Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

Przez afekty rozumie sie czasem

Tuesday, July 12th, 2016

Przez afekty rozumie się czasem uczucia rozpoczynające się ostro, burzliwie, i trwa- jące stosunkowo krótko, jak gniew, strach, rozpacz itd. Natomiast przez nastroje rozumie się bezprzedmiotowe, ogólne stany uczuciowe, zabarwiające w ciągu pewnego czasu ludzkie przeżycia. Mówimy więc o nastroju pogodnym, wesołym, radosnym, smutnym, rozdrażnionym, gniewnym, podniosłym, rzewnym, posępnym itd. Opieranie na tego rodzaju rozróżnieniach klasyfikacji uczuć nie prowadzi do celu. Określenia w rodzaju “krótkotrwały” uderzają swoją względnością. Zycie uczuciowe człowieka, wykazuje tak dużo odcieni barw, wzajemnych przejść i subtelnych przemian, że ich czysto psychologiczna schematyzacja nie daje zadowalających wyników .. Dla celów naukowoprzyrodniczych i klinicznych daleko większe znaczenie ma Podział ewolucyjny uczuć na trzy kategorie, z których dwie skrajne są naj- lepiej opracowane. I tak: Uczucia protopatyczne, czyli pierwotne (affectus p”imordialis), nazywane też popędami (appetitus), związane są czynnościowo z jądrami podkoro- wymi. Pojawiają się one pod wpływem podniet ustrojowych, określonych mianem potrzeb fizjologicznych. Są to: głód, pragnienie, popęd płciowy, potrzeba oddania moczu i stolca, potrzeba wyładowania ruchowego, dążność ku ciepłu i światłu, prag- nienie snu i odpoczynku, popęd samozachowawczy itd. Na dnie tych popędów można odnaleźć podstawowe uczucia przyjemności i przykrości, udzielające pierwotnych wskazówek orientacyjnych w znaczeniu poznawczym (pierwotna gnozja). Na tych popędach protopatycznych osnute jest życie instynktowe, tkwiące korzeniami w pa- mięci dziedzicznej. b. Uczuciowość archaiczna, czyli prelogiczna, związana czynnoś- ciowo – o ile wiadomo – z korą pozaczołową. I w uczuciowości protopatycznej, i w archaicznej podstawową rolę odgrywa według wszelkiego prawdopodobieństwa układ neurowegetatywny. Tu już nie tylko pamięć dziedziczna, ale i osobnicze na- bytki pamięciowe pod postacią odruchowości warunkowej stanowią tajemnicę. “roz- sądnych” działań osobnika. Na tym poziomie wszystkie powyżej wyszczególnione popędy protopatyczne odgrywają rolę” lecz w postaci przekształconej, przeistoczonej, przesianej przez hamulce psychiki prelogicznej. Znamiennymi dla tego poziomu roz- wojowego uczuciami zdają się być popędy władcze, zazdrość, pożądanie płciowe, nienawiść, pragnienie zemsty, chciwość, gniew, lęk, popęd stadny i rodzinny, uczucia magiczne (wiara w zabobon i działanie sił nadprzyrodzonych) itd. Uczucia archaiczne, chociaż genetycznie wywodzą się z popędów protopatycznych, stanowią wyższe, cho- ciaż nie najwyższe, formy życia afektywnego. [patrz też: , dentysta Kraków, psycholog Kraków, fizjoterapia ]

Szybkosc opadania krwinek mierzy sie

Tuesday, July 12th, 2016

Szybkość opadania krwinek mierzy się drogą przebytą przez opadające krwinki w jednostce czasu, albo czasem (w minutach) niezbędnym dla przebycia przez nie pewnej odległości. Na pierwszej zasadzie opiera się metoda Westergrena. na drugiej – Lenzenmeyera oraz Starligera. Wy- konanie powinno być bardzo dokładne, gdyż liczne czynniki wywiera- ją wpływ na szybkość opadania. Badania Danneela, wykonane w liczbie 3.600, prawie w 700 przypad- kach dowodzą, że naj częstszymi źródłami pomyłek przy wykonaniu od- czynu Biernackiego są: 1. ślady alkoholu lub eteru w strzykawce; 2. niedokładne skalibrowanie strzykawki oraz pipety; 3. niedokładne wciąganie krwi oraz roztworu cytrynianu sodowego; 4. niska ciepłota; 5. kilkogodzinne pozostawienie mieszaniny krwi z roztworem cytry- nianu przed wciąganiem do pipety; 6. przechowywanie mieszaniny z krwi i cytrynianu sodu w lodówce; przy takim postępowaniu opadanie krwinek prawie całkiem nie na- stępuje. Natomiast prawie nie wywierają wpływu na wynik odczynu: 1. wykonywanie odczynu po spożyciu pokarmu przez. badanego; 2. praca fizyczna; 3. badanie w ciemni o-raz w świetle; 4. wilgotność strzykawki i pipety. W większości pracowni, szpitali i klinik stosuje się metodę Wester- grena, który pierwszy zwrócił uwagę na doniosłe znaczenie szybkości opadanie krwinek w gruźlicy płuc. Postępowanie w metodzie Westergrena. Do strzykawki objętości 2 ml, zaopatrzo- nej w krótko skośnie .ściętą igłę, wciąga się bardzo dokładnie 0,4 ml izotonicznego (3,8%) wodnego roztworu krystalicznego cytrynianu sodowego, a następnie nakłuwszy igłą żyłę zgięcia łokciowego, wciąga się także bardzo dokładnie 1,6 rnl krwi i miesza się przez 3-4-krotne nachylenie (nie wstrząsanie) strzykawki. Często stosuje się 2-5% roztwór cytrynianu sodowego jako środek, który zapobiega krzepnięciu krwi. Wyniki, otrzymywane z tymi roztworami, są prawie takie same jak z roztworem izotonicznym. Po dokładnym zmieszaniu krwi z roztworem cytrynianu sodowego przenosi się mieszaninę do rurki Westergrena długości 30 cm, średnicy 2;5 mm, na- pełniając ją do podziałki o i wstawia się rurkę zupełnie pionowo do odpowiedniej podstawki. Wyniki odczytuje się po jednej, dwóch i 24 godzinach. Szybkość opa- dania krwinek określa się wysokością słupka osocza, które się zbiera nad krwin- kami, wyrażając ją w mm. [patrz też: , Prywatne przedszkole Kraków, ból pleców, dentysta Kraków ]