Sanatorium-szpital kolonii w Papworth przyjmuje

Posted by admin on July 12th, 2016
Comments Off

Sanatorium-szpital kolonii w Papworth przyjmuje chorych na gru- źlicę, po uzyskaniu dostatecznej poprawy przekazuje ich oddziałowi drugiemu, a przypadki ciężkie zatrzymuje aż do śmierci. W oddziale drugim chorzy mieszkają w budynkach o jednej izbie, której ściany .I mogą być podnoszone dla należytego przewietrzania. Chorzy wprawiają się tutaj stopniowo w swym zawodzie, nie pobierając początkowo za pracę żadnego wynagrodzenia. Mniej więcej po pół roku pracy chory opuszcza oddział, drugi i osiedla się na stale w osiedlu przy sanatorium, pozostając pod dalszą jego opieką. Sanatorium kontroluje stale także otoczenie chorego, by nie przeoczyć najwcześniejszych objawów zaka- żenia. W przypadku zakażenia a także w razie pogorszenia się stanu cho- rego sanatorium wkracza z odpowiednimi zarządzeniami. Praca bywa zwykle wspólna, umożliwiająca udział w niej nawet przy odzyskaniu przez chorego niewielkiego stopnia zdolności do pracy. Ponieważ praca ta nie może wytrzymać konkurencji z pracą ludzi zdrowych, przeto sp 0- leczeństwo przychodzi osiedlom z pomocą w zrozumieniu, że przez to usuwa się źródło zakażenia w miastach. Osiedla dla chorych na gruźlicę są niezmiernie kosztowną metodą walki z gruźlicą i nawet w Anglii mają wielu przeciwników. Zresztą oparte są one na zasadzie dobroczynności i obejmują tylko nieznaczny odsetek chorych. Sanatoria społeczne, mające na względzie nie jednostki, lecz szeroki ogół, tylko wtenczas zadośćczynią swemu przeznaczeniu, jeżeli są do-. stępne szerokim warstwom ludności. Toteż należy stanowczo potępić bu- dowanie sanatoriów społecznych drogich, urządzonych ze zbędnym prze- pychem, natomiast, zgodnie z myślą rzuconą w Polsce juz w r. 1910, należy budować sanatoria tanie, np. w postaci zwykłych drewnianych baraków zaopatrując je w centralne ogrzewanie, wodociągi i kanalizację. W takich sanatoriach uzyskuje się takie same wyniki, jak w sanatoriach zbytkownych. Sanatoria nie powinny się znajdować daleko od ludności, dla której są przeznaczone. Za tym przemawiają mniejsze koszty utrzymania sana- toriów w pobliżu miast, zaoszczędzanie wydatków, związanych z prze- wozem i odwiedzaniem chorych przez ich rodziny, mniejsze trudności w kontroli sanatorium przez władzę, która powołała je do życia, i większa dostępność sanatorium dla ludności, którą ma obsługiwać. Ma znaczenie i ta okoliczność, że chory leczy się w tym klimacie, w którym będzie pracować po wyjściu z sanatorium. Prócz omówionych instytucyj przeciwgruźliczych doniosłą rolę w walce społecznej z grużlicą odgrywają jako zakłady opieki otwartej nad chorym na gruźlicę także pół sanatoria. Była o nich już mowa w stosunku do wieku dziecięcego. Znalazły one w niektórych krajach sze- rokie uznanie również w walce z gruźlicą dorosłych jako “sanatoria dzienne”, “sanatoria nocne”, “stacje wypoczynkowe”, ,,stacje leśne” itp. Do tych zakładów odgrywających rolę instytucyj pomocniczych kieruje się chorych na gruźlicę czynną, nadających się do sanatorium, jeżeli umieścić chorego w sanatorium na razie nie podobna, a także gdy minie już czas pobytu chorego w sanatorium, ograniczony przez przepisy instytucyj ubezpieczeniowych. [więcej w: olejek do włosów, olejek jojoba, olejek kokosowy, surówki bawełniane ]

Po porozumieniu sie z lekarzem

Posted by admin on July 12th, 2016
Comments Off

Po porozumieniu się z lekarzem poradni higienistka przeprowadza na miejscu zarządzenia, które mają na celu przede wszystkim ochronę przed zakażeniem współmieszkańców chorego, zwłaszcza dzieci. Poste- powanie w różnych przypadkach będzie różne. W jednych – wypadnie oddzielić od chorego dzieci przez umieszczenie ich w zdrowej rodzinie na wsi, w kolonii itd., w innych – trzeba będzie skierować chorego na gruźliczy oddział szpitalny, do sanatorium itd., w innym znowu – od- osobnić chorego w mieszkaniu itd. Ochraniając otoczenie przed. zakaże- niem, należy równocześnie skłonić wszystkich współmieszkańców cho- rego do poddania się badaniu w poradni przeciwgruźliczej, by wykryć gruźlicę w najwcześniejszym okresie. Zwłaszcza wielką uwagę należy zwrócić na dzieci stykające się z chorym oraz na osoby w wieku podesz- łym, które nieraz rozsiewają dookoła siebie prątki gruźlicy nie wiedząc nawet, że są chore na gruźlicę. Osoby te często wprawdzie kaszlą, ale i one same, i ich otoczenie nie nadają temu znaczenia sądząc, że kaszel pochodzi ze starczej rozedmy płuc, dychawicy lub p ale ni al tytoniu. Badanie w poradni osób, które stykają się z chorym, ma dla wykry- wania ognisk gruźliczych tym większe znaczenie, że chorzy na gruźlicę zgłaszają się sami do lekarza po poradę przeważnie dość późno, miano- wicie po upływie prawie 1-6 miesięcy od początku choroby w 60%, a po upływie przeszło roku – w 8%, innymi słowy, we wczesnym okre- sie zgłasza się do lekarza najwyżej 50% chorych. Ta okoliczność naka- zuje, by poradnia nie czekała na zgłoszenie się do niej chorego, lecz sa- ma szła pierwsza do otoczenia chorego na gruźlicę. Ogromne znaczenie pod tym względem mają okresowe badania gromadne w dużych skupie- niach ludzi (w szkołach, wojsku, fabrykach, przytułkach itd.). Badania takie wiodą najszybciej do wykrycia przypadków wczesnej gruźlicy i przyczyniają się do wyłowienia przypadków gruźlicy przebiegającej bez podmiotowych objawów, pomimo że zmiany w płucach są już nie- raz dość rozległe (tzw. tubercuiosis pulmonum inappercepta). Przez to ułatwia się zarówno leczenie tych chorych, jak i walkę z szerzeniem się gruźlicy. Ze względu na doniosłość tych badań powinny być one naka- zane nawet ustawowo, zwłaszcza w zbiorowiskach skupiających dzieci i młodzież w tch okresach życia, w których zakażenie gruźlicze jest szczególnie niebezpieczne. [więcej w: olejek do włosów, olejek jojoba, olejek kokosowy, surówki bawełniane ]