Posts Tagged ‘bielizna nocna’

UCZUCIA (AFEKTY) I ICH PATOLOGIA

Tuesday, July 12th, 2016

UCZUCIA (AFEKTY) I ICH PATOLOGIA PRAWIDŁOWE CZYNNOŚCI UCZUCIOWE Liczba synonimów na oznaczenie uczuć, zaznaczających co najwyżej dość nie- uchwytne odcienie, jest przeogromna – najlepszy to dowód, jak wielką rolę one w życiu odgrywają i ile im poświęcano uwagi. Próby sklasyfikowania uczuć, podzie- lenia ich w sposób ostry na rodzaje i odcienie, nie udały się dotąd. W psychologii ujmowanej . przyrodniczo bierzemy uczucia ewolucyjnie, sprowa- dzając je do jednego zasadniczego korzenia genetycznego. Dlatego cała ta grupa musi otrzymać jednolitą nazwę, chociaż publiczność, wychowana na literaturze pięk- nej, zmienia z dużą dowolnością zakres i treść tego pojęcia. Zasadniczo więc całą tę grupę, zjawisk psychicznych określamy nazwą: uczucia, Za synonim- uważamy ła- ciński termin affectus, używając go w klinice szczególnie często w spolszczonej postaci: afekt. Za synonimy rzadziej używane poczytujemy i inne terminy, które niektórzy autorzy usiłują wyosobnić pojęciowo jak np: wzruszenie, emocje, aiiecti- vitas itd. Jeżeli w grupie tych zjawisk psychicznych chcemy wyróżnić pewne szczególne zjawiska, to nazywamy je odpowiednimi terminami, których nie brak w słowniku codziennego życia, np, przyjemność, przykrość, lęk, strach, gniew, miłość, współczu- cie, zazdrość, zdziwienie, zaciekawienie, radość, duma, pycha, pogarda, tęsknota, wesołość, smutek, przygnębienie, rozpacz, nienawiść, wdzięczność, poważanie, po- dziw,. pożądanie, obrzydzenie, uczucia estetyczne, religijne, społeczne, rodzinne, wstyd, nastrój podniosły itd. Listę tych rozmaitych uczuć, zestawionych tu rozmyślnie bez ładu, można by tak jeszcze długo ciągnąć. Chociaż sklasyfikowanie tych przeróżnych przeżyć psychicznych nie jest możliwe, to jednak w nich wszystkich można się dopatrzeć jednej i tej samej jakości. O ile w procesach poznawczych odzwierciedlają się rzeczy i zjawiska świata zewnętrznego lub wewnętrznego, to tutaj, gdy chodzi o uczucia, przeżywamy swój podmiotowy sto- sunek do tych rzeczy i zjawisk. [hasła pokrewne: , implanty zębów, bielizna nocna, gabinet ginekologiczny ]

Uczucia posiadaja rozmaite natezenie (intensywnosc),

Tuesday, July 12th, 2016

Uczucia posiadają rozmaite natężenie (intensywność), jednakże nie da się dla stopnia tego natężenia znaleźć obiektywnego miernika. Trudność leży w tym, że uczucia są stanami podmiotowymi, przeżywanymi przez każdego człowieka z osobna. Niepodobna więc stany te zestawiać i porównywać dla znalezienia przedmiotowego wzorca czy miary. I tutaj psychologia doświadczalna próbowała, tak jak co do wrażeń, znaleźć liczbowy wyraz natężenia uczuć. Kosztując np. naj słabsze rozcieńcze- nia roztworu cukru dochodzimy do tego stężenia, które zaczyna być przyjemne. Stopniując tak dalej, dojdziemy do stężenia wywołującego przykrość .. Mówimy tu o progu przyjemności i przykrości. Podobne doświadczenia można robić z zimną i gorącą wodą, ze słabym i silnym światłem, z muzyką cichą i hałaśliwą itd. Można w ten sposób oznaczać dolny i górny próg przyjemności i przykrości. Wzrastająca ponad miarę rozkosz zamienia się w pewnym momencie w ból. Ból zbyt silny prze- staje w końcu narastać. Narastanie przyjemności i jej stopniowe przechodzenie w przykrość coraz bardziej się pogłębiającą aż do osiągnięcia górnego progu można przedstawić graficznie. Jest to tzw. krzywa Lehmanna. Wzdłuż prostej O, przedstawiającej rosnącą silę wrażenia, przebiega powyżej tej linii krzywa, której najwyższy punkt wyobraża górny próg przyjemności +. Krzywa ta opadając, niemal przecina punkt zerowy w miejscu X, aby przejść poniżej linii O w krzywą przy- krości (-). Krzywa wrażenia pierwotnie przykrego ma ten sam przebieg co krzywa stanowiąca dalszy ciąg wrażenia pierwotnie przyjemnego, osiągając w naj niższym punkcie górny próg przykrości. Schemat ten dla każdego rodzaju wrażeń ma inny- wygląd, że nie wspominamy już o indywidualnych różnicach. Ma on znaczenie tylko y ilustratywne i nie oddaje dokładnie wszystkich właściwości. Tak np. przecięcie się- krzywej z prostą zerową w punkcie X musiałoby oznaczać, że w pewnym momencie,. zanim się skończy przyjemność a zacznie przykrość, jest stan obojętności uczuci 0-• wej. W rzeczywistości tak nie jest, gdyż możliwe jest przeżywanie równocześnie i przyjemności i przykrości, i to w danym przypadku właśnie zachodzi. Nawet uczu-• cia wyższe zasadniczo sprzeczne mogą w ten sposób współistnieć. Zjawiska te w psy– chopatologii odgrywają jeszcze większą rolę niż w psychologii prawidłowej (ambiwa-• lencja). [patrz też: , bielizna nocna, Kabiny Sanitarne, Prywatne przedszkole Kraków ]