Posts Tagged ‘fizjoterapia’

Przez afekty rozumie sie czasem

Tuesday, July 12th, 2016

Przez afekty rozumie się czasem uczucia rozpoczynające się ostro, burzliwie, i trwa- jące stosunkowo krótko, jak gniew, strach, rozpacz itd. Natomiast przez nastroje rozumie się bezprzedmiotowe, ogólne stany uczuciowe, zabarwiające w ciągu pewnego czasu ludzkie przeżycia. Mówimy więc o nastroju pogodnym, wesołym, radosnym, smutnym, rozdrażnionym, gniewnym, podniosłym, rzewnym, posępnym itd. Opieranie na tego rodzaju rozróżnieniach klasyfikacji uczuć nie prowadzi do celu. Określenia w rodzaju “krótkotrwały” uderzają swoją względnością. Zycie uczuciowe człowieka, wykazuje tak dużo odcieni barw, wzajemnych przejść i subtelnych przemian, że ich czysto psychologiczna schematyzacja nie daje zadowalających wyników .. Dla celów naukowoprzyrodniczych i klinicznych daleko większe znaczenie ma Podział ewolucyjny uczuć na trzy kategorie, z których dwie skrajne są naj- lepiej opracowane. I tak: Uczucia protopatyczne, czyli pierwotne (affectus p”imordialis), nazywane też popędami (appetitus), związane są czynnościowo z jądrami podkoro- wymi. Pojawiają się one pod wpływem podniet ustrojowych, określonych mianem potrzeb fizjologicznych. Są to: głód, pragnienie, popęd płciowy, potrzeba oddania moczu i stolca, potrzeba wyładowania ruchowego, dążność ku ciepłu i światłu, prag- nienie snu i odpoczynku, popęd samozachowawczy itd. Na dnie tych popędów można odnaleźć podstawowe uczucia przyjemności i przykrości, udzielające pierwotnych wskazówek orientacyjnych w znaczeniu poznawczym (pierwotna gnozja). Na tych popędach protopatycznych osnute jest życie instynktowe, tkwiące korzeniami w pa- mięci dziedzicznej. b. Uczuciowość archaiczna, czyli prelogiczna, związana czynnoś- ciowo – o ile wiadomo – z korą pozaczołową. I w uczuciowości protopatycznej, i w archaicznej podstawową rolę odgrywa według wszelkiego prawdopodobieństwa układ neurowegetatywny. Tu już nie tylko pamięć dziedziczna, ale i osobnicze na- bytki pamięciowe pod postacią odruchowości warunkowej stanowią tajemnicę. “roz- sądnych” działań osobnika. Na tym poziomie wszystkie powyżej wyszczególnione popędy protopatyczne odgrywają rolę” lecz w postaci przekształconej, przeistoczonej, przesianej przez hamulce psychiki prelogicznej. Znamiennymi dla tego poziomu roz- wojowego uczuciami zdają się być popędy władcze, zazdrość, pożądanie płciowe, nienawiść, pragnienie zemsty, chciwość, gniew, lęk, popęd stadny i rodzinny, uczucia magiczne (wiara w zabobon i działanie sił nadprzyrodzonych) itd. Uczucia archaiczne, chociaż genetycznie wywodzą się z popędów protopatycznych, stanowią wyższe, cho- ciaż nie najwyższe, formy życia afektywnego. [patrz też: , dentysta Kraków, psycholog Kraków, fizjoterapia ]