Posts Tagged ‘foteliki dla dzieci’

Czynnosci intelektualne zdaja sie nie

Tuesday, July 12th, 2016

Czynności intelektualne zdają się nie ulegać obniżeniu, zwierzę zachowuje swoje zdolności gnostyczne, a jednak tajemna siła instynktu płciowego (sex appeal) góruje ponad wszystkim. Zmieniają się wówczas również trwałe cechy charakterologiczne, zwierzę nabiera nowych właściwości: staje się nieposłuszne, opuszcza mieszkanie, do którego jest przywiązane, ucieka od swego pana. Jeżeli wyjątkowy ten stan porównamy behawiorystycznię z wynikami w sposób nieuprzedzony prowadzonych spostrzeżeń nad ludźmi zakochanymi, to znajdziemy pewne rysy wspólne: ta sama nagła przemiana osobowości, ten sam monoideizm, ten sam zwrot ku nowym zainteresowaniom, to samo górowanie jednego uczucia nad innymi uczuciami zarówno wyższymi, jak i niższymi, to samo oderwanie się od na- wyków środowiskowych. Zespół zakochania w porównaniu z rują jest nieporównanie bogatszy o składniki czysto ludzkie. Nawet jeżeli człowiek w pełni nie uświadamia sobie, że jest zakochany, to jednak przeżywa podmiotowo stan szczególny, stojący na pograniczu między bezkrytycznym błogostanem i tajemniczym poczuciem czaru, który spływa z przedmiotu zakochania. Przedmiot ten nabiera cech uroku, wobec którego cichnie głos rozsądku i krytycznej rozwagi. U pewnych osobników, zwłaszcza młodocianych, przewlekający się stan uniesienia może stwarzać coś w rodzaju po- czucia posłannictwa, pragnienia uczynienia z siebie ofiary, poświęcenia się, zatrace- nia, Wyjątkowy ten stan żyje we wspomnieniach jako okres szcześlrwego odurzenia. rozkosznego upojenia. W stanie tym może się nawet zacierać spostrzegawczość: przykre dla osób postronnych wonie stają się upajającą podnietą, braki urody mogą na przekór trzeźwemu osądowi podniecać, to co brzydkie i kłótliwe może się właśnie podobać. W stanie tym kierunek dążeń może ulec skrzywieniu, lub przeciwnie, pod wpływem wzniosłych uczuć niezrównoważone dotąd dążenia mogą się ześrodkować w szlachetnym kierunku. Wzrasta więc sugestywność zakochanego osobnika, co z ko- lei ułatwia powzięcie decyzji nawet w naj żywotniej szych zagadnieniach bytu. Zanim pryśnie czar, pod wpływem nastroju mogą nastąpić najlekkomyślniejsze posunięcia życiowe. Podobnie jak ruja stan ten jest przemijający, a nawet u osobników prymi- tywnych może nawracać okresowo. W sprzyjających warunkach ostry ten zespół quasi-psychotyczny przechodzi w przewlekły stan miłości, gdy do pierwotnego na- stroju. zakochania dołączą się trwalsze uczucia przyjaźni, wspólnych zainteresowań i przyzwyczajenia. [hasła pokrewne: , foteliki dla dzieci, Kabiny Sanitarne, rehabilitacja ]

Za jame plucna bierze sie

Tuesday, July 12th, 2016

Za jamę płucną bierze się dość często mylnie ograniczoną międzypłatową odmę płucną z puchliną (hydropneumo- thorax interLobaris circumscriptus). Zmiana ta powstaje w toku między- płatowego zapalenia opłucnej, wytwarzającego się w okresie zespołu pierwotnego jako zapalenie oboczne. Takie zapalenie rysuje się na zdję- ciu radiologicznym w postaci silnego zacienienia na granicy płatów o kształcie wrzecionowatym, dziobowatym, jajowatym itd. Jeżeli na- stąpi uszkodzenie płuca i do wysięku dostanie się nieco powietrza, to powstaje ograniczona odma opłucna międzypłatowa z puchliną, przypo- minająca łudząco jamę płucną. Niektórzy ftizjologowie utrzymują, że znaczna część jam niemych nie jest jamami płucnymi, lecz taką jamą. Różnica na zdjęciu polega na tym, że dolna granica cienia w przypadkach odmy ma przebieg ostry i zmiana znajduje się w miejscu odpowiada- jącym wcięciu międzypłatowemu. Jeżeli wysięk międzypłatowy jest duży, to cień ma wyraźny kształt klina z szerszą granicą, zwróconą na zewnątrz. W wielu jednak przypadkach małą odmę opłucną międzypła- tową z puchliną można odróżnić od jamy gruźliczej dopiero po dłuższej obserwacji. W toku spostrzegania może mieć duże znaczenie rózpo- znawcze badanie radiologiczne, wykonane natychmiast po wykrztuszeniu zawartości jamy: w przypadkach jamy międzypłatowej stwierdza się wtedy tylko lekkie zacienienie odpowiadające chorobowo zmienionej opłucnej międzypłatowej. Po rozpoznaniu jamy płucnej należy określić, na tle jakiej sprawy chorobowej ona powstała, przyczyną bowiem jamy w płucu może być nie tylko gruźlica, ale także opróżniony ropień płuc, opróżniony pęcherz bąblowcowy, rozszerzenie oskrzeli i inne sprawy. Różnicowanie opiera .się na ścisłej analizie całego obrazu chorobowego i na badaniu plwociny co do prątków gruźlicy. [podobne: , odwrócona osmoza, trener personalny, foteliki dla dzieci ]