Posts Tagged ‘rehabilitacja’

Czynnosci intelektualne zdaja sie nie

Tuesday, July 12th, 2016

Czynności intelektualne zdają się nie ulegać obniżeniu, zwierzę zachowuje swoje zdolności gnostyczne, a jednak tajemna siła instynktu płciowego (sex appeal) góruje ponad wszystkim. Zmieniają się wówczas również trwałe cechy charakterologiczne, zwierzę nabiera nowych właściwości: staje się nieposłuszne, opuszcza mieszkanie, do którego jest przywiązane, ucieka od swego pana. Jeżeli wyjątkowy ten stan porównamy behawiorystycznię z wynikami w sposób nieuprzedzony prowadzonych spostrzeżeń nad ludźmi zakochanymi, to znajdziemy pewne rysy wspólne: ta sama nagła przemiana osobowości, ten sam monoideizm, ten sam zwrot ku nowym zainteresowaniom, to samo górowanie jednego uczucia nad innymi uczuciami zarówno wyższymi, jak i niższymi, to samo oderwanie się od na- wyków środowiskowych. Zespół zakochania w porównaniu z rują jest nieporównanie bogatszy o składniki czysto ludzkie. Nawet jeżeli człowiek w pełni nie uświadamia sobie, że jest zakochany, to jednak przeżywa podmiotowo stan szczególny, stojący na pograniczu między bezkrytycznym błogostanem i tajemniczym poczuciem czaru, który spływa z przedmiotu zakochania. Przedmiot ten nabiera cech uroku, wobec którego cichnie głos rozsądku i krytycznej rozwagi. U pewnych osobników, zwłaszcza młodocianych, przewlekający się stan uniesienia może stwarzać coś w rodzaju po- czucia posłannictwa, pragnienia uczynienia z siebie ofiary, poświęcenia się, zatrace- nia, Wyjątkowy ten stan żyje we wspomnieniach jako okres szcześlrwego odurzenia. rozkosznego upojenia. W stanie tym może się nawet zacierać spostrzegawczość: przykre dla osób postronnych wonie stają się upajającą podnietą, braki urody mogą na przekór trzeźwemu osądowi podniecać, to co brzydkie i kłótliwe może się właśnie podobać. W stanie tym kierunek dążeń może ulec skrzywieniu, lub przeciwnie, pod wpływem wzniosłych uczuć niezrównoważone dotąd dążenia mogą się ześrodkować w szlachetnym kierunku. Wzrasta więc sugestywność zakochanego osobnika, co z ko- lei ułatwia powzięcie decyzji nawet w naj żywotniej szych zagadnieniach bytu. Zanim pryśnie czar, pod wpływem nastroju mogą nastąpić najlekkomyślniejsze posunięcia życiowe. Podobnie jak ruja stan ten jest przemijający, a nawet u osobników prymi- tywnych może nawracać okresowo. W sprzyjających warunkach ostry ten zespół quasi-psychotyczny przechodzi w przewlekły stan miłości, gdy do pierwotnego na- stroju. zakochania dołączą się trwalsze uczucia przyjaźni, wspólnych zainteresowań i przyzwyczajenia. [hasła pokrewne: , foteliki dla dzieci, Kabiny Sanitarne, rehabilitacja ]

Chociaz szczepionka RC.G. jest nieszkodliwa.

Tuesday, July 12th, 2016

Chociaż szczepionka RC.G. jest nieszkodliwa. to jednak przy jej sto- sowaniu zdarzają się powikłania. Zależą one przeważnie od błędów w postępowaniu. Najczęstszą przyczyną powikłań jest zaniedbanie nale- żytego odosobnienia szczepionych. Zakażenie zjadliwymi prątkami gru- źlicy w pierwszych 15 dniach po szczepieniu, gdy odporności jeszcze nie ma albo gdy Ona zaczyna dopiero się wytwarzać, kończy się nieraz ost- rym gruźliczym zapaleniem opon mózgowych lub inną ciężką postacią ostrej gruźlicy. Zakażenie prątkami gruźlicy po uzyskaniu odporności po- szczepiennej, jeżeli wywołuje gruźlicę, to w postaci łagodnej i jest tyrri. mniej niebezpieczne, im dłuższy był okres odosobnienia. Dużą rolę, prócz nie dostatecznego odosobnienia szczepionej osoby, zwłaszcza dziecka, od- grywa zastosowanie szczepionki, która utraciła już swą moc, oraz szcze- pienia w okresie przedalergicznyrn, wywołanym zakażeniem zjadliwymi prątkami gruźlicy przed szczepieniem. W wyjątkowych przypadkach spostrzega się burzliwy przebieg posz- czepienny, zależny od prątków B.C.G. Calmette nadał mu miano “bece- gitis”. Mianowicie po szczepieniu per os spostrzega się niekiedy zabu- rzenia żołądkowo-jelitowe w. postaci wymiotów i płynny cli stolców oraz spadek wagi, ciała o 100-400 g, a w ciężkich przypadkach nawet o 1 kg i więcej, Objawy te ustępują najczęściej po kilku dniach bez następstw, rzadziej towarzyszy im zatrzymywanie rozwoju. Spostrzegano także rop- ne zapalenie węzłów szyjnych i obrzmienie węzłów śródpiersiowych, przy czym w ropie stwierdzano tylko prątki B.C.G. O rzadkości powikłań po szczepieniach B.C.G., wykonanych należycie, świadczy doświadczenie nabyte po masowych szczepieniach doskórnych, wykonanych w kraju po ostatniej wojnie światowej: do 15 czerwca 1949 r. zgłoszono z całej Polski 45 przypadków powikłań miejscowych w postaci długotrwałych, nie gojących się ropni lub owrzodzeń, niekiedy z obrzmie- niem okolicznych węzłów chłonnych oraz 62 przypadki gruźlicy u szcze- pionych. Jest to liczba nikła w porównaniu z liczbą osób zaszczepionych, która wynosiła w tym czasie prawie 1.800.000. [hasła pokrewne: , poradnia psychologiczna kielce, rehabilitacja, artykuły fryzjerskie ]