Posts Tagged ‘ból pleców’

Zaburzenia orientacji we wlasnej osobowosci

Tuesday, July 12th, 2016

Zaburzenia orientacji we własnej osobowości wystę- pują wszędzie tam, gdzie dochodzi do rozpadu lub patologicznej przemiany osobowości. O dezorientacji co do własnej osobowości w ściślejszym znaczeniu mówimy jednak właściwie w przypadkach organicznych takich jak opisany po- wyżej przykład daleko posuniętego otępienia starczego. Chory, który zapomniał kilka dziesiątków ostatnich lat, czuje się dzieckiem, młodzieńcem, staruszka panienką. Żyje też konsekwentnie ówczesną swoją osobowością. W Kliriice Cho- rób Psychicznych w Gdańsku widzieliśmy staruszkę, która czuła się 15-1etnią panienką, podawała swe imię panieńskie, o mężu swoim mówiła jako o stara- jącym się o jej rękę, czuła się otoczona swoją ówczesną rodziną, żyła ówczesnymi kłopotami i radościami, w osobach otaczających rozpoznawała rodziców, rodzeń- stwo, krewnych. Zjawiska te poza otępieniem starczym widuje się nader rzadko, zwłaszcza w tak konsekwentnej postaci (presbiofrenia). Powrócimy do tych zagadnień przy omawianiu zaburzeń osobowości. 5. Trudno jest zaklasyfikować tzw. zaburzenia zmysłu czasu, opi- sane przez Pótzla, a później (1954) przez Hafnera. Nie chodzi tu o dezorientację w czasie ani o zaburzenia spostrzegania, lecz o napadowo występujące zakłóce- nia wewnętrznego poczucia trwania przeżyć. Hafner opisał chorobliwe te zja- wiska jako objaw przy organicznym uszkodzeniu międzymózgowia, np. na tle urazowym, zapalnym i intoksykacyjnym. Chorzy doznają wówczas uczucia, że czas – mierzony tempem wewnętrznych przeżyć – albo bardzo szybko prze- biega, albo przeciwnie, wlecze się nadmiernie. W tym ostatnim przypadku se- kunda jakby trwała wiele minut. Natomiast w przypadku przyśpieszenia czasu trwania przeżyć wszystko przebiega błyskawicznie, jednakże chory zachowuje świadomość faktu, że czas zewnętrzny właściwie nie ulega przyśpieszeniu; mimo to ocena wydarzeń zewnętrznych bywa mylna co do czasu ich trwania. Dziwne te zjawiska wymagają jeszcze dalszych badań. [podobne: , dieta i odchudzanie, ból pleców, Studnie głębinowe ]

Czlowiek kul- turalny wyszedl w

Tuesday, July 12th, 2016

Człowiek kul- turalny wyszedł w swym rozwoju daleko poza te sposoby przejawiania uczuć i stwo- rzyl sobie środki ekspresji zdolne uzewnętrznić nawet naj subtelniejsze drgnienia uczuciowe. Sposoby te dochodzą do głosu w mowie, w sztuce, w gestach, w mimice. Im wyższy stopień kultury, tym większe opanowanie zewnętrznych oznak życia afektywnego, i to tych właśnie, które są właściwe i zwierzętom. Zdaniem Mazurkiewicza narządem życia uczuciowego jest układ neurowegeta- tywny. Wyliczone powyżej sumarycznie przejawy uczuć wykazują jasno, że towa- rzyszące uczuciom zjawiska fizjologiczne zależą właśnie od czynności tego układu. Psychologia eksperymentalna wypracowała wiele metod dla liczbowego uchwy- cenia fizjologicznych objawów uczuć. I tak np. pneumograf jest to aparat służący do mierzenia głębokości oddechów. Balonik gumowy przylegający do klatki piersio- wej lub brzucha ulega przy każdym oddechu zgnieceniu, a wypierane z balonika powietrze, przeniesione na bębenek, pozwala nam śledzić rytmikę wdechów i wy- dechów na krzywej (pneumogramie), Podobnie zbudowany jest sfigrnograf, służący do pomiarów właściwości tętna. Pletysmografem mierzy się zmiany objętości przedramienia zanurzonego w letniej wodzie. Osoba badana, obwiązana takimi aparatami, poddawana jest rozmaitym pod- nietom, wywołującym przyjemne i przykre uczucia, przy czym fizjologiczne prze- jawy tych uczuć rejestrowane są pod postacią szeregu krzywych. Do metod tych przywiązywano kiedyś wielkie znaczenie, spodziewając się po nich zbyt dużo. Oka- zało się, że nadzieje te były złudne. Nie udało się ustalić znamiennych krzywych czy to tętna, czy oddechu, czy też zmian objętości kończyn pod wpływem poszczególnych uczuć przyjemnych lub przykrych. Krzywe te przeważnie są do siebie podobne. Podobnie wątpliwe wyniki dało badanie tzw. odczynu psychegalwanicznego (Vera- guth). Polega ono na zjawisku odchylania się igiełki galwanometrycznej z chwilą, gdy w obwód prądu włączy się osobę przeżywającą uczucie przyjemne lub przykre. Odchylenie galwanometru następuje jednak nie tylko pod wpływem czynników psy- chicznych, również czysto fizykalne przyczyny, np. spocone ręce, mają na te zja- wiska wpływ. Tak samo malo mówiące wyniki dały badania nad odruchami źre- nicznymi, które są zależne w wysokiej mierze od życia psychicznego. [podobne: , olejek kokosowy na włosy, ból pleców, rozstanie ]