Posts Tagged ‘Balsam Johnson’

Zaburzenia orientacji w otoczeniu i

Tuesday, July 12th, 2016

Zaburzenia orientacji w otoczeniu i sytuacji bywają przeważnie wynikiem urojeń, jednakże zdarza się często, że z powodu daleko posuniętych zaburzeń pamięciowych chory nie rozpoznaje osób otaczających go, bierze je za osoby inne, nie orientuje się też w ogóle w sytuacji, w której się znajduje. W otępieniu starczym może się wiele przyczyn na to złożyć, nawet przyczyny czysto fizyczne, jak osłabienie wzroku i słuchu. Wskutek upośledze- nia zdolności zapamiętywania w ciężkim zespole organicznym, np. w otępieniu starczym, chory może nie rozpoznać swoich własnych dzieci, o których istnie- niu w ogóle zapomniał. Jeżeli luka pamięciowa w ten sposób powstara rozciągnie się na wiele dziesiątków lat, chory może się czuć przeniesiony w czasy, w sy- tuacje i w otoczenie sprzed pór wieku. Nic więc dziwnego, że nie rozumie co się dookoła niego dzieje, kto są otaczające go osoby, myli te osoby z innymi albo konfabulacyj nie je przeinacza. Dezorientacja w otoczeniu i sytuacji spo- wodowanazaburzeniami świadomości bywa tylko czasowa; z chwilą gdy ustąpi stan zamroczenia albo zamącenia, orientacja powraca i chory przeważnie może nawiąza:ć poznawczo do okresu sprzed niepamięci. W stanie zamroczenia dezorientacja może posiadać pewną trwałość l kon- sekwencję dzięki ciągłości pamięciowej w okresie zmienionego sensorium. W zamroczeniach naprzemiennych ciągłość ta może się nawiązywać poprzez okresy remisji. Wówczas chory zapoznaje osoby otaczające go i przedmioty składające się na jego sytuację w ten sam sposób, jak to czynił w poprzednim zamroczeniu. Wiąże się to z naprzemiennym rozdwojeniem osobowości. Przy czystym sensorium, np. w psychozach schizofrenicznych, zapoznawanie oto- czenia i sytuacji może posiadać jeszcze większą trwałość, chociaż równo- cześnie stwierdza się z zasady zjawisko podwójnej orientacji, wynikające ze współistniejących ze sobą w dziwnej zgodzie wytworów rozszczepienia osobo- wości. [patrz też: , trener personalny, Balsam Johnson, odzież dla dzieci ]

Silna przyjemnosc opisuja ludzie rozmaitymi

Tuesday, July 12th, 2016

Silną przyjemność opisują ludzie rozmaitymi słowami, które mają na celu uzmysło- wić sensacje w rodzaju wzbierania w piersi jakby gorąca, jego rozlewania się i pro- mieniowania ku górze, ku gardłu, wśród pogłębienia oddechów, kołatania serca, bez- wiednych skurczów mięśni mimicznych i gry układu naczynioruchowego – wszystko to z trudnym do opanowania impulsem do wyrażenia wewnętrznych przeżyć ozna- kami zewnętrznymi, np. śmiechem, poruszaniem się, podskakiwaniem itd. Silna przykrość odczuwana bywa raczej jako chłodny skurcz w piersi, połączony z dławie- niem w piersi i mrowieniem skóry pleców lub dreszczykami, przy czym zaciskają się szczęki, marszczy się czoło, przyspiesza tętno, czasem na chwilę wstrzymuje się oddech. Uczucia przyjemności i przykrości, gdy są bardzo silne, noszą nazwy roz- koszy i cierpienia. Opisane dopiero co : podmiotowe sensacje mogą mieć rozmaity stopień nasilenia i rozmaite odmiany lokalizacyjne. Podmiotowe te przeżycia wyrażają się na zewnątrz. Nawet przy największej umiejętności opanowywania przedmiotowych oznak życia uczuciowego niektórych przejawów poskromić się nie da. Zmiany przedmiotowe towarzyszące uczuciom zna- leźć można w zakresie narządów oddychania i krążenia. Ucz-ucia podniecające po- wodują przyspieszenie tętna oraz przyspieszenie i pogłębienie oddechów. Strach zwłaszcza nagły, objawia się zblednięciem twarzy. Zmieszanie lub wstyd prowadzą do zarumienienia się. Gniew wywołuje u jednych zaczerwienienie twarzy, u innych zblednięcie z następnym zaczerwienieniem. Dalej uczucia przejawiają się w. mimice i pantomimice, tj. wyrazowych ruchach całego ciała. Następnie znajdują wyraz w intonacji i barwie głosu pod postacią drżenia głosu, zatchnięcia, wzmocnienia jego siły lub .przyciszenia oraz zmian modulacji. Silne uczucia przejawiają się czasem śmiechem lub płaczem. Darwin zwrócił uwagę na fakt, że u zwierząt uczucia również znajdują swój ze- wnętrzny wyraz, i to. podobny jak u człowieka. Zewnętrzne oznaki uczuć spełniają u zwierząt ważne zadania w walce o byt. Rozzłoszczony pies, który warczy, szczerzy zęby, zjeża sierść i błyska oczyma, wygląda groźnie i przeraża przeciwnika. Zaloty miłosne i ich zewnętrzne oznaki spełniają u zwierząt również ważne zadanie bio- logiczne. Te same zjawiska u człowieka mogą być w wielu wypadkach oceniane jako atawistyczne pozostałości wcześniejszych okresów ewolucyjnych . [patrz też: , stomatolog Warszawa, odwrócona osmoza, Balsam Johnson ]