Posts Tagged ‘gabinety stomatologiczne’

Wyniki akcji szczepiennej okazaly sie

Tuesday, July 12th, 2016

Wyniki akcji szczepiennej okazały się zachęcające. Janusz Zeyland i Eugenia Puisecka-Zeularui obserwując 147 dzieci szczepionych l 62 kontrolnych żyjących w styczności z gruźlicą otwartą stwierdzili w pierwszym roku życia wśród szczepionych 16 przypadków gruźlicy (11%), a wśród kontrol- nych – 21 (33%), nadto wśród szczepionych umarło na gruźlicę 3 (2%) a wśród kon- trolnych – 4 (6%). Zatem liczba dzieci, które zachorowały i które umarły na gru- źlicę, była wśród szczepionych 3 razy mniejsza niż wśród kontrolnych. Spostrze- żenia te nabierają jeszcze większego znaczenia, jeżeli się uwzględni, że wśród 147 dzieci szczepionych było należycie odosobnionych w okresie przed uodpornianiem tylko 17 i niedostatecznie odosobnionych 13, czyli jako-tako ochronionych w pier- wszym okresie po szczepieniu było tylko 30 (20%). Statystyka z Warszawy, zebrana wśród dzieci szczepionych od r. 1926 do 1932 włącznie i nieszczepionych od r. 1925 do r. 1932 włącznie, które znajdowały się w środowiskach gruźliczych w jednako- wych warunkach życiowych, dowodzi, że liczba zgonów na gruźlicę w pierwszych 2 latach życia wynosiła wśród 276 dzieci szczepionych 5,07%, a wśród 75 nieszcze- pionych – 18,6%, chociaż odosobnienie poszczepienne przez 2-6 tygodni przepro- wadzono tylko u 20% dzieci szczepionych. Liczba zachorowań na gruźlicę wśród dzieci szczepionych była także 4-krotnie mniejsza niż wśród nie szczepionych, przy czym gruźlica przebiegała wśród szczepionych łagodnie i skończyła się w więk- szości przypadków wyzdrowieniem (Maria Prokopowicz- Wierzbowska). Szczepionka B.C.G., wprowadzona do ustroju wewnętrznie (per os), przenika przez ścianę przewodu pokarmowego. Udowodnili to dla wieku – dziecięcego Zeylandowie wyhodowując prątki B.C.G. z węzłów krezko- wych – i z migdałków dzieci, szczepionych per os i zmarłych z innych przyczyn, oraz zasiewając zawartość zimnego ropnia podżuchwowego u dziecka szczepionego per os. Wtargnięcie do ustroju prątków B.C.G. wywołuje stan, któremu Cal- mette nadał miano: becegitis. Stan ten cechują: 1. przyspieszony odczyn Biernackiego; 2. lekkie przesunięcie w lewo we wzorze białych krwinek w krwi; 3. zmniejszenia się w krwi stosunku Iimfocytów do. monocytów; 4. monocytoza z długotrwałą leukocytozą i in. W następstwie tego powstaje stan alergiczny oraz swoista odporność ustroju Na zakażenia gruźlicze. Za tym przemawia dodatni odczyn Pirqueta u szczepionych pojawiający się mniej więcej pod koniec 5-12 tygodni. [hasła pokrewne: , kurs sep, olejek kokosowy na włosy, gabinety stomatologiczne ]

Szpitale-sanatoria powinny miec moznosc rozmieszczania

Tuesday, July 12th, 2016

Szpitale-sanatoria powinny mieć możność rozmieszczania chorych przez urządzenie w nich oddziałów obserwacyjnego, leczniczego i izo- lacyjnego. Oddział obserwacyjny przeznacza się dla chorych osób podej- rzanych co do gruźlicy, które nie powinny stykać się w szpitalu z gru- źlicą czynną, oraz dla określenia charakteru sprawy gruźliczej w przy- padkach pod tym względem niejasnych. Oddział obserwacyjny dopomaga zatem poradni w rozpoznawaniu takich przypadków, podejrzanych co do gruźlicy płuc, w których przy zasobach rozpoznawczych poradni nie po- dobna ostatecznie określić choroby i stanu jej aktywności. Oddział leczniczy przeznacza się dla chorych z niewątpliwą gruźlicą wymagającą leczenia czynnego, a nie mogących na razie dostać się do sanatorium. Oddział izolacyjny służy dla chorych na gruźlicę nieuleczalnyc., wymagających odosobnienia od otoczenia. Oddziały gruźlicze szpitali i szptale – sanatoria dla chorób płucnych odgrywają bardzo doniosłą rolę w należytej organizacji walki społecznej z gruźlicą. Podkreśla ją bardzo wybitnie rezolucja ankiety, zwołanej przez Wydział Krajowy Małopolski już 26 czerwca 1909 r. W tych zakładach należy umieszczać każdego chorego niezwłocznie, gdy tylko wykryto u niego w poradni czynną gruźlicę płuc, jeżeli nie da się go odosobnić w jego mieszkaniu, ani nie ma pewności, że będzie on jak naj ściślej przestrzegać podanych mu przepisów higienicznych. Na umie- szczeniu w sz.pitalu-sanatorium lub w oddziale szpitalnym zyskuje otoczenie chorego, sam chory i społeczeństwo. Chory przestaje szerzy,t:. zarazki gruźlicy wśród zdrowych i przyswaja sobie zasady higieniczne, a przez wczesne stosowanie właściwego leczenia uzyskuje większe pra- wdopodobieństwo wyleczenia. Równocześnie z tym obniża się obciążenie społeczeństwa. Społeczeństwo i chory zyskują także i na zmianie prze- konania ludności, że skierowanie chorego do szpitala-sanatorium lub od- działu płucnego jest równoznaczne z. wyrokiem nieuleczalności choroby i śmierci. Gdy bowiem chory na gruźlicę będzie już w najwcześniejszym okresie choroby przechodzić przez szpital lub oddział płucny, wtedy ruch w oddziale lub szpitalu będzie bardzo żywy i znaczna większość chorych będzie opuszczać szpital w stanie poprawy. [patrz też: , gabinety stomatologiczne, witamina b6, odzież dla dzieci ]