Posts Tagged ‘Bielizna nocna damska’

Wrodzone nieod- czuwanie bólu (congenital

Tuesday, July 12th, 2016

Wrodzone nieod- czuwanie bólu (congenital indifference to pain) jest przedmiotem coraz większego zainteresowania neurologów i psychiatrów (Magee i in., 1961). Jeden przypadek obserwowano klinicznie w ciągu wielu •lat aż do zgonu; z wrażeń czuciowych tylko czucia bólu nie było, nawet po zastosowaniu naj boleśniejszych bodźców; przepro- wadzono biopsję skóry i mięśnia bez znieczulenia, tylko przecinanie mięśnia bylo dla I chorego lekko nieprzyjemne. Badanie makroskopowe i mikroskopowe mózgu i innych części układu nerwowego dało wyniki prawidłowe. vV innym przypadku chory od dziecka uważał siebie za normalnego, a rówieśników swych gdy krzyczeli z bólu za przeczulonych. U osobnika tego skóra była pozbawiona zupełnie czucia bólu, natomiast trzewne sensacje opisywał on jako przykre, lecz nie bolesne. Przeżywa- nie przyjemności wszelkiego gatunku było zachowane u obydwóch. chorych. Drugi z nich miał 6 synów, z których 5 było również pozbawionych czucia bólu. Podobnie przedstawiały się dzieje trzeciego chorego, który był nieczuły tylko na ból zewnętrzny, podczas gdy sensacje trzewne odczuwal jako pewną przykrość, jednakże w porów- naniu z ludźmi normalnymi cierpiał w bardzo nikłym stopniu. Z opisów tych wy- nika, Że chodzi tu o niedorozwój wrażeń bólowych, a nie uczuć, które w prawidło- wych warunkach sprawiają, że wrażenia bólowe są tak strasznym cierpieniem. Z drugiej strony, zdaje się nie jest możliwe przeżywanie uczuć “czystych”, tj. wol- nych od wszelkich innych elementów psychicznych. Dowodzi tego już choćby pod- miotowe umiejscawianie uczuć w tych okolicach ciała; z których płyną wrażenia zmysłowe powodujące odpowiednie uczucia lub im towarzyszące. Uczucia rozmaitej jakości na ogół umiejscawiają się w okolicy narządu zmysłowego, który jest ich źródłem. Silniejszym uczuciom przyjemnym lub przykrym towarzyszą rozmaite doz- nania odczuwane w piersi, w gardle, w twarzy, w brzuchu, w narząggch płciowych. [podobne: , olejek makadamia, salon fryzjerski mokotów, Bielizna nocna damska ]

Depresja chorobliwa moze osiagnac niezwykle

Tuesday, July 12th, 2016

Depresja chorobliwa może osiągnąć niezwykłe nasilenie, od ciężkiego smutku aż do skrajnej rozpaczy. Wszystkie przeżycia w tym stanie są przepojone psy- chicznym bólem, chory jest pesymistą, twierdzi, że wszystko jest stracone, nie ma już żadnej nadziei na przyszłość, oczekuje od losu wszystkiego najgorszego dla siebie i dla swoich bliskich. Próby przekonywania go nie dają wyniku, a nawet jeszcze bardziej rozdrażniają. Często spostrzeżenia ulegają przybled- nięciu, nabierają cech obcości, jednostajności, niesamowitości. Nawet barwy tracą swą żywość, potrawy swój smak, miłość rodzinna swoje natężenie. Tok myślenia zwalnia się, tylko czarne myśli przychodzą do głowy, wysiłki umy- słowe stają się trudne, uciążliwe, przykre. Radosne wiadomości spływają po wierzchu, a każda naj drobniejsza przykrość urasta do rozmiarów klęski: Z zahamowaniem myślowym (bradyphrenia) idzie-w parze zahamowanie ru- chowe (bradykinesis). Powzięcie postanowienia jest dla chorego trudne lub czasem wręcz niemożliwe. Trudno mu także oderwać się od jednego przykrego tematu, który góruje w wyobraźni chorego na kształt myśli nadwartościowej (monoideismus). W przygnębieniu pochodzenia reaktywnego zasadniczo nie ma lęku. Jego obecność ma doniosłe znaczenie rozpoznawcze, gdy chodzi o depresję tzw. endogenną. W tej ostatniej poczucie małowartościowości może się wzmagać aż do rozmiarów urojeń winy, grzeszności, samooskarżających urojen, ruiny materialnej. Taką samą treścią przepojone są urojenia ksobne i zdarzające się tutaj niekiedy urojenia prześladowcze. Te ostatnie tym się różnią od paranoicznych i paranoidalnych, że nie spoty- kają się z protestem chorego, przeciwnie, uważane są przezeń za sprawiedliwą karę za popełnione rzekomo zbrodnie. [podobne: , Bielizna nocna damska, infekcje intymne, implanty zębów ]