Piltz zbudowal specjalny aparat pozwalajacy

Piltz zbudował specjalny aparat pozwalający na dokładną obserwację źrenic. Ciekawe było spostrze- żenie, iż wyobrażenie bólu daje podobny odczyn źrenic jak sam ból, mianowicie ich rozszerzenie. W praktyce daleko więcej korzyści daje nam fizjognomika. A więc przyjemność przejawia się wygładzeniem czoła, rozszerzeniem szpar powiekowych – wskutek czego oczy błyszczą – rumieńcem i charakterystyczną grą mięśni mimicz- nych. Natomiast przykre uczucia poznajemy po opuszczeniu głowy, po zmarszczeniu środkowej części czoła, które unosi się ku górze, przy równoczesnym opadnięciu zewnętrznych części brwi – co gasi blask rogówek (fałda Veragutha jako objaw melancholii) – wreszcie po obniżeniu kącików ust i bladości twarzy. Fizjognomika nie jest nauką, jednakże posiada dużą popularność jako umiejętność praktyczna, nawet jeśli jest stosowana bezwiednie. Daleko większe znaczenie naukowe posiadają badania eksperymentalne przepro- wadzone nad zachowaniem się układu neurowegetatywnego i wewnątrzwydzielni- czego u zwierząt pod wpływem silnych afektów, np. strachu i wściekłości. Na drodze współczulnej dochodzi mianowicie do wzmożonego wydzielania adrenaliny, co prowadzi do zwiększonego przetwarzania glikogenu wątrobowego w cukier. Pod- wyższenie poziomu cukru we krwi oznacza biologiczny stan ustroju .żywego, w któ- rym ten-gotowy jest do nadzwyczajnego nakładu energii. Pobudzenie układu współ- czulnego powoduje odpływ krwi z narządów wewnętrznych do mięśni i mózgu kosz- tem ukrwienia narządów trawienia. Przemieśzczenia te stwarzają dobre warunki dla pracy mięśni, potrzebnej, czy to do walki, czy do ucieczki. Te same zjawiska można zaobserwować i u ludzi przeżywających silne wzburzenia afektywne. W kli- nice z zasady stwierdza się np. podniesienie ciśnienia krwi u ludzi poddawanych przykrym zabiegom, których się boją. Tak np. regularne pomiary ciśnienia krwi u chorych przed i między zabiegami wstrząsowymi nie pozostawiają wątpliwości, że lęk wpływa wybitnie na podniesienie ciśnienia krwi. To samo dotyczy osób hipo- chondrycznych, które żyją w przekonaniu, wpojonym im częstokroć przez nieostroż- nych lekarzy, że grozi im wskutek nadciśnienia. tętniczego udar mózgowy. [hasła pokrewne: , surówki bawełniane, klimatyzacja precyzyjna, oczyszczalnie przydomowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.