wy- kryć podstawowymi metodami badania, .czy też tylko badaniem radiolo- gicznym. Słowem przyspieszone opadanie krwinek może być jedynym objawem aktywności sprawy gruźliczej w okresie wyraźnego zwolnienia choroby, trwające często długo. [patrz też: , indywidualne kalendarze trójdzielne, olejowanie włosów, Prywatne przedszkole Kraków ]