Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

Badanie radiologiczne klatki piersiowej. Badanie radiologiczne

Tuesday, July 12th, 2016

Badanie radiologiczne klatki piersiowej. Badanie radiologiczne klatki piersiowej odgrywa w rozpoznaniu gru- źlicy płuc pierwszorzędną rolę. Bez niego nie można badania płuc uznać za dostateczne, a to dlatego, że niektóre zmiany gruźlicze nie dają się wykryć podstawowymi metodami. Zwła- szcza dotyczy to ogniska pierwotnego, nacieku wczesnego, nieraz jamy powstającej Z jego rozpadu. Samo prześwietlenie klatki: piersiowej również jest niedostateczne i musi być uzupełnione zdjęciem rentge- nowskim. Obrazy radiologiczne w poszczególnych chorobach podam w części szczegółowej. Obecnie szeroko stosuje się dla badań masowych ludności zdjęcia radiologiczne małoobrazkowe formatu 35 lub 70 mm. Umożliwiają one szybką orientację, czy badana osoba nie ma zmian po- dejrzanych o gruźlicę. Zadaniem metody nie jest zatem rozpoznawanie rodzaju zmian chorobowych w narządzie odde- chowym, lecz jedynie wyodrębnienie osób podejrzanych o gruźlicę od osób zdrowych. Osoby uznane za, podejrzane muszą być następnie poddawane zwykłemu badaniu radiologicznemu.
OGÓLNE PODSTAWY ROZPOZNAWANIA GRUŹLICY PŁUC Gruźlica płuc może przebiegać przez dłuższy czas skrycie, tak iż chory uważa siebie za zupełnie zdrowego. We Włoszech np. obliczono” że w r. 1935 było około 150.000 osób fizycznie silnych, które nie wiedziały o tym, że są chore na gruźlicę płuc. Zmiany gruźlicze w płucach nawet w postaci jam mogą nie wywoływać nieprawidłowych objawów opuko- wych ani osłuchowych. Toteż rozpoznanie gruźl.icy płuc, zwłaszcza w bardzo wczesnym okresie, należy do trudnych zadań i wymaga wszech- stronnego zbadania chorego. Rozpoznanie gruźlicy płuc opiera się: 1. na wywiadach; 2. na badaniu chorego podstawowymi metodami fizycznymi; 3. na badaniu plwociny oraz szybkości opadania krwinek w krwi i 4. na badaniu rentgenoskopowym i rentgenograficznym klatki pier- siowej. W rozpoznaniu może być pomocny, oprócz tego, odczyn tuberkuli- nowy. [podobne: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, badania psychologiczne, dentysta Kraków ]

Jamy nieme oraz malo mówiace

Tuesday, July 12th, 2016

Jamy nieme oraz mało mówiące wykrywa się badaniem radiologicznym. Potwierdza ono także rozpoznanie jam jawnych. Dzięki badaniom radiologicznym dziś wiemy, że jamy w płucach zdarzają się w gruźlicy płuc bez porównania częściej niż sądzono dawniej, i często tworzą się już bardzo wcześnie, gdy dawniej zaliczano je do późnych okresów suchot płucnych. Na ekranie objawia się jama w płucu najczęściej w postaci wy- jaśnienia, otoczonego pierścieniastym zacienieniem różnego stopnia. Wy- jaśnienie jest wyrazem ubytku tkanki płucnej. Kształt jego bywa roz- maity: okrągły, jajowaty lub nieregularny. Zacienienie zależy od nacieku dookoła jamy lub od włóknienia otaczającej tkanki płucnej. Naokoło jam powstających z nacieku wczesnego nie ma zazwyczaj wyraźnych zmian włóknistych i dlatego w obrazie radiologicznym granice ich nie są talk wyraźne jak granice jam późnych. Rzadziej jama rysuje się jako cień pierścieniasty,. ograniczony cienką, dobrze zarysowaną linią, leżący wśród tkanki płucnej zupełnie prawidłowej lub prawie niezmienionej. Rozpoznanie radiologiczne jamy płucnej znajduje poparcie, jeżeli stwier- dza się w niej płyn w postaci poziomego cienia na jej dnie zlewającego się z dolną częścią cienia pierścieniastego. Rozpoznaniu jam niepewnych może znacznie dopomóc badanie tomograficzne klatki piersiowej. Aczkolwiek jamy w płucach wykrywa się bardzo często tylko bada- niem radiologicżnym, to jednak i ta metoda może zawodzić, gdyż np. jama może być niewidoczna wskutek cieni, zależnych od wysięku opłucnego, zgrubień oplucnej lub rozległego, -gęstego zwłóknienia tkanki płucnej. Cienie żeber lub obojczyka mogą także przykrywać jamę leżącą w ich płaszczyźnie. Niekiedy stwierdza się jamę w płucu dopiero po – wytworzeniu odmy opłucnej leczniczej. W ogóle dla wykrycia jamy nieraz trzeba dokonać wielokrotnych badań radio- logicznych, przy tym w różnych płaszczyznach. I wtedy wszakże nie każdy obraz sprawiający wrażenie jamy przy badaniu radio- logicznym jest obrazem istotnej jamy w płucu. Obraz podobny do jamy może być wywołany przez skrzyżowanie się prawidłowych oraz patologicznych cieni przez ograniczoną rozedmę, ograniczoną odmę opłucną, pasma zdrowej tkanki płucnej wtłoczone do tkanki za- gęszczonej włóknistej itd. Również obrazy radiologiczne pozornych roz- ległych jam płucnych, wyłaniających się dopiero w przebiegu odmy. opłucnej leczniczej, mogą być w istocie obrazami jam rzekomych, za- leżnymi od rozciągnięcia przez zrosty zdrowego powietrznego miąższu płucnego. Takie jamy rzekome cechuje to, że one znajdują się zawsze w przedłużeniu osi zrostu. Błędów tych nieraz unikniemy dokonując zdjęć radiologicznych nie tylko w kierunku strzałkowym, – ale także w kierunkach bocznych i skośnych. [hasła pokrewne: , wózki dziecięce, masło shea, badania psychologiczne ]