Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

UCZUCIA (AFEKTY) I ICH PATOLOGIA

Tuesday, July 12th, 2016

UCZUCIA (AFEKTY) I ICH PATOLOGIA PRAWIDŁOWE CZYNNOŚCI UCZUCIOWE Liczba synonimów na oznaczenie uczuć, zaznaczających co najwyżej dość nie- uchwytne odcienie, jest przeogromna – najlepszy to dowód, jak wielką rolę one w życiu odgrywają i ile im poświęcano uwagi. Próby sklasyfikowania uczuć, podzie- lenia ich w sposób ostry na rodzaje i odcienie, nie udały się dotąd. W psychologii ujmowanej . przyrodniczo bierzemy uczucia ewolucyjnie, sprowa- dzając je do jednego zasadniczego korzenia genetycznego. Dlatego cała ta grupa musi otrzymać jednolitą nazwę, chociaż publiczność, wychowana na literaturze pięk- nej, zmienia z dużą dowolnością zakres i treść tego pojęcia. Zasadniczo więc całą tę grupę, zjawisk psychicznych określamy nazwą: uczucia, Za synonim- uważamy ła- ciński termin affectus, używając go w klinice szczególnie często w spolszczonej postaci: afekt. Za synonimy rzadziej używane poczytujemy i inne terminy, które niektórzy autorzy usiłują wyosobnić pojęciowo jak np: wzruszenie, emocje, aiiecti- vitas itd. Jeżeli w grupie tych zjawisk psychicznych chcemy wyróżnić pewne szczególne zjawiska, to nazywamy je odpowiednimi terminami, których nie brak w słowniku codziennego życia, np, przyjemność, przykrość, lęk, strach, gniew, miłość, współczu- cie, zazdrość, zdziwienie, zaciekawienie, radość, duma, pycha, pogarda, tęsknota, wesołość, smutek, przygnębienie, rozpacz, nienawiść, wdzięczność, poważanie, po- dziw,. pożądanie, obrzydzenie, uczucia estetyczne, religijne, społeczne, rodzinne, wstyd, nastrój podniosły itd. Listę tych rozmaitych uczuć, zestawionych tu rozmyślnie bez ładu, można by tak jeszcze długo ciągnąć. Chociaż sklasyfikowanie tych przeróżnych przeżyć psychicznych nie jest możliwe, to jednak w nich wszystkich można się dopatrzeć jednej i tej samej jakości. O ile w procesach poznawczych odzwierciedlają się rzeczy i zjawiska świata zewnętrznego lub wewnętrznego, to tutaj, gdy chodzi o uczucia, przeżywamy swój podmiotowy sto- sunek do tych rzeczy i zjawisk. [hasła pokrewne: , implanty zębów, bielizna nocna, gabinet ginekologiczny ]

Najwazniejsze zaburzenia zycia uczuciowego przedstawiaja

Tuesday, July 12th, 2016

Najważniejsze zaburzenia życia uczuciowego przedstawiają się jak następuje: POSĘPNICA (MELANCHOLIA, DEPRESSIO) Miano depresja jest o tyle dwuznaczne, że oznaczamy nim w życiu co- dziennym zarówno prawidłowy odczyn uczuciowy na przykre bodźce, jak i na- strój chorobliwy. Przygnębienie jest fizjologicznym stanem, Miana tego uży- wamy jednak również przy opisywaniu, stanów psychopatologicznych. Jest to więc miano opisowe, które nie zobowiązuje nas jeszcze do rozstrzygania, czy w danym przypadku chodzi o nastrój prawidłowy, czy chorobliwy. Nie powinno się natomiast używać miana depresji na oznaczenie prawidłowego przygnębi e- nia, chociaż błąd ten jest powszechny nawet w ustach psychologów i psychiat- rów. Walka z tego rodzaju nawykami bywa trudna, mimo to jednak dążyć należy do tego, aby nazwą depresji określać tylko nastroje patologiczne, a na- wet jeszcze więcej, tylko tzw. zespół depresyjny. Jeżeli nie znamy przyczyny, która wywołała u danego osobnika jego przy- gnębiony nastrój, niełatwo jest nam orzec, czy chodzi tu o uczucia prawidłowe, czy chorobliwe. Matka po stracie dziecka może być w wyższym nawet stopniu przygnębiona niż melancholik. Różnice ilościowe nie są więc istotne dla odróż- nienia prawidłowego stanu przygnębienia od chorobliwego: Istotny moment w rozpoznaniu różnicowym leży w tym, że przygnębieniu chorobliwemu towa- rzyszy szereg innych objawów, które razem składają się na kliniczny zespół, jak lęk, zanik napędu psychgruchowego, skłonności samobójcze, zwolniony aż do zahamowania tok procesów myślowych, przygaszenie uczuciowości wyższej, pewne zaburzenia wegetatywne itd. Same właściwości chorobliwego przygnę- bienia bierzemy więc pod uwagę w ramach całego zespołu klinicznego, o którym w części szczegółowej będzie jeszcze obszerniej mowa. [więcej w: , psycholog Kraków, rozstanie, gabinet ginekologiczny ]